Matej 25:34-40

Objavljeno Maj 09, 2018 napisao Borislav Subotin u Prvi anđeo Broj pregleda: 72

"Tada će reći car onima što mu stoje s desne strane: hodite blagosloveni oca mojega; primite carstvo koje vam je pripravljeno od postanja svijeta.

Jer ogladnjeh, i daste mi da jedem; ožednjeh, i napojiste me; gost bijah, i primiste me;

Go bijah, i odjenuste me; bolestan bijah, i obiđoste me; u tamnici bijah, i dođoste k meni.

Tada će mu odgovoriti pravednici govoreći: Gospode! kad te vidjesmo gladna, i nahranismo? ili žedna, i napojismo?

Kad li te vidjesmo gosta, i primismo? ili gola, i odjenusmo?

Kad li te vidjesmo bolesna ili u tamnici, i dođosmo k tebi?

I odgovarajući car reći će im: zaista vam kažem: kad učiniste jednome od ove moje najmanje braće, meni učiniste."

Ovde na početku, ove reči "...onima što Mu stoje sa DESNE STRANE..". Ovde ova reč iz Grč. originala sa 'desne strane' je upotrebljena reč iz korena ' dechomai' što u prevodu znači i; " Primam, prihvatam, pozdravljam". Lepo zar ne :). Ova reč iz Grčkog se koristi za ljude koji prilaze Bogu i ova reč se upotrebljava kao dobrodošlica Bogu, kao primanje i deljenje u Njegovom spasenju. 

Evo još dva stiha iz Biblije kao potvrda ovoga kao,

1. Primanje Njegovog spasenja.

*1. Solunjanima 2:13

"Toga radi i mi zahvaljujemo Bogu bez prestanka što vi primivši od nas riječ čuvenja Božijega PRIMISTE ne kao riječ čovječiju, nego (kao što zaista jest) riječ Božiju, koja i čini u vama koji vjerujete."

Ovde velikim slovima napisano 'primiste' je isto 'dechomai'.

 

2. Primanje kod ljudi Božjih misli.

* Efescima 6:17

"I kacigu spasenija uzmite, i mač duhovni koji je riječ Božija." 

Kaciga spasenja je upravo to, kada naš um i misli budu u Njemu i u tome se pokorava svo naše biće. To nas postavlja sa desne strane Isusa.

U 34-om stihu dalje nam kaže "...koje vam je pripravljeno OD POSTANJA SVETA". Ovde je reč (u originalu) - 'od postanja sveta' upotrebljen izraz " katabolé" a on upravo znači ovo:

" temelj, polaganje, setva, tehnički korištena reč za čin koncepcije". Ili još nam objašnjava ova grč. reč "katabolé" i govori nam:

Bačen prema nacrtu, (izvorni dizajn) pravilno, temelj; podstruktura koja određuje celi smer (odredište) svega što sledi; plan temelja, na kojem se gradi celokupna superstruktura; (figurativno) početak (osnivanje) koji namerno projektuje sve što sledi.

Sta ovo znači? Upravo ono kako piše. Ljudi koji su pozvani "od postanja sveta", ulaze u ovaj Božji plan i nacrt spasenja.

"Katabolé", ("temeljni plan") obično se odnosi i  na Hristovu inkarnaciju, tj. dolazak na zemlju u telu da bude naš Otkupitelj. Ovaj božanski plan postavljen je i zapečaćen (zajamčen) pre stvaranja. 

Generalno reč "katabolé" se odnosi na osnovu koju je Bog uspostavio, na kojem Ga svi ljudi mogu poznavati. Ovaj plan je položen pre nego što je bio prvi zrak sunca ili pre nego je kap vode dotaknula zemlju.

35-ti stih nam kaze, reči "...jer OGLADNEH...". Ovde je upotrebljena reč "peinaó" sto ne znači samo 'gladan' već i "u potrebi, iskrena želja". Metaforički ova reč nas uči da neko žudi za nečim. Mi dobro sta znači "Čežnja Vekova".

Ova Grčka reč ima i svoje korene i ona još znači i "penés":

"onaj ko radi za svoj život". Mi smo pozvani da radimo za svoj život, kako telesno, još više da radimo duhovno za duhovni život. Od reči "penomai" (da radi za svoj svakodnevni hleb)

Definicija. Za koji hleb? Za telesni i duhovni.

Jos jedan koren ove reči "ptóchos".

Isus nas ovde uči da delimo za siromašne, za duhovno siromašne, bilo u dobrom smislu (skromne pobožne osobe) ili loše. Svima.

Isus u ovom stihu kaže i "...dadoste mi da jedem". U Engleskom KJV verziji pise za ovu reč da su ovi pravednici dali drugima da jedu "MESO". Setimo se stiha iz Biblije:

Jevrejima 5:12-14

"Jer vi koji bi valjalo da ste učitelji po godinama, opet trebujete da učite koje su prva slova riječi Božije; i postadoste da trebate mlijeka, a ne jake hrane.

Jer koji se god hrani mlijekom, ne razumije riječi pravde, jer je dijete.

A savršenijeh je tvrda hrana, koji imaju osjećanja dugijem učenjem obučena za razlikovanje i dobra i zla."

Za 35-ti stih iz Matej 25, ovde je upotrebljena reč na Grčkom "phago" (dadoste mi da jedem). To znači "Ja jedem".Ali ovo znači i za telesno jelo i za duhovno jelo. Jos jedan koren ove reči "esthió" to nam potvrdjuje. Dolazimo do jasnog zaključka da se ovo odnosi i na telesno jelo i na duhovno jelo kod potrebujućih. Reč "phago" više označava doslovno jelo dok koren iz te reč "estihió" oznacava oba i duhovno i telesno. Mi kao hrišćani svakako nismo pozvani da samo delimo telesnu hranu, već sa njom i onu drugu hranu, večnu.

Dalje 35-ti stih kaže "...ožedneh...". Reč u Grč. originalu je "dipsaó". Evo na šta nas ta reč šalje:

*Jovan 4:15; "Reče mu žena: Gospode! daj mi te vode da ne žednim niti da dolazim ovamo na vodu." Ovde isto "dipsao".

* Jovan 19:28; "Potom znajući Isus da se već sve svrši, da se zbude pismo reče: žedan sam." Ovde isto "dipsao". Dobro znamo da je Isusova najveća čežnja na krstu bila Njegova žedj za Njegovim Ocem.

* Rimljanima 12:20; "Ako je dakle gladan neprijatelj tvoj, nahrani ga; ako je žedan, napoj ga; jer čineći to ugljevlje ognjeno skupljaš na glavu njegovu." Ovde je za žedj isto upotrebljena reč "dipsao". Sada sve jasnije i jasnije možemo videti duhovno značenje ovih Isusovih reči. 

Dalje kaze isti 35-ti stih "...i napojiste me". Rec iz Grč. originala je "potizó". Prevod toga znači "dati piće, vodu".

Koren ovde reči je " pinó" što označava doslovno ili figurativno piće, vodu. 

Postoje puno stihova iz Biblije o vodi (telesno-duhovno a ja ću sada staviti samo ovaj jedan stih:

* Otkrivenje 21:6 "I reče mi: svrši se. Ja sam alfa i omega, početak i svršetak. Ja ću žednome dati iz izvora vode žive za badava."

Dalje 35-ti stih nam govori "...gost bijah...". Ovde je upotrebljena reč iz Grč.org. " xenos". Ona nam govori u prevodi bio sam "stranac, gost, tudj/tudjinac". Setimo se priče o Samarjaninu.

Ovde se u ovom stihu spominje kako smo mi primili Isusa u licu ovog stranca reč "sunagó" što znači; "Skupim, skupljam, okupljam, primam sa gostoprimstvom, zabaviti se oko toga.

Svi smo mi nekada bili stranci ali:

* Efescima 2:19; "Tako dakle više nijeste tuđi i došljaci, nego živite sa svetima i domaći ste Bogu,"

36-ti stih kaže "go bijah". U Grčk. org. je upotrebljena reč " gumnos" što tačno znači "potpuno goli". Generalno i nošenje samo ispod odeće; goli, otvoreni, prosto, očevidno prosto. 

Ali ova reč se jasno govori i za duhovnu nagost/duhovna golotinja. 

Pogledajmo ovaj sledeci Biblijski izveštaj iz Marko 14:51,52? Možemo li sami izvući zaključak iz ovog interesantnog kratkog izveštaja? Koja je ovde duhovna poruka? Da li možda i mi možemo biti ovaj mladić?

*Marko 14:51,52; " I za njim iđaše nekakav mladić ogrnut platnom po golu tijelu; i uhvatiše onoga mladića. A on ostavivši platno go pobježe od njih."

* Otkrivenje 3:17; "Jer govoriš: bogat sam, i obogatio sam se, i ništa ne potrebujem; a ne znaš da si ti nesrećan, i nevoljan, i siromah, i slijep, i GO."

* Otkrivenje 16:15; "Evo idem kao lupež; blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje, da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova."

A šta će se desiti sa lažnom crkvom i sa njenom lažnom odećom?

* Otkrivenje 17:16; "I deset rogova, što si vidio na zvijeri, oni će omrznuti na kurvu, i opustošiće je i ogoluzniti, i meso njezino poješće i sažeći će je ognjem."

Verujem da su poruke jasne. 

Dalje u 36-om stihu kaže "...i odenuste me..". Ko je odenuo ovu golotinju kod drugih? Onaj koji saradjuje sa Bogom, spaseni.

Ovde je upotrebljena reč u originalu  "periballó",  što znači i "staviti haljinu OKO sebe/rasporediti haljinu okolo.". Oko nekoga u ovom značenju. Golotinju (duhovnoj pre svega) dakle treba obući u potpunosti, SKROZ OKOLO. Da se sve pokrije. Ovi spaseni su bili temeljni u oblačenju haljina.

Inače ova reč iz originala nam ukazuje da je to bila Sveta Odeća. 

Dalje, 36-ti stih nastavlja i kaže "...bolestan bijah..". Ovde je upotrebljena Grč. reč iz originala " astheneó". Prevod: "Ja sam slab (fizički: onda moralno), bolestan sam."

 

Ova reč je i od reči " asthenḗs" što znači:

bez snage, živeći u stanju slabosti (iscrpljivanje). (arotrióō) odnosi se na nedostatak potrebnih resursa ("nedovoljan") - doslovno "bez odgovarajuće snage" i time "slab, (bolesni)".

Spaseni će biti snaga onima kojima je to potrebno. Ljudi su bolesni u grehu. Dok je Isus u spasenima, oni će spasavati jer spaseni imaju Hrista u sebi.

Dalje 36-ti stih nas uči i kaže Isus "...i obidjoste me...", reč iz originala "episkeptomai" znači i "pazili ste". Pazimo li jedni na druge? Vodimo li računa o Božjem vinogradu i što je u Njemu?

Dalje nam govori 36-ti stih "... u tamnici bejah"...". U originalnom tekstu je upotrebljena reč " phulaké" . 

To odgovara i jasnom prevodu/značenju "Posmatranje, čuvati stražu".

Ovo je od reči "phulasso"; čuvanje ili (konkretno, čuvar), čin, osoba; figurativno mesto, stanje ili (poseban), vreme (kao podelu danju ili noću), doslovno ili figurativno - kavez, držanje, sat. Ovi ljudi sa desne strane Isusa su obilazili ove druge u tamnici.

Ovde jasno vidimo da se ovde ne radi samo da je neko bio u bukvalnom zatvoru, već ova reč nama govori i figurativno. Možemo li živeti u duhovnom zatvoru? Možemo, ali nas Isus oslobadja zatvora greha. Ovi spaseni ljudi su i druge oslobadjali od zatvora greha. Oni su to radili i danju i noću. Pazili su na vreme. Bili su čuvari drugih. Oni štite.

Oni su "držali na oku" one kojima je to bilo potrebno. Ovo se odnosi na one koji kao pastiri drže svoje stado na oku.

Ovde u sledećem stihu se ista reč iz originala spominje:

* Luka 2:8; "I bijahu pastiri u onome kraju koji čuvahu noćnu stražu kod stada svojega."

I ovde se može naći Interesantna poruka zar ne :)?

Ova se reč odnosi i na vojnog stražara,( tj. ostvarivanje neprekinute budnosti kao vojnog stražara).

* 2. Timotiju 2:3 "Ti dakle trpi zlo kao dobar vojnik Isusa Hrista;"

2. Timotiju 2:4 "Jer se nikakav vojnik ne zapleće u trgovine ovoga svijeta da ugodi vojvodi.

2. Timotiju 2:5 "Ako i vojuje, ne dobija vijenca ako pravo ne vojuje."

Dalje nam kaže 36-ti stih "...i dodjoste ka meni". Ovde je upotrebljena Grč. reč "erchomai" koja baš to i označava. Mi dolazimo Njemu kada dolazimo drugima kao pomoć koji su u tamnici ovoga sveta. A to svi želimo, da konačno, na kraju dodjemo ka Njemu i da budemo sa Njim. Ova reč isto tako ima bukvalno značenje i metaforičko. 

OvdeIma jos dosta biblijskih stihova koje sam mogao staviti ali bi bilo previše sve pisati. Dok je ova tema više za uživo proučavanje možda možemo jasno nazirati da se stihovi iz Mateja 25:34-46, do kraja ne odnose samo u bukvalnom smislu (ovo je jedna od parabola Isusa) već ovi stihovi imaju svoje predivno, dobro duhovno, duboko značenje.

Slava Gospodu za Njegovu reč, za Njegovo divno vodjstvo u našem životu.