Maranatha Media: Serbian

Da li mi može biti oprošteno?

Objavljeno Mar 05, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,231 Broj pregleda

Da li mi može biti oprošteno?

Više ljudi mi je u šoku poslalo e-mailove o tome da sam napustio verovanje u tri bića, trojstvo, u tri predivna prijatelja koji žive u utopijskoj ljubavi i harmoniji. Zvuči lepo, ali ipak, postoje brojne stvari koje “lepo zvuče“, ali nisu biblijske.

Želim samo da nabrojim nekoliko nadahnutih izjava, da vam kažem moje shvatanje, a onda da vas pitam da li mi može biti oprošteno zbog mog načina razmišljanja u vezi ovoga.

(1.Korinć. 8:6) “Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.“

Da li mi može biti oprošteno što čitam ovaj pasus iz Biblije i mislim da je Pavle govorio o Ocu sa rečima da je On jedini Bog iz kojega je sve poteklo i da je Isus jedini Gospod kroz koga je sve došlo? Da li je to nešto što je nemoguće pročitati iz gornjih stihova?

(Jevrejima 1:1-4) “Bog koji je nekada mnogo puta i različitim načinom govorio očevima preko proroka, govori i nama u posledak dana ovih preko Sina, kog postavi naslednika svemu, kroz kog i svet stvori Koji budući sjajnost slave i obličje Bića Njegovog, i noseći sve u reči sile Svoje, učinivši sobom očišćenje greha naših, sede s desne strane prestola veličine na visini, I toliko bolji posta od anđela koliko preslavnije ime od njihova dobi. “

Da li mi može biti oprošteno što mislim da mi gornji pasus pokušava reći da je Otac odredio da Sin bude naslednik svega? Da li mi može biti oprošteno što mislim da je Isus zapravo sve nasledio i da je to razlog zašto ima uzvišenije ime od anđela? Može li mi biti oprošteno što mislim da reči “obličje Bića“ (eng. prevod – jasna, vidljiva slika) znače: potpuna replika, indigo kopija, isto kao i original? Da li je ovo nešto veoma užasavajuće neshvatljivo da se pročita iz gornjeg teksta?

(Jovan 5:25-30) “Zaista, zaista vam kažem: Ide čas i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas Sina Božijeg, i čuvši oživeti. Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi;  I dade Mu vlast da i sud čini, jer je Sin čovečiji. Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg, I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti sam od Sebe; kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volje Svoje nego volju Oca koji Me je poslao. “

Da li mi može biti oprošteno što mislim da je značenje ovih Isusovih reči da ništa ne čini sam od Sebe, već da upotrebljava autoritet koji Mu je Njegov Otac dao , da poziva ljude u život Životom koji je nasledio, koji mu je Njegov Otac dao? Da li je ovo nešto toliko nemoguće da se pročita iz ovog pasusa?

(Matej 3:17) “I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin Moj ljubazni koji je po Mojoj volji.“

(Jovan 3:16) “Jer Bogu tako omile svet da je i Sina Svog jedinorodnog dao, da nijedan koji Ga veruje ne pogine, nego da ima život večni.“

(Matej 16:15-16) “ Reče im Isus: A vi šta mislite ko sam Ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga. “

Da li mi može biti oprošteno što mislim da je Bog Otac zapravo pod tim rečima mislio da je Isus Njegov Sin, da Ga voli i da Mu je On po volji? Da li je toliko zločin verovati u ovo?  Da li treba da krivim moje nastavnice engleskog jezika što su me naučile lošem načinu čitanja engleskog? Da li sam u potpunosti nešto prevideo u ovome?

Da li mi može biti oprošteno što mislim da je značenje reči “dao“ zapravo dao i da je Otac imao pravo da da Svoga Sina. Bez obzira koje je vaše mišljenje šta reč jedino-rodni znači, zar reč Sin ne znači još uvek Sin? Zar Sin ne dobija nešto od Oca, nasleđe? Šta sam propustio? Da li mi trebaju naočari? Osećam se kao da sedim u učionici sa 500 drugih ljudi, nastavnik podigne ruku i pita koliko prstiju vidimo i svi viču tri! Ali, ja mogu da vidim samo dva. Šta sam propustio?

Da li mi može biti oprošteno što mislim da kada je Isus pitao učenike da Mu kažu šta misle ko je On, da kada je Petar rekao: “Ti si Sin Boga živoga“, a Isus ga je blagoslovio, da je zapravo rekao istinu?

“Sotona je nekad bio poštovan, cenjen, anđeo na nebu, odmah do Hrista. Izgled njegovog lica, kao i izgled lica drugih anđela, je bilo blago, izražavalo je sreću. Njegovo visoko i široko čelo ukazivalo je na veliku inteligenciju. Njegovo obličje je bilo savršeno, a držanje plemenito i veličanstveno. Ali kada je Bog rekao Svome Sinu “Da načinimo čoveka po Svome obličju, kao što smo Mi“, sotona je bio ljubomoran na Isusa. Želeo je da se i sa njim posavetuju što se tiče stvaranja čoveka , a zbog toga što se to nije desilo, ispunio se sa ljubomorom, zavišću i mržnjom. Žudeo je za tim da mu se ukazuju nauzvišenije počasti neba kao onome koji dolazi odmah iza Boga.“ (Elen Vajt, Rani spisi, str. org. 145.)

Da li mi može biti oprošteno što čitam ovaj pasus i mislim da je Otac rekao Svome Sinu, a onda i načinio čoveka i ženu po obličju Oca i Sina? Da li mi može biti oprošteno što mislim da je sotona bio ljubomoran da je Isus bio uključen u taj proces, a on isključen iz njega? Da li bi mi moglo biti oprošteno što mislim da sotona nije bio zadovoljan što su njih Dvojica uključeni u to i da je zapravo hteo da bude treće biće  koje će biti uključeno u tu vezu?  

“Neki od anđela su saosećali sa sotonom u njegovoj pobuni, a drugi su se odlučno borili da odbrane Božju čast i mudrost u tome što je dao autoritet Svome Sinu. Među anđelima je izbio sukob. Težnja sotone i njegovih simpatizera je bila da izmene Božji način upravljanja. Želeli su da zavire u Njegovu nedokučivu mudrost i da doznaju sa kakvom je namerom uzvisio Hrista i dao Mu tako neograničenu silu i vlast. “ (Isti izvor)

Da li mi može biti oprošteno što mislim da je Bog zapravo dao autoritet Svome Sinu?  Deluje da su anđeli koji su bili lojalni mislili da je Bog zapravo dao autoritet Hristu, da li su bili prevareni da tako misle? Da li su zli nađeli zapravo pokušavali da shvate zašto je Bog uzvisio Hrista i dao mu neograničenu silu? Zar im Bog nije mogao samo objasniti da su pogrešno shvatili, da je to samo ilustracija radi plana spasenja,  da Hristu zapravo nije dat autoritet, već da samo igraju uloge u cilju suprostavljanja sotoninoj pobuni? (Ako vam ovo ima smisla, onda je meni potrebna pomoć!)

“Hristos, Reč, jedinorodni Sin Božji, bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru, namerama – jedino Biće u celom svemiru koje je moglo da zna sve Božje planove i odluke.“ (Velika borba, str. org. 493.)  

Da li mi može biti oprošteno što čitam ovo i verujem da je Isus bio jedinorodni od Boga, što verujem da je On jedino Biće u univerzumu (moje razumevanje reči univerzum je da sve to odnosi na sve što postoji) koje je moglo ući u Božje savete? Zašto moram biti osuđen što mislim tako? Da li zaista čitam engleski pogrešno? Borim se da razumem kako to da reč “jedino“ ne znači “jedino“ i kako reč “jedinorodni“ ne znači “jedinorodni“ i kako “Otac“ ne znači “Otac“ i kako “Sin“ ne znači “Sin“!!! Kakav je ovo uvrnut san?

“U Hristu je iskonski (originalan), nepozajmljeni, nestečeni život. “Ko ima sina Božijega ima život.” (1. Jovanova 5:12) Hristovo božanstvo je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. “Koji veruje mene”, rekao je Isus, “ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje u Mene neće umreti va vek. Veruješ li ovo?” Hristos ovde unapred gleda u vreme Svog drugog dolaska. Tada će umrli pravednici ustati u neraspadljivosti, a živi pravednici uzeće se na Nebo ne videvši smrti. Čudo koje će Hristos upravo učiniti, vaskrsenje Lazara iz mrtvih, predstavljaće vaskrsenje svih umrlih pravednika. Svojom reči i svojim delima on je proglasio sebe Začetnikom vaskrsenja. On koji će i sam uskoro umreti na krstu, stajao je s ključevima smrti, kao pobednik nad grobom pokazujući Svoje pravo i silu da da večni život.” (Čežnja vekova, str. org. 530.)

Može li mi biti oprošteno što mislim da kada kaže da je U NJEMU iskonski život da je to povezano sa Jovan 5:26 (gde se takođe govori o vaskrsenju iz mrtvih) da je Život koji je Isus nasledio – iskonski, nepozajmljeni, nestečeni život? Da li mi može biti oprošteno što mislim da kada piše da Isus može upotrebiti Svoje pravo da da večni život da to zapravo znači upotrebljavati autoritet koji Mu je dao Njegov Otac?

Da li ćete mi oprostiti što mislim ovako na osnovu onoga što sam pročitao u ovim pasusima?