Maranatha Media: Serbian

Jedno jedino Biće u celom univerzumu i niko osim Njega

Objavljeno Jan 06, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,143 Broj pregleda

Jedno jedino Biće u celom univerzumu i niko osim Njega

Kada sam imao 17 godina čitao sam knjigu “Put Hristu“ i Bog me je upravo kroz tu knjigu vodio da prihvatim Njegovg Sina kao mog ličnog Spasitelja. Vremenom sam razvio duboko poštovanje i zahvalnost prema spisima Elen Vajt. Osetim se frustrirano kada ljudi, koji kažu da je brane, kada se govori o verovanju u tri ko-večne osobe (osobe iste večnosti) božanstva, učine da ispadne kao da je Elen Vajt bila kontradiktorna samoj sebi. Nema sumnje da je Elen Vajt verovala u nebeski trio i tri sile, ja od sveg srca to prihvatam, ali ako verujete u tri posebna ko-večna bića, koji rade u harmoniji, to je već nešto sasvim drugo. Ako pogledate sledeće izjave, odmah ćete primetiti kontradiktornosti:

“Hristos, Reč, jedinorodni Božji Sin bio je jedno sa večnim Ocem – jedno po prirodi, karakteru i namerama – jedino Biće u celom svemiru koje je moglo da zna sve Božje planove i odluke.“  Velika borba, str. org. 493.

Jedino Biće koje je bilo jedno sa Bogom, koji je u telu ispunio zakon, On je prihvatio ponizan život običnog radnika i radio teške poslove u drvodeljinoj radnji sa svojim zemaljskim roditeljima.“ Znaci vremena,  14. oktobar 1897.

Ako pravilno čitam ove stihove, onda to znači da Elen Vajt piše da je Isus jedino Biće u celom univerzumu koje je moglo da zna sve planove i odluke Božje i da je jedino Biće koje je bilo jedno sa Bogom. Ako jasno čitamo ove stihove, nemoguće je pogrešno protumačiti reči:

 

     JEDINO BIĆE U CELOM UNIVERZUMU

 

Koliko načina postoje da se ove reči protumače? Kako možete “ugurati“ treće biće u ove reči? Ja sam video samo jedan takav pokušaj, pokušaj jednog čoveka, on je komentarisao ove stihove i evo šta je rekao:

“Rešenje je u tome da Sveti Duh ima jedinstven, sasvim specifičan vid postojanja: On nikad nema oblik, nikad nije vidljiv. Ako sada, posle ovoga, možemo da kažemo da se svi stihovi slažu jedan sa drugim kada proučavamo Pismo, onda treba da pokušamo da ovako razumemo. “ Vince Ferel, Odbrana Božanstva, str. 38.

Moram sam da pročitam ovo nekoliko puta da bi se uverio da je autor ozbiljan. Da li je izjava da Sveti Duh ima jedinstven, sasvim specifičan vid postojanja objašnjava izjavu da je Isus jedino Biće koje je moglo znati sve Božje odluke i planove? Kako prva izjava objašnjava drugu, da je Isus jedino Biće koje je bilo jedno sa Bogom? Ne objašnjava je.

Ako prihvatamo koncept trojstva, začuđujuće je kako ono isključuje logičko razmišljanje. Primetite šta sledeći autor kaže o ovome:

“Neki hrišćani sumnjaju u važnost doktrine o trojstvu zbog toga što niko ne može da objasni kako tri bića božanstva mogu da biti jedan Bog. Oni zaključuju da ako niko ne može da objasni ovu misteriju, onda ona i ne može biti toliko važna. Ako tako zaključuju, onda ignorišu činjenicu da to znači da je hrišćanska vera izgrađena na misterijama. Onda i stvaranje univerzuma, Isusovo utelovljenje i vaznesenje, konačno vaskrsenje i preobraženje vernih – sve su ovo misterije koje protivreče logici. Ipak, ako ih odbacimo zato što ih ljudska logika ne može objasniti, to će značiti da smo hrišćansku veru lišili njenog smisla,  vrednosti, nade. Mogućnost racionalnog objašnjenja hrišćanskih doktrina nije ono što određuje njihovu važnost, značaj. Ono što je bitno je da su one važne za hrišćansku poruku, misiju i životni stil.“ Semjuel Bakioki,  147. članak Kraj vremena.

Ovo me podseća na reklamu za jedan dečji film, moj sin me je zamolio da je pogledam jer se nadao da ću mu dopustiti da gleda taj film. U toku reklame zapazio sam jednu rečenicu, tipičnu šalu koju je izgovorio miš koji se jako mučio da nađe hranu. “Prvo ćeš hteti da se ispovraćaš, ali ako uspeš da to nadvladaš, ništa ti neće biti  nemoguće“. Moj sin nije gledao taj film, ali ja još uvek pamtim tu rečenicu.

Ako uspemo da prevaziđemo tu prvobitnu odvratnost koja se javlja u stomaku kao reakcija na nelogičnu ideju da tri osobe mogu biti jedan Bog, onda se pojavljuje bezbroj načina tumačenja Pisma. Tada više zdrav razum ne igra nikakvu ulogu. Kada kod ljudi proizvedete ovakvu reakciju, samo ćete se pozvati da je to “misterija“,  tada mučnina prestaje i ljudi se neće ispovraćati. Isto je i predhodni autor napisao, hrišćanstvo je izgrađeno na misterijama, umesto na stvarima koje imaju smisla.  Znači, hrišćani mogu da ućutkaju bilo koji zahtev kada se traži od njih da dokažu svoja verovanja jednostavno, tako što će se “sakriti“ iza tvrdnje: To je misterija . “Divno“, ovo je baš “divno“!

Slede citati adventističkih autora koji moraju da nađu bolje rešenje od “Duh ima jedinstven, sasvim specifičan vid postojanja“  da bi objasnili šta je Elen Vajt mislila kada je napisala:

 

JEDINO BIĆE U CELOM UNIVERZUMU

i

JEDINO BIĆE KOJE JE BILO JEDNO SA BOGOM

 

“Plan spasenja je bio osmišljen u savezu koji čine tri Osobe božanstva, Oni imaju jednake božanske atribute, a u cilju da se greh i pobuna iskorene iz univerzuma, da se ponovo povrati mir i harmonija, jedno od božanskih Bića je pristalo i prihvatilo ulogu Oca, drugo Biće ulogu Sina. Treće božansko Biće, Sveti Duh je takođe trebao da učestvuje u izvršavanju planu spasenja.“ Gordon Džensen, Adventistički pregled, 31. oktobar 1996.

Ako je Sveti Duh božansko Biće, onda je Elen Vajt pogrešila kada je napisala da je Isus “jedino Biće u celom svemiru koje je moglo da zna sve Božje planove i odluke.“  Velika borba, str. org. 493.

“Meni deluje da su ova definicija reči “Trojstvo“ i njeno poreklo ispravni, nedvosmilseni i da se odnose na jedinstvo tri božanska Bića u “ jednom Bogu“. Jedini zaključak koji možemo izvući na osnovu Pisma je da postoje tri različita, posebna, božanska Bića – Otac, Sin, Sveti Duh, da su Oni ko-večni i ravnopravni.“ Glin Parfit, Trojstvo:  Šta nam je Bog otkrio? 2008, odgovori na zamerke.

Ako postoje tri različita, posebna božanska bića, kako onda izjava koja sledi može biti tačna? 

“Nijedan čovek, čak ni najuzvišeniji anđeo ne može razumeti veliku cenu (Božju darežljivost jevanđelja), to jedino Otac i Sin znaju. “ Biblijski eho, 28. oktobar 1895.

Ako je Sveti Duh božansko biće, zar ne bi trebalo da i on zna?

“Neki hrišćani sumnjaju u važnost doktrine o trojstvu zbog toga što niko ne može da objasni kako tri bića božanstva mogu da biti jedan Bog.“  Semjuel Bakioki,  147. članak - Kraj vremena, Važnost doktrine o trojstvu.

Da je ovo istina, onda bi mogli zaključiti da sva tri bića učestvuju u delu dobročinstva, ali Elen Vajt piše drugačije:

“Vladar svemira nije bio sam u ovom Svom delu dobročinstva. Imao je saveznika – saradnika, koji je znao da ceni Njegove namere, s kojim je mogao da podeli radost koju je osećao donoseći sreću stvorenim bićima. “U početku beše Reč, i Reč beše u Boga i Bog beše Reč. Ona beše u početku u Boga“ (Jovan 1:1-2). Hristos, Reč, Jedinorodni, bio je jedno s večnim Ocem –jedno po prirodi, po karakteru, po namerama – jedino Biće koje je moglo da pronikne u sve Božje savete i namere.“ Patrijarsi i proroci, str. org. 34.

Zašto Elen Vajt nije napisala da je Vladar svemira imao dva saveznika, dva saradnika, koji su znali da cene Njegove namere? Da li je tada još rasla u poznanju? Da li nije dobro razumela, pa nije dobro zapisala? Da li je ovo samo jedan primer slučaja da je prorok samo čovek?

U predhodnom stihu, Elen Vajt je za Boga napisala da je Vladar svemira. Pročitajte ceo kontekst stiha i zaključićete da piše o Ocu. Reč vladar (ili eng. prev - suveren) znači:

  • onaj ko ima vrhovnu vlast, nezavisan autoritet nad određenom teritorijom (vikipedia)

Imajte ovo na umu kada budete čitali sledeću izjavu:

“Ponekad su manifestacije prisutnosti i moći Svetoga Duha silne i strašne. On je suveren svih svojih dela. Niko ne može da mu stane na put.“ Li - Roj Frum, Reke žive vode, Pregled i glasnik 1931, str. 34.  

Ako je Sveti Duh suveren svih svojih dela, kao što doktor Frum tvrdi, onda Sveti Duh ima vrhovnu vlast i deluje kao potpuno nezavisna osoba. Ako je Sveti Duh suveren, vladar, zar ne bi trebalo da je bio barem prisutan na savetima koji su se odvijali između Oca i Sina? Zar ne bi i on bio jedno sa Bogom? Zar ne bi i on razumeo veliku cenu spasenja? Zašto Elen Vajt piše da jedino Isus ima ovu poziciju?

“Mnogi iskreni ljudi misle da je Sveti Duh nešto kao električna struja ili sila koji ima svoj izvor u prestolu Božjem, ili neki nebeski internet koji omogućava bezličnu telefonsku vezu da bi Bog mogao da komunicira sa nama. Da, zasigurno da je Sveti Duh silan instrument koji omogućava komunikaciju. Međutim, ogromni dokazi iz Biblije govore da je On osoba, samosvesni član jedinog, pravog božanstva.“ Trojstvo, Viden, Mun, Riv 2002, str. 66.     

Ako je Sveti Duh samosvesni član božanstva onda možemo predpostaviti da je on svestan Oca i Sina, ali ako to važi, onda kako, kako, kako može za Isusa pisati da je On: 

 

JEDINO BIĆE U CELOM UNIVERZUMU KOJE JE MOGLO DA ZNA SVE BOŽJE PLANOVE I ODLUKE

i

JEDINO BIĆE KOJE JE BILO JEDNO SA BOGOM

 

Da li neko može da mi objasni sledeće:

“Car je pred okupljenim stanovnicima neba izjavio da niko osim Hrista, jedinorodnoga od Boga, ne može potpuno proniknuti u Njegove namere i da je Njemu povereno da izvrši uzvišene zahteve Njegove volje.“ Patrijarsi i proroci, str. org. 36.

Niko drugi do Hristos nije u stanju da ponovo oblikuje karakter koji je upropašćen grehom.“ Čežnja vekova, str. org. 38.

Samo Sin Božji može da obavi silno delo prosvetljenja duše“.  Hrišćansko vaspitanje, str. org. 97.

Ajde da pogledamo još neke primere trenutnih adventističkih učenja koji uzrokuju probleme: 

“Ali zamislite sledeću situaciju: da je biće koje nam je poznato kao Bog Otac došlo da umre za nas, a da je biće koje nam je poznato kao Sin ostalo na nebu  (koristimo ljudske termine da bi ukazali na poentu), ništa se ne bi promenilo, jedino što bi zamenili imena, bilo bi suprotno od onoga kako ih danas koristimo. Ovo je objašnjene šta znači kada kažemo -  jednakost božanskih bića.“ Pouke za subotnju školu, 10. april 2008.

Prema ovome, imena Otac i Sin su potpuno nebitna, jedino što je bitno je “posao“ koji je obavljen. Ali ovo se ne slaže sa onim što je Elen Vajt rekla:

Niko osim Hrista nije mogao da izbavi čoveka od osude zakona i da ga ponovo dovede u sklad sa nebom. Zato je Hristos trebalo da preuzme krivicu i sramotu greha – greha koji je toliko mrzak svetome Bogu da je morao da razdvoji Oca od Njegovog Sina. Hristos je trebalo da se spusti do dubina poniženja da bi izbavio izgubljeni rod.“ Patrijarsi i proroci, str. org. 63.

“Poznavati Boga znači voleti Ga. Njegov karakter mora da se ispolji u suprotnosti prema sotoninom karakteru. Samo jedno Biće u celoj vasioni može da ostvari ovo delo. Samo Onaj koji poznaje visinu i dubinu Božje ljubavi može da je obznani. Nad mračnom noći sveta mora da grane Sunce Pravde sa  zdravljem “na zracima njegovim“ (Malahija 4:2).“

Tvrdnje sledeće izjave ostavljaju čitaoca bez komentara:

“Kada je Isus govorio o tečenju reka žive vode on je govorio o Svetome Duhu, da će ga primiti oni koji veruju u Njega. Drago mi je da je Isus ovo naglasio. Simboliku i metaforu je ponekad teško objasniti. Često razni ljudi imaju razna tumačenja. Ali Sveti Duh tumači da ovi stihovi znače da će poteći reke Njegovog vlastitog života, reke će teći kroz vaš i moj život. Sveti Duh je taj ko nam je potreban u našim životima. Nedostatak ovoga je upravo odgovor na pitanje zašto doživljavamo duhovne neuspehe.“ Li Roj Frum, Reke žive vode, str. org. 54.

Doktor Frum tvrdi da je sam Sveti Duh izvor svojih reka. E pa, to se ne slaže sa onim što sam pročitao u spisima nadahnutog pera:

“Ovim rečima izraženo je veliko načelo koje je zakon života za svemir. Hristos je sve primio od Boga, ali je uzeo da bi dao. Tako se u nebeskim dvorovima, u službi za sva stvorena bića: kroz ljubljenog Sina Očev život izliva na sve, a preko Sina život se vraća, u hvali i radosnoj službi, kao plima ljubavi, velikom Izvoru svega. I tako kroz Hrista krug dobročinstava se zatvara, i predstavlja karakter velikog Darodavca –zakon života.“ Čežnja vekova, str. org. 21.

Elen Vajt jasno kaže da se Očev život , kroz Sina, izliva na sve i da je Otac veliki Izvor svega. Ako je Otac veliki Izvor svega kako onda Sveti Duh može biti reka koja izliva njegov život? Logika reči zahteva da ako je Otac: 

AKO JE OTAC VELIKI IZVOR SVEGA

ONDA JE NEMOGUĆE DA JE SVETI DUH:

reka koja izliva njegov život

Osim, naravno, ako niste isključili logiku i razum kod donošenja zaključaka. Ako se držite hrišćanskih  misterija, onda pretpostavljam da možete isključiti logiku.

Zahvalan sam Ocu i Njegovom Sinu na daru spisa Elen Vajt koji su me probudili iz spiritističkih misterija koje su blokirane moj prirodni refleks gađenja na ove ideje. Zahvalan sam što postoje ljudi kao M. E. Korvel koji je napisao:

“Citat uzet od dr Klarka: doktrina koja ne može da prođe na testu racionalne analize, ne može biti ispravna.  Otišli smo predaleko kada smo izjavili da ova ili ona doktrina ne treba da se “propusti“ kroz aparat logičkom razmišljanja, jer je to doktrina  - čisto otkrivenje. Nijedna takva doktrina mi nije poznata iz Biblije. Doktrine koje su zapisane u ovoj knjizi su doktrine - večnog smisla“  1858. M. E. Korvel, str. 136. Činjenice za ovo vreme.

Zahvalan sam što je moj um oslobođen zahvaljući moćnoj sili Duha Božjeg, što mogu da znam da:

“Posle Adamovog pada, sva komunikacija između Zemlje i neba je počela da se odvija kroz Isusa.“ Kres kolekcija, str. 126, 4. jul 1900.

Moja duša je prosvetljena jer:

Samo Sin Božji može da obavi silno delo prosvetljenja duše“.  Hrišćansko vaspitanje, str. org. 97.

Ja verujem da:

Niko drugi do Hristos nije u stanju da ponovo oblikuje karakter koji je upropašćen grehom.“ Čežnja vekova, str. org. 38.

Ja izjavljujem, isto kao i Elen Vajt, da:

“Postoji ličnost Bog– Otac, postoji ličnost Isus - Sin. “ Pregled i glasnik, 8. novembar 1898.

“Bog je Otac Hristu, Hrist je Sin Bogu. Hristu je data uzvišena pozicija. On je bio učinjen jednakim sa Ocem. Svi saveti Božji su otvoreni Njegovom Sinu.“ Svedočanstva za zajednicu, 8. sveska, str.org. 268. (1909)