Maranatha Media: Serbian

Nikakav drugi temelj

Objavljeno Mar 05, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,280 Broj pregleda

Nikakav drugi temelj

(1.Korinć. 3:11) “Jer temelja drugog niko ne može postaviti osim onog koji je postavljen, koji je Isus Hristos.”

(Matej 16:16-18) “A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga. I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac Moj koji je na nebesima. A i Ja tebi kažem: ti si Petar, i na ovom kamenu sazidaću crkvu Svoju, i vrata paklena neće je nadvladati.”

(1.Korinć. 10:4) “I svi jedno piće duhovno piše; jer pijahu od duhovne stene koja iđaše za njima: a stena beše Hristos.”

(Jovan 14:6) “Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza Me.”

(Kološ. 2:2-3) “Da se uteše srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakom bogatstvu punog razuma, na poznanje tajne Boga i Oca i Hrista, U kojoj je sve blago premudrosti i razuma skriveno. ”

(1.Petrova 2:7-8) “Vama, dakle, koji verujete čast je; a onima koji se protive kamen koji odbaciše zidari on posta glava od ugla, i kamen spoticanja i stena sablazni: Na koji se i spotiču koji se protive reči, na šta su i određeni.”

Pažljivo proučavanje Pisma nas dovodi do zaključka da je fokus svake istine ličnost Isusa. Logična posledica ove činjenice je to da ako držimo ili verujemo u bilo koje lažno učenje, to stvara laži o Hristovom identitetu i ličnosti. Ovaj zaključak treba podvući, tako da dopustite da ove reči potamnim i centriram za vas.

Ako držimo ili verujemo u bilo koje lažno učenje, to stvara laži o Hristovom identitetu i ličnosti

“Hrist, Njegovo delo i karakter, se nalazi u centru i opsegu svake istine. On je nit koja spaja sve dragulje doktrina. U Njemu se nalazi kompletan sistem istina.” (Naš uzvišen poziv, str. org. 16.)

Sve doktrine su povezane zajedno u Hristu. Jedna lažna doktrina koja ostane neprimećena će sigurno pokrenuti proces koji će na kraju dovesti do promene Isusovog identiteta.

Čvrst temelj

Razvijanje adventističke vere u telo istine se moglo jedino desiti na ispravnoj identifikaciji Hristove ličnosti. Biti u stanju graditi kompletan sistem istine na osnovu pogrešnog koncepta o Hristu je nemoguće, u suprotnom, onda bi važilo da se On ne nalazi u centru ni opsegu istine, već je samo jedan od mnogih modula koji se mogu uklopiti zajedno. Opet, ovaj zaključak mora biti jasan.

Biti u stanju graditi kompletan sistem istine na osnovu pogrešnog koncepta o Hristu je nemoguće

Ispravno shvatanje Šabata, stanja mrtvih, Svetinje, istražnog suda, drugog dolaska, milenijuma i nove Zemlje može biti građeno jedino na pravilnoj identifikaciji Isusove ličnosti. Ova činjenica je jasno razumljiva uz pomoć analogije građenja kuće. Prvo se mora temelj ispravno položiti, pre nego što kuća može biti zidana. Ako je kamen temeljac koji je izabran pogrešnih dimenzija i ima pogrešne uglove, celi projekat, cela zgrada će biti katastrofa.

Deluje kao da je adventistička crkva danas previdela ovu jednostavnu činjenicu. Izgleda da naša crkva veruje da se kuća može zidati na pogrešnom temelju i da taj temelj može biti kasnije kao da je to neki normalan proces gradnje kuće.*

(*Mnogi ljudi se pozivaju na protestantsko iskustvo izlaženja iz mraka. Ali Bog nikada nije izgradio crkvu u mračnom periodu na stubovima trojstva i besmrtnosti duše. Takav temelj bi samo stvorio vavilonske ćerke. Bog nije položio temelj u mračnom periodu, već prozor za Svoj narod da bi mogao pobeći od ruke Rima koja ih je čvrsto držala.)

Biblija nam kaže da Bog ne pravi konfuziju, već da On radi pristojno i poštuje red. (1.Korinć. 14:33, 40) Ako je adventističko trojstvo ispravna doktrina, onda Bog zahteva od nas da promenimo naš temelj koji je položen u početku, ali ovakav način gradnje ne nalazimo u Pismu.

Mudar čovek je izgradio svoju kuću na kamenu, ali naše vođe sada žele da verujemo da smo to izgradili na veoma opasnom verovanju, koje će zapravo uzrokovati da izgubimo spasenje. **

(**Šta gubimo ako je Bog samo jedna Osoba? Kao prvo, Isus onda ne bi mogao da bude naš Spasitelj. Sveti Duh je bio potreban da Marija zatrudni sa Isusom. Otac je bio potreban da odgovori na Hristove molitve i da Mu da potrebnu pomoć. Evo koliko je trojstvo važno za nas. Naš večni život zavisi od ove istine. Adventistički svetski magazin, februar 2010. str. 30, drugi deo)

Ovo je fantastična tvrdnja koja mora biti jasno shvaćena. Naša crkva tvrdi da su naši praočevi u neznanju položili kamen temeljac u kome je bio otrov koji bi sve nas ubio, ali da su kasnije pametnije vođe trebale da ispravljaju ovu strašnu situaciju. Da li igde u biblijskoj istoriji nalazimo primer da je druga generacija, nakon smrti proroka, bila naprednija u svetlosti i znanju? Ali zar ovo nije ono što naša crkva danas tvrdi? Zar ne tvrdimo da nam je pojava modernih obrazovnih dostignuća omogućila da čitamo spise Duha proroštva i Bibliju na takav način da se ova otrovna greška ispravi? Kako je divno ovo moderno obrazovanje koje nam omogućava da raspoznamo pogrešne savete koje nam je prorok tako pažljivo uputio i da nam pokaže put izlazka iz ovog ponora, takozvanog arijanizma! Širina i dubina ovih tvrdnji prevazilazi maštu.  Ali ovo je zaista nešto u šta smo pozvani da verujemo.

Temelji adventizma

Otkriće pravog Isusovog identiteta je direktno pomereno sa našim merenjem hrama Božjeg. Adventističko razočarenje i njihovo otkriće Svetinje su jasno prikazani u Otkriv. 10:10-11 i 11:1-2

(Otkrivenje 10:10-11) “I uzeh knjižicu iz ruke anđelove, i izjedoh je; i beše u ustima mojim kao med slatka, a kad je izjedoh, beše gorka u trbuhu mom. I reče mi: Valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima.”

(Otkrivenje 11:1-2) “I dade mi se trska kao palica govoreći: Ustani i izmeri crkvu Božiju i oltar, i one što se klanjaju u njoj; A portu što je izvan crkve, izbaci napolje, niti je meri, jer je dana neznabošcima; i grad sveti gaziće četrdeset i dva meseca.”

Stihovi o jedenju male knjižice se odnose na Danilovu knjigu, slatkoća se odnosi na otkrivanje značenja 2300 dana koji su spomenuti u 8. glavi Danila. Gorkost je došla zbog pogrešnog razumevanja čišćenja Svetinje. Miler i drugi su ovo protumačili kao drugi dolazak. Pravilno je odredio datum, ali je pogrešno razumeo značenje reči čišćenje Svetinje.

Ovo je mesto gde pogrešno tumačenje Hristovog identiteta nije dozvolilo Mileru da shvati značenje reči čišćenje Svetinje. Miler je bio trinitarijanac i njegovo duhovno shvatanje reči Sin Božji mu nije moglo dozvoliti da otvori vrata nebeske Svetinje. Vrata Svetinje nad Svetinjama su mogla biti otvorena jedino doslovnim shvatanjem Isusovog sinaštva. Još jednom, zapazite pažljivo:   

Vrata Svetinje nad Svetinjama su mogla biti otvorena jedino doslovnim shvatanjem Isusovog sinaštva

Pažljivo zapazite sledeće primedbe koje je dao Džejms Vajt:

Naš stav je da je došlo do promene što se tiče našeg shvatanja pozicije i dela koje naš doslovni Prvosveštenik sprovodi u doslovnoj Svetinji na nebu, ovo treba uporediti sa ženikovim dolaskom na svadbu. Ovakvo shvatanje je savršena zaštita od spiritizma. Mi, ne samo verujemo u doslovnog Sina koji je Sluga koji služi u Svetinji, već takođe verujemo i da postoji doslovna Svetinja. A i dalje, kada Jovan kaže da je video nekoga ko je bio “kao Sin čovečji” i “usred sedam svijećnjaka” koji se nalazi u Svetinji, mi ne znamo kako dati duhovno značenje rečima sedam svećnjaka, a doslovno rečima Sin čovečji. Stoga, mi verujemo da je i jedno i drugo doslovno i da je Jovan video Isusa kako služi u Svetinji.

…Svetinja nad svetinjama, u kojoj se nalazi kovčeg sa 10 zapovesti, je tada bila otvorena da naš Prvosveštenik može ući da može izvršiti pomirenje u cilju čišćenja Svetinje. Ako uzmemo slobodu da kažemo da kovčeg na nebu nije doslovan, kovčeg koji sadrži 10 zapovesti, jedino što možemo uraditi je otići korak dalje i poreknuti da postoji doslovan nebeski grad i doslovan Sin Božji. Sigurno je da adventizam ne treba da se opredeli za duhovno značenje umesto onoga koje smo mi predstavili. Mi ne vidimo neki srednji put po kojim bi se moglo ići.” (Poređenje, str. 16.)

Kad čitam gornje izjave, nateram sam da zastanem i zaplačem od radosti. Kakav nam je Bog dao dar u ličnosti Džejmsa Vajt i ovoj izjavi. Kada stignem na nebo, zgrabiću ovog čoveka i zagrliti ga, čvrsto ću ga stisnuti i celivati svetim poljupcima.

Ovo je tajna za naš ulazak u Svetinju nad Svetinjama. Njena osnova je u doslovnoj identifikaciji Isusa kao Sina Božjeg. Pročitajte još jednom pažljivo:

Ne znamo kako dati duhovno značenje rečima sedam svećnjaka, a doslovno rečima Sin čovečji. Stoga, mi verujemo da je i jedno i drugo doslovno.

Naši pioniri su izmerili hram Gospodnji i pronašli PUT u Svetinju nad Svetinjama. Ne zaboravimo da je merenje Svetinje, “merenje”(procenjivanje) Isusove ličnosti.

(Psalam 77:13) “Bože! Put je Tvoj svet; koji je Bog tako velik kao Bog naš?”

(Jovan 14:6) “Isus mu reče: Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza Me.”

Isus je Božji PUT. U merenju hrama nakon razočarenja 22. oktobra 1844. godine – adventizam je pronašao pravog Isusa i pronašli su Ga na nebu na osnovu doslovnog shvatanja. Ovo doslovno shvatanje je bilo ključ koji im je bio dat kroz dar Milerovih pravila. Iako Miler nije u potpunosti shvatio značaj svojih pravila, naši pioniri adventizma jesu. Ovo je razlog zašto moramo shvatiti sledeće:

“Biblijski tekst koji je više nego svaki drugi temelj i centralni stub adventističke vere je izjava u Danilu 8:14: “I reče mi: Do dve hiljade i tri stotine dana i noći; onda će se svetinja očistiti.”” (Velika borba, str. org. 409.)

Cela 23. glava Velike borbe prikazuje istoriju kako su se pred Božjim narodom otvorila vrata da uđu u Svetinju nad svetinjama. Do ovoga se došlo na osnovu merenja hrama i otkrivanja istinskog Sina Božjeg. Pažljivo zapazite reči proroka u vezi naših stubova:

“Nakon isteka vremena 1844. godine, tragali smo za istinom kao za skrivenim blagom. Sastajala sam se sa braćom, usrdno smo se molili i proučavali. Često smo ostajali do kasno u noć, nekada i tokom cele noći, proučavajući Bibliju i moleći se za svetlost. Ova braća su se iznova i iznova sastajala da bi proučavali Bibliju, da bi saznali njeno značenje i bili pripremljeni da je propovedaju u sili. Kada bi u svom proučavanju stigli do tačke da kažu: “Ne možemo ništa više uraditi”, Duh Gospodnji bi se spuštao na mene. Bila bi uznesena u viziji i bilo bi mi dato jasno objašnjene stihova koje smo proučavali, zajedno sa uputstvom kako da efikasno radimo i poučavamo.  Tako je bila data svetlost koja nam je pomogla da razumemo Pismo po pitanju Hrista, Njegove misije i sveštenstva. Jasno mi je pokazan pravac istine koji se proteže od tog vremena do trenutka kada ćemo ući u Božji grad, a uputstva koje mi je Gospod dao, prenela sam drugima.” (Pregled i glasnik, 25. maj 1905. godine, 24.)

“Oni koji žele da uklone stare međaše se ne drže čvrsto, oni su zaboravili šta su primili i čuli. Oni koji teže da unesu teorije koje bi uklonile stubove naše vere koji se odnose na Svetinju ili na ličnost Oca ili Hrista, rade kao slepci. Oni se trude da unesu nesigurnost i da učine da Božji narod luta kao brod bez sidra.” (760. Rukopis, 9.5)

Ovo je jasna tvrdnja da je svetlost koja se odnosi na Hrista, Njegovu misiju i sveštenstvo bila data pionirima. Ovo je nazvano rečima stari međaši i stubovi, a primetite pažljivo povezivanje Svetinje i ličnosti Boga i Hrista. Ovo je naše sidro. Ali sigurno je da naši učeni adventisti moraju ovo poricati. Logika koja danas postoji u našoj crkvi je da su pioniri doneli sa sobom pogrešna verovanja o Hristu i zbog toga smo svi morali da patimo zbog posledica više od 100 godina.

Zašto se ne razume da postoji razlog zbog kojeg je adventizam jedina grupa ljudi na Zemlji koji su dobili jasan koncept o doslovnoj Svetinji na nebu? Razlog zašto imamo ovakvo shvatanje je taj što smo sledili doslovnog Sina u Svetinju nad svetinjama. Ako je Sin doslovan onda ne znamo kako kovčeg može biti razmatran u duhovnom smislu. Isus i Svetinja stoje ili padaju zajedno. Ako Hrist nije doslovan Sin Božji, onda su uništeni temelji doslovne Svetinje na nebu. Pogledajte i vidite! Da li se potkopava naša doktrina o Svetinji? Da li sada govorimo o fazama umesto o odeljcima (prostorijama)? Da li postoji uveliko poricanje događaja istražnog suda? Da li klimamo našim glavama u očajanju bez mogućnosti da razumemo? Da li zadovoljno priznajemo da je ljudska glupost razlog ovog sleda događaja? NE! Poricanje doslovnog Sina Božjeg mora da rezultuje sa uništavanjem temelja Svetinje na nebu što onda dovodi do uništavanja doslovnog istražnog suda, doslovnog zakona i doslovne pobede nad grehom. Sve mora da stoji ili padne zajedno i sve je ovo povezano sa doslovnim Sinom Božjim, jer je On PUT ulaska u Svetinju nad Svetinjama – upravo su Njegov identitet kao Sina Božjeg vrata koja nas dovode u ispravno razumevanje.

Slažem se sa Džejmsom Vajtom kada kaže:

Ako uzmemo slobodu da kažemo da kovčeg na nebu nije doslovan, kovčeg koji sadrži 10 zapovesti, jedino što možemo uraditi je otići korak dalje i poreknuti da postoji doslovan nebeski grad i doslovan Sin Božji. Sigurno je da adventizam ne treba da se opredeli za duhovno značenje umesto onoga koje smo mi predstavili. Mi ne vidimo neki srednji put po kojim bi se moglo ići.

Zahvaljujući svojoj definiciji, trojstvo nam odriče pravo da verujemo u doslovnog Sina Božjeg. Ono zahteva od nas da verujemo da je u pitanju Sin u duhovnom smislu, da je to ono što On radi, da je to titula koju ima, a ne i Njegov pravi identitet. Ovo verovanje zatvara vrata Svetinje nad svetinjama i mi ostajemo napolju, nismo na svadbenom veselju. Verovanje da Isus nije pravi Sin Božji nas stavlja u poziciju najveće opasnosti da budemo svrstani među lude devojke ili da se desi čak nešto gore!

Još jednom upućujem apel našem narodu da se vrate na čvrste temelje, da se vrate ka svetlosti o Sinu Božjem i da otvore vrata Svetinje nad svetinjama. Bog je položio siguran kamen temeljac u adventizmu i obezbedio čvrste temelje da bi rasli u poruci iz 1888. godine. Nije me sramota ovog kamena temeljca. Stajaću na Njemu radosno, jer je to dragocen kamen, On je moja stena i moje spasenje.