Maranatha Media: Serbian

Učiniće te da si glava, a ne rep AKO...

Objavljeno Okt 16, 2014 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,099 Broj pregleda

Učiniće te da si glava, a ne rep AKO...

Poslednjih nekoliko godina sam slušao sve veći broj adventističkih govornika da citiraju Božje obećanje da će od nas načiniti glavu, a ne rep; da će nas blagosloviti u mnogim aspektima, da ako se povežemo sa Njim, budemo uzdignuti u odnosu na druge narode koji su oko nas. Neki članovi adventističke crkve su razvili veoma uspešne službe koristedi ovu izjavu.

Ono što nisam nikada čuo je da se govori koji su to uslovi pod kojima ćemo dobiti ove blagoslove. Obratite pažnju na slededi tekst:

(5.Mojs. 28:13-14) “I učiniće te Gospod Bog tvoj da si glava, a ne rep, i bićeš samo gore, a nećeš biti dole, ako uzaslušaš zapovesti Gospoda Boga Svog, koje ti Ja danas zapovedam, da ih držiš i tvoriš, i ne odstupiš ni od jedne reči koju vam Ja danas zapovedam ni nadesno ni nalevo, pristajući za drugim bogovima da im služiš.”

Obećanje da de Gospod učiniti da budeš glava, a ne rep, je bilo uslovljeno sa jednim velikim AKO: ”uzaslušaš zapovesti Gospoda Boga svog”.

Šta je prva zapovest?

(2.Mojs. 20:3) “Nemoj imati drugih bogova uza Me.”

Ova zapovest govori o tome da nemamo drugih bogova osim Njega. Ovo “Me” upuduje da se radi o individui. Značenje reči “Me” je sledeće:

ME, lična zamenica: padež reči JA, odgovara posrednim padežima reči ego, na latinskom (L.mihi). Sledi me, daj mi, dođi sa mnom. Fraza “Sledio sam sam sebe” se ne koristi. Pre nego razmislim, čini mi se – “Me” je u genitivu,glagol je bezličan, konstrukcija je slededa: deluje mi. (Rečnik Webster)

Reč “Me” koja je upotrebljena u ovom stihu se odnosi na jedinog pravog Boga, koji je iznad svega, kroz sve i u svakome. (Jovan 17:3, Efesc. 4:6) On je veliki Izvor svega (Čežnja vekova, str.org. 21.), a kako Isus kaže, ovo su Njegove zapovesti:

(Jovan 15:10) “Ako zapovesti Moje uzdržite ostaćete u ljubavi Mojoj, kao što Ja održah zapovesti Oca Svog i ostajem u ljubavi Njegovoj.”

Ove zapovesti su Očeve, a Njegov Sin ih je nasledio. Isto tako kao što su 10 zapovesti pravila za moj dom, pošto sam ih primio od Isusa da ih prenesem svojoj porodici, isto tako ih je On primio od Svoga Oca i to su Njegove zapovesti. Postoji tok od Oca ka Sinu, a naše obožavanje i odavanje časti Isusu uvek teče nazad ka Njegovom Ocu. Pored ovoga, Isusov Duh u nama je taj koji drži Očeve zapovesti. (Galat. 2:20) i sve ovo teče nazad ka “Me” iz prve zapovesti, On je Starac, Otac svih.

Obično čitanje ove prve zapovesti čini nemogućim da se veruje u trojstvo. Reč “ME” nikada nije značila i nikada neće značiti “MI”. U srpskom jeziku se nikada za tri individue ne kaže “Me”. Ali, čuju se glasovi: “Bog je misterija, ne možemo to razumeti.” Naravno da je Božja priroda daleko izvan našeg dosega, ali Njegov identitet nam je jasno otkriven u Pismu, sa običnom, jednostavnom rečju “Me”.

Ako smo mi, kao narod, prekršili prvu zapovest i otišli ka drugim bogovima da im služimo, kako se možemo pozivati na obećanje koje govori o tome da budemo glava, a ne rep? Naše kršenje prve zapovesti će dovesti na nas sva prokletstva, a ne blagoslove iz 28. glave 5. Mojsijeve knjige.

O, dragi Oče, oprosti nam naš greh što smo se okrenuli ka nepoznatim bogovima i što smo prekršili Tvoje zapovesti. Utišaj Svoj gnev zbog naših greha, izleči nas i otvori naša srca ka Tebi da bi mogli zaista primiti obećanje, da budemo glava, a ne rep.