Knjižice

Anđeli zatirači

Šta da radimo sa ovakvim izjavama?

"Pod Božjom upravom anđeli su svemoćni. Jednom prili- kom, izvršujući Hristov nalog, uništili su asirsku vojsku od 185000 ljudi tokom jedne noći." Čežnja vekova, 702. str. orig.

"Isti anđeo koji je došao iz carskih dvorova da izbavi Petra, bio je glasnik gneva i suda Irodu. Anđeo je udario Petra da ga probudi iz sna, ali je jednim drugačijim udarcem udario pokvarenog cara, bacivši u prah njegov ponos i doneo nad njega kaznu od Svemogućeg. Irod je umro u velikom agoniji uma i tela pod Božjim sudom odmazde." Apostolska crkva, 152. str. orig.

Božanski obrazac života

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Božja mudrost

Pružanje Duha Svoga ljubljenog Sina - slatkog, nežnog i poslušnog Duha koji voli Očeve zapovesti  - celom univerzumu je Očeva mudrost. Hristos je mudrost Božja i garancija carstva veza ispunjenog ljubavlju.

Božje neobično delo

"Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgneviće se kao u dolu gavaonskom, da učini delo Svoje, neobično delo Svoje, da svrši posao Svoj, neobičan posao Svoj." Isaija 28:21

Šta je to "neobično delo" koje je Bog uradio? Mnogi kažu da je to Božji nekarakterističan postupak čišćenja svemira od greha. Da li Bog ikad postupa na način koji nije u skladu sa Njegovim karakterom?

Ko je Bog kome se klanjate? Da li je On Tvorac života, ljubavi i slobode ili je Tvorac i života i smrti? Da li su Božja milost i pravda dve suprotne strane Njegove prirode ili je pravda izraz Njegove milosti?

Egipatski bogovi kao munja sa neba

Biblija sadrži nekoliko primera da su ljudi bili osuđeni na smrt kamenovanjem zbog svojih prestupa. Odakle je ova praksa potekla? Da li je Bog upoznao Mojsija sa ovom idejom ili je došla iz drugog izvora?

Golgota u Egiptu

Hristos se, u Svom posredničkom delu, dugo zalagao za egipatski narod. On je stajao u jazu otpadništva koji se sve više povećavao sve dok naposletku zahtevi koje je uništitelj upućivao nisu morali biti odobreni. U žalosnom ubijanju u Egiptu čujemo odjeke Spasiteljevih koraka u koračanju ka krstu. U podignutom štapu-zmiji je bio otkriven karatker uništitelja, a takođe i nesebična Očeva i Sinovljeva ljubav.  Zaista, u ovom svetlu su svi ljudi privučeni ka Hristu.

Hristos, Subota i vrhunac poruke iz 1888. godine

Hristova crkva već više od 120 godina - od perioda između 1888. godine i 1895-1896. godine - kada je Isus pokucao na njena vrata, traga za svojim Ljubljenim. Nakon tog perioda crkva je imala bezbroj okupljanja i molitvenih sastanaka kako bi se ponovo zapalio obećani dar Svetoga Duha u sili kakva je bila ispoljena tokom Pedesetnice.

Hristov pretpotopni krst

Pavle je rekao: "... jer sam odlučio ne znati među vama ništa drugo osim Hrista i to raspetog." Hristov krst je prikazan u svim najvećim događajima uništenja zapisanim u Pismu. U svim žalostima koje Hristova deca imaju je i On tužan.

U početku je seme Hristovo, koje je Njegova Reč, bilo dato ženi, to jest Njegovoj crkvi. Sve vreme pre potopa žena se mučila u trudničkim bolovima da prikaže Hrista, Nadu slave, u njoj. Međutim, oni su žalostili Njegovog Svetog Duha i potiskivali istinu. 

Izvorna ljubav

Ako obožavamo boga koji voli urođene osobine, tada ćemo i mi raditi isto. Menjamo se u ono šta posmatramo. Međutim, ako obožavamo Sina kome je sve dato i koji je spokojan u potvrdi Očeve slatke blagonaklone agape ljubavi, tada možemo biti preobraženi u obličje ove ljubavi i voleti      onako kako Bog voli Svoga Sina.

Naš Bog je agape i u Njemu nema                                                nimalo erosa.

Korejeva buna

Ko je Koreja, Datana i Avirona poslao žive u ponor? 

4. Mojsijeva 16:31-33 "A kad izgovori reči ove, rasede se zemlja pod njima, I otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora."

 

Lekcije iz istorije o crkvenoj organizaciji

"Videla sam da se vrata na koja neprijatelj ulazi da bi zbunjivao stado i stvarao teškoće mogu zatvoriti. Za- pitala sam anđela kako se to može učiniti. On reče: "Zajednica se mora obratiti Reči Božjoj i pridržavati jevanđeoskog poredka koji je bio olako shvaćan i zanemaren." Ovo je neminovna potreba da bi zajed- nica došla u jedinstvo vere. Videla sam da je zajednici i u vreme apostola pretila opasnost da bude obmanuta i zavedena od strane lažnih učitelja. Stoga su braća za prosvetljivanje onih koji su se nalazili u tami birala ljude koji su mogli pružiti dokaze da dobro upravljaju svojim domom i održavaju red u svojoj porodici. Prvo su u vezi s tim zapitali Gospoda i tek tada, u saglasnosti sa Svetim Duhom i mišljenjem zajednice, izvršili ruko- položenje. Primivši tako ovlašćenje od Boga i odob- renje od crkve..." Elen Vajt, "Rani spisi", 100-101. str. orig.

Obrazac Božjih sudova

Većina hrišćana ima čvrste ideje u vezi Božjeg gneva, sudova, Njegovog pohođenja, osvete i kažnjavanja. Oni veruju da su ovo Božje aktivne radnje kada On izgubi strpljenje u određenim trenucima i da kažnjava i uklanja prekršitelje Njegovog zakona tako što naredi Svojim svetim anđelima da povređuju, muče, ubijaju ljudska bića i tako što upotrebljava sile prirode na destruktivan način kako bi ispunio Svoj cilj - uništio otpadnike, ali  kako ljudi dolaze do ovakvih zaključaka?

Razotkrivanje zmije tokom pohoda na Hanan

Kako da pomirimo masovno pogubljivanje naroda uz pomoć mača od strane Izraela i sledeće Hristove reči?

... jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti.

Oni nisu ubijali samo muškarce, već takođe i ženu i decu:

5. Mojsijeva 2:34 "I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svim tim gradovima, i žene i decu, ne ostavismo živog nijednog."

Da li su Izraelci zaista bili u harmoniji sa Božjim karakterom? Zašto ih je neprekidno bio strah da ih je On izveo u pustinju kako bi ih ubio? Da li je duboka tama koja je zadesila Avrama na bilo koji način povezana sa njegovim uzimanjem mača kako bi spasio svog rođaka i porodicu?

Da li je pogubljivanje Sihemita od strane Levija i Simeuna izvršilo neki uticaj na izraelsko zavetovanje da potpuno unište svoje neprijatelje?

Da li treba da to znate? Ako ne budete znali, da li bi vam Hristos mogao prići kao što je prišao Jakovu u njegovoj nevolji i da bude doživljen kao neprijatelj? Jakov je, jedino poverenjem u Božju milost, nadvladao kao istinski Izrael Božji.

Služba smrti

Zašto je Isus rekao Petru da skloni svoj mač, a Levitima da prođu širom logora i ubiju one koji su odbili da se pokaju?

2. Mojsijeva 32:26-28 "Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi. I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega. I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i po- gibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi."

Smrtno oružje iz 9. glave Jezekiljine knjige

Jezekilj 9:4-6 "I reče mu Gospod: Prođi posred grada, posred Je- rusalima, i zabeleži belegom čela onim ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova što se čine usred njega. A drugima reče i čuh: Prođite za njim po gradu, i pobijte, neka ne žali oko vaše niti se smilujte; Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i po-čnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. "

Šta je sa Praznicima?

 Da li su zakoni (statuti) potrebni za nas danas?

                Šta je uključeno u statute?

       Da li praznici sadrže moralne principe?

    Trebamo li držati statute za naše spasenje?

         Zašto držimo neke statute, ali ne sve?

Subotni Izvor

Reči koje je Otac isporučio Svome Sinu prilikom Njegovog krštenja odjekuju od onog blagoslova kojega je On izlio prve subote kod stvaranja. Svakog dana se Otac radovao svom Sinu, a Sin se radovao pred Njim. U subotu je Otac pirnuo osveženje na Svog Sina i Sin je bio okrepljen u ljubavi Svog Oca. Ova intimna veza između Oca i Sina je zauvek usađena u suboti, i svake subote Otac daje svoj okrepljujući odmor Svom Sinu i svima onima koji prihvataju Sina.

Sveštenik doveka

"Hristovo sveštenstvo je otpočelo čim je čovek sagrešio. On je bio učinjen svešte- nikom po redu Melhisedekovom... Sotona je mislo da je Gospod napustio čoveka, ali je Zvezda Nade osvetlila mračnu i sumornu budućnost prilikom propovedanja jevanđelja u Edemu." Ms43b-1891 (4. jul 1891; 5. deo)