Maranatha Media: Serbian

About

U poslednjim danima zemaljske istorije knjiga Otkrivenja nam govori o tri poruke koje su poslate sa neba kako bi upozorile svet o Hristovom dolasku i potrebi da budemo spremni.

Poruka

Otkrivenje 14:6-12 "I videh drugog anđela gde leti posred neba, koji imaše večno jevanđelje da objavi onima koji žive na zemlji, i svakom plemenu, i jeziku i kolenu i narodu. I govoraše velikim glasom: Bojte se Boga, i podajte Mu slavu, jer dođe čas suda Njegovog; i poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju i more i izvore vodene. I drugi anđeo za njim ide govoreći: Pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnim vinom kurvarstva svog napoji sve narode. I treći anđeo za njim ide govoreći glasom velikim: Ko se god pokloni zveri i ikoni njenoj, i primi žig na čelo svoje ili na ruku svoju, i on će piti od vina gneva Božijeg, koje je nepomešano utočeno u čašu gneva Njegovog, i biće mučen ognjem i sumporom pred anđelima svetima i pred Jagnjetom. I dim mučenja njihovog izlaziće va vek veka; i neće imati mira dan i noć koji se poklanjaju zveri i ikoni njenoj, i koji primaju žig imena njenog. Ovde je trpljenje svetih, koji drže zapovesti Božije i veru Isusovu."

Grupa ljudi pozvana da objavi ovu poruku je opisana u 10. i 12. glavi Otkrivenja.

Misija

Otkrivenje 10:9-11 "I otidoh k anđelu, i rekoh mu: Daj mi knjižicu. I reče mi: Uzmi i izjedi je; i gorka će biti u trbuhu tvom, ali u ustima biće ti slatka kao med. I uzeh knjižicu iz ruke anđelove, i izjedoh je; i beše u ustima mojim kao med slatka, a kad je izjedoh, beše gorka u trbuhu mom. I reče mi: Valja ti opet prorokovati narodima i plemenima i jezicima i carevima mnogima."

Poreklo

Otkrivenje 12:17 "I razgnevi se zmija na ženu, i otide da se pobije sa ostalim semenom njenim, koje drži zapovesti Božije i ima svedočanstvo Isusa Hrista."

Članci, knjige i predavanja koja se nalaze na ovoj internet stranici su sva vezana za teme koje se tiču poruke i misije koje ima narod ostatka opisan u ovim pasusima.

Autor

Adrian živi u Gould Koustu u Australiji. Blagosloven je što ima predivnu ženu Lorel i dva predivna dečaka Majkla i Danijela.

Adrian je služio kao hrišćanski propovednik više od 20 godina i susretao se sa strašnom borbom koju mnogi ljudi imaju u vezi lične vrednosti.

Kada je imao 17 godina, stigao je po životnu raskrsnicu, tokom ovog vremena se susreo sa silom krsta i potpuno promenio svoj pravac. Njegova strast je da govori drugima o svome iskustvu sa Hristom i o tome šta je naučio koračajući tom stazom.