Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Feb 01, 2018
Napisan Feb 01, 2018
Preuzimanja 783

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch Português Русский Español Kiswahili Wikang Tagalog

Zašto je Isus rekao Petru da skloni svoj mač, a Levitima da prođu širom logora i ubiju one koji su odbili da se pokaju?

2. Mojsijeva 32:26-28 "Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi. I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega. I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i po- gibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi."

A šta je sa ovim komentarima?

"Oni koji su učestvovali u ovom delu pogubljivanja, koliko god ono bilo bolno, su sada trebali da shvate da su nad svojom braćom izvršavali svečanu kaznu Božju i da će Bog, za izvršavanje ovog bolnog dela, koje je bilo suprotno njihovim osećanjima, izliti na njih Svoj blagoslov." Duh proroštva, 1. tom, 252. str. orig.

Kako da uskladimo ove stvari?

"Tajna krsta objašnjava sve druge tajne. U svetlosti koja sija sa Golgote, Božje osobine koje su nas ispunjavale strahom i stra-hopoštovanjem izgledaju lepe i privlačne. Milost, nežnost i očin- ska ljubav sjedinjuju se sa svetošču, pravednošću i silom. Posma- trajući veličanstvo Njegovog velikog i uzvišenog prestola, vidimo Njegov karakter u njegovoj najnežnijoj ljubavi i shvatamo, kao nikada ranije, značaj onog dragog oslovljavanja: "Oče naš!"" Ve-lika borba 652. str. orig. 1. pasus

Ako proučimo krst, videćemo da je služba smrti zaista slavna i da one koji veruju Božjim obećanjima usmerava ka Njegovoj pravednosti.