Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Feb 01, 2018
Napisan Feb 01, 2018
Preuzimanja 1,021
Audio preuzimanja 689
Ukupan broj preuzimanja 1,710

Šta da radimo sa ovakvim izjavama?

"Pod Božjom upravom anđeli su svemoćni. Jednom prili- kom, izvršujući Hristov nalog, uništili su asirsku vojsku od 185000 ljudi tokom jedne noći." Čežnja vekova, 702. str. orig.

"Isti anđeo koji je došao iz carskih dvorova da izbavi Petra, bio je glasnik gneva i suda Irodu. Anđeo je udario Petra da ga probudi iz sna, ali je jednim drugačijim udarcem udario pokvarenog cara, bacivši u prah njegov ponos i doneo nad njega kaznu od Svemogućeg. Irod je umro u velikom agoniji uma i tela pod Božjim sudom odmazde." Apostolska crkva, 152. str. orig.

Da li Božji sveti anđeli zaista ubijaju ljude? Da li Hristos zaista izgovara reči: "Ovi ljudi moraju sada umreti, idite i pogubite ih"? Da li je Isus sakrio ovaj deo Božjeg karaktera kada je došao na ovu Zemlju? Dok je bio ovde, Isus nikad nikog nije ubio. Ako je pogubljivanje ljudi deo Njegovog karaktera, zašto On to nije otkrio dok je bio ovde na Zemlji?

Luka 9:56 "Jer Sin čovečiji nije došao da pogubi duše čovečije nego da sačuva."

Jovan 14:9 "Isus mu reče: Toliko sam vreme s vama i nisi Me poznao, Filipe? Koji vide Mene, vide Oca; pa kako ti govoriš: Pokaži nam Oca?"