Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 08, 2018
Napisan Apr 08, 2018
Preuzimanja 778

"Hristovo sveštenstvo je otpočelo čim je čovek sagrešio. On je bio učinjen svešte- nikom po redu Melhisedekovom... Sotona je mislo da je Gospod napustio čoveka, ali je Zvezda Nade osvetlila mračnu i sumornu budućnost prilikom propovedanja jevanđelja u Edemu." Ms43b-1891 (4. jul 1891; 5. deo)

Večno jevanđelje je do večnosti i objavljuje se celome svetu u ovim poslednjim danima. Jevanđelje je bilo propovedano paru u Edemu, svetu pre potopa od strane Noja, propovednika praved- nosti, semenu Avramovom - Isaku, Jakovu i sinovima Izraelovim. Isus ih je nosio na Svojim grudima tokom "svih davnih dana" i spasio ih putem večnog posredništva Svoje krvi kao Jagnjeta Božjeg zaklanog od postanja sveta.

Pastor Ebens objašnjava zavete u svetlosti Melhisedekovog sve- štenstva Hrista koje je "otpočelo čim je čovek sagrešio".