Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Apr 08, 2018
Napisan Apr 08, 2018
Preuzimanja 506

Other Languages

Afrikaans български език Čeština English Deutsch bahasa Indonesia 國語 Русский Español Kiswahili

"Hristovo sveštenstvo je otpočelo čim je čovek sagrešio. On je bio učinjen svešte- nikom po redu Melhisedekovom... Sotona je mislo da je Gospod napustio čoveka, ali je Zvezda Nade osvetlila mračnu i sumornu budućnost prilikom propovedanja jevanđelja u Edemu." Ms43b-1891 (4. jul 1891; 5. deo)

Večno jevanđelje je do večnosti i objavljuje se celome svetu u ovim poslednjim danima. Jevanđelje je bilo propovedano paru u Edemu, svetu pre potopa od strane Noja, propovednika praved- nosti, semenu Avramovom - Isaku, Jakovu i sinovima Izraelovim. Isus ih je nosio na Svojim grudima tokom "svih davnih dana" i spasio ih putem večnog posredništva Svoje krvi kao Jagnjeta Božjeg zaklanog od postanja sveta.

Pastor Ebens objašnjava zavete u svetlosti Melhisedekovog sve- štenstva Hrista koje je "otpočelo čim je čovek sagrešio".