Maranatha Media: Serbian
Autor Adrian Ebens
Objavljeno Dec 18, 2017
Napisan Dec 18, 2017
Preuzimanja 1,020
Audio preuzimanja 833
Ukupan broj preuzimanja 1,853

Other Languages

български език Čeština English Français Deutsch 國語 Español Kiswahili

Ko je Koreja, Datana i Avirona poslao žive u ponor? 

4. Mojsijeva 16:31-33 "A kad izgovori reči ove, rasede se zemlja pod njima, I otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora."

A šta ćemo sa ovim izjavama?

"Korej i njegovi drugovi su odbacivali svetlost sve dok nisu postali tako zaslepljeni da ih ni najuverljiviji prikazi Božje moći nisu mogli osvedočiti; sve su pripisivali ljudskim ili sotonskim silama. Isto je učinio i narod koji je dan posle uništenja Koreja i njegove družine došao Mojsiju i Aronu govoreći: "Pobiste narod Gospodnji!" Iako im je uništenje ljudi koji su ih zaveli pružilo najuverljiviji dokaz božanskog nezadovoljstva njihovim ponašanjem, usudili su se da Njegove kazne pripišu sotoni izjavljujući da su Mojsije i Aron, služeći se silom nečastivoga, izazvali smrt dobrih i svetih ljudi. Tim delom su zapečatili svoju sudbinu. Oni su počinili greh protiv Svetog Duha, greh kojim ljudsko srce postaje okorelo, neose- tljivo za uticaj Božje milosti." Patrijarsi i proroci, 405. str. orig.

A šta je sa ovom izjavom?

"Slučaj Koreja, Datana i Avirona predstavlja za nas lekciju da se ne ugledamo na njihov primer. "Niti da kušamo Hrista kao što neki od njih kušaše i od zmija izgiboše. Niti da gunđamo kao što neki od njih gunđaše i izgiboše od zatirača. Ovo se, pak, sve događaše za ugled njima, napisa se za nauku nama na koje posledak sveta dođe.""  3. sveska Svedočanstava za zajednicu, 353. str. orig.

Kako da uskladimo ove izjave, a da se pritom očuva ono što je otkriveno o Božjem karakteru u licu Isusa Hrista? Ako potražimo našeg Oca celim srcem, pronaći ćemo Ga. Budimo oni koji i izvršuju zakon, a ne slušaoci koji samo zavaravaju sami sebe.