Maranatha Media: Serbian

Zizanium

Objavljeno Jan 21, 2019 napisao Borislav Subotin u Božanski obrazac
1,923 Broj pregleda

  - ZIZANIUM -


*Matej 13:24-30; "Drugu priču kaza im govoreći: carstvo je nebesko kao čovjek koji posija dobro sjeme u polju svojemu, A kad ljudi pospaše, dođe njegov neprijatelj i posija kukolj po pšenici, pa otide.
A kad niče usjev i rod donese, onda se pokaza kukolj.
Tada dođoše sluge domaćinove i rekoše mu: gospodaru! nijesi li ti dobro sjeme sijao na svojoj njivi? Otkuda dakle kukolj?
A on reče im: neprijatelj čovjek to učini. A sluge rekoše mu: hoćeš li dakle da idemo da ga počupamo?
A on reče: ne; da ne bi čupajući kukolj počupali zajedno s njime pšenicu.
Ostavite neka raste oboje zajedno do žetve; i u vrijeme žetve reći ću žeteocima: saberite najprije kukolj, i svežite ga u snoplje da ga sažežem; a pšenicu svezite u žitnicu moju."

Kada pročitamo ovo upoređenje Carstva nebeskog sa stvarima sa naše zemlje, u ovom tekstu možemo razumeti da su pšenica oni ljudi koji su spaseni dok su kukolj/korov oni ljudi koji nisu spaseni. Takođe sejač dobrog semena (Istina Božjih) u našim umovima i srcima je Gospod Isus dok je sejač zlog semena neprijatelj sotona. Razumemo kroz gornje stihove da dok čovek duhovno spava, sotona dolazi i seje svoje zlo seme koje smeta pšenici. Njiva na kojoj se seje je naš svet. Daljim čitanjem ovog teksta od stihova 36-40 mi jasno vidimo ovaj opis i Isus govori:

*Matej 13,36-40; "Tada ostavi Isus ljude, i dođe u kuću. I pristupiše k njemu učenici njegovi govoreći: kaži nam priču o kukolju na njivi. A on odgovarajući reče im: koji sije dobro sjeme ono je sin čovječij;
A njiva je svijet; a dobro sjeme sinovi su carstva, a kukolj sinovi su zla;
A neprijatelj koji ga je posijao jest đavo; a žetva je pošljedak ovoga vijeka; a žeteoci su anđeli.
Kako što se dakle kukolj sabira, i ognjem sažiže, tako će biti na pošljetku ovoga vijeka."

Kakva jednostavna i istinita poruka. Ali ja bih da mi idemo dalje oko još dubljeg razumevanja ovih stihova. Gospod nam je ostavio predivnu reč Božju i pažljivim proučavanjem iste i pažljivim studiranjem tekstova iz Biblije uvek možemo pronaći još jedan sloj istine na određenoj istini koju proučavamo pa zatim još jedan sloj i tako sve dalje dok se ceo smisao određenog teksta potpuno ne iscrpi i upotpuni. Ja sam danas tu da napišem još jedan sloj istina koje se nalaze u ovom tekstu iz Mateja 13:24-30.
Llično verujem da Gospod Isus u tekstu nama zapisanog u Matej 13:24-30, ovde nije govorio o poljoprivredi vec je koristio stvari iz prirode da bi opisao stvari koje su vezane za plan spasenja, za čoveka (čovečanstvo).

Zapazimo i ovaj podatak da ovo seme u ovom tekstu iz Matej 13:24-30 takodje seje i "čovek". Od Boga i Hrista, radom Svetoga Duha Božjeg čovek u svom umu i srcu prima to seme spasenja ali i čoveku je ostavljeno da dalje to seme istine širi oko sebe.

U Grčkom originalu ta reč za "čovek" koji je sejao seme je "anthrópos" koja označava; "čovek, jedan od ljudske rase" ali takođe označava i jedan generički pojam za "čovečanstvo"; ljudska utrka; ljudi, uključujući žene i muškarce".

Ovde jasno možemo videti da su svi ljudi na ovoj zemlji živo uključeni u ovo širenje sejanja Božjeg semena istine. Gospod Isus je naš izvor te istine dok smo mi ljudi na ovoj zemlji ustvari taj kanal kroz koji se taj izvor širi.

*Matej 4,19; "I reče im: hajdete za mnom, i učiniću vas lovcima ljudskijem."

*Marko 16:15,16; "I reče im: idite po svemu svijetu i propovjedite jevanđelje svakome stvorenju. Koji uzvjeruje i pokrsti se, spašće se; a ko ne vjeruje osudiće se."

Carstvo nebesko je kao svi oni koji rade taj posao za svoje bližnje, bez obzira na nacionalnost, boju kože, jezik. Kao oni koji svagda deluju za svaku večnu dobrobit svima onima koji su oko njih. Kao što je i celo nebo sišlo na našu planetu kroz Gospoda Isusa, sa svim anđelima službe zaradi večnog spasenja čoveka i čovečanstva i čovek je živo uključen u tu saradnju za spasenje čovečanstva. Svesno ili nesvesno svi mi širimo svoj uticaj svima koji dođu u dodir sa nama.

*Jovan 13:15; "Jer ja vam dadoh ugled da i vi tako činite kao što Ja vama učinih.

*Rimljanima 15:2; "I svaki od vas da ugađa bližnjemu na dobro za dobar ugled."

*Galatima 3:28,29; "Nema tu Jevrejina ni Grka, nema roba ni gospodara, nema muškoga roda ni ženskoga; jer ste vi svi jedno u Hristu Isusu. A kad ste vi Hristovi, onda ste sjeme Avraamovo, i po obećanju našljednici."

Dakle, šta je prema ovim stihovima iz Matej 13:24-30 određeno da "anthrópos - čovek" (čovečanstvo) radi? Da primanjem tog dobrog semena, da to isto dobro seme čovek seje svima okolo, prvo na svojoj njivi kao što i kaže tekst iz Mateja. Mi smo upravo na to pozvani kao nasledici Carstva nebeskog. Mi sejemo to seme našim životom. Našim ponašanjem, našim rečnikom, našim oblačenjem, pojavom/izgledom, sa svim onim što izlazi iz nas iznutra i pokazuje se kroz našu spoljašnost, mi trebamo biti živi svedoci.

*5. Mojsijeva 7,6; "Jer si ti narod svet Gospodu Bogu svojemu, tebe je izabrao Gospod Bog tvoj da mu budeš narod osobit mimo sve narode na zemlji."

Ali, dogodio se jedan veliki problem. Došao je neprijatelj dok je čovek spavao...

*Luka 22,46; "I reče im: što spavate? ustanite, molite se Bogu da ne padnete u napast."

*1. Solunjanima 5:6-8; "Tako dakle da ne spavamo kao i ostali, nego da pazimo i da budemo trijezni. Jer koji spavaju, u noći spavaju, i koji se opijaju, u noći se opijaju. Ali mi koji smo sinovi dana da budemo trijezni i obučeni u oklop vjere i ljubavi, i s kacigom nada spasenija;"

Ovo duhovno spavanje čoveka je jedna smrtna opasnost! Tada kada se spava dolazi neprijatelj i seje kukolj, ono što je loše, to zlo seme. Ali sa kim neprijatelj sotona seje to zlo seme, kukolj? I on ima svoje agente, one ljude koji sa njim dele istu lažnu filozofiju života. Ovde mi jasno vidimo dve strane, dve vrste sejača i tu veliku borbu na ovome svetu. Sad ću vam poslati nešto vrlo interesantno, kakve se još dubine nalaze u ovim stihovima iz Matej 13:24-30 a vezano je za ovaj kukolj.

Reč u Grčkom tekstu za "kukolj" iz ovog teksta iz Matej 13:24-30 je "ZIZANIUM ili ZIZANION". Dobro obratimo pažnju sada na ovo.

ZIZANIUM- taj kukolj je jedna vrsta pšeničnog zrna. Postoji puno korova na našoj planeti ali u ovom tekstu iz Mateja 13:24-30 Gospod Isus je našao za shodno da baš ovu vrstu korova ZIZANIUM upotrebi u ovoj priči upoređujući taj korov sa ljudima.

Taj kukolj vrlo liči na pšenicu.
ZIZANIUM ili Darnel na Engleskom jeziku je biljka koja raste i u Palestini a koja liči pšenici na mnogo načina, ali je bezvredna.
Kako se ta biljka/korov može uporediti sa ljudima, da mnogo liče na pšenicu ali je bezvredna i čak opasna jer ima tedenciju da i pšenici oduzima snagu i postojanje?

Bibija nam odgovara u sledećem tekstu:

2. Timotiju 3:1-5; "Ali ovo znaj da će u pošljednje dane nastati vremena teška.
Jer će ljudi postati samoživi, srebroljupci, hvališe, ponositi, hulnici, nepokorni roditeljima, neblagodarni, nepravedni, neljubavni,Neprimirljivi, opadači, neuzdržnici, bijesni, nedobroljubivi, Izdajnici, nagli, naduveni, koji više mare za slasti nego za Boga, Koji imaju obličje pobožnosti, a sile su se njezine odrekli. I ovijeh se kloni."

Ovi stihovi se prvenstveno odnose na one koji kažu da su hrišćani. Oni koji imaju poznanje Božjih istina ali se nisu njima posvetili. Dakle ti stihovi gore su opis ljudskog korova.

Ali da li ovaj korov, biljka ZIZANIUM postoji i u našim krajevima ovde? Da. Ovaj kukolj/korov koji je izričito i sa namerom opisan u ovom tekstu iz Mateja 13:24-30 se u našem jeziku naziva -PIJANI LJULJ-.

Malo sam istražio karakteristike tog kukolja i zaista je vrlo interesantno zašto je Gospod Isus izabrao baš tu priču i baš ovaj korov Zizanium ili u našem nazivu Pijani Ljulj.

Postaviću vam i jedan link koji sam pronašao oko karakteristika koje ima ovaj Zizanium/Pijani Ljulj. Kada pročitamo karakteristike ovog korova jasno povezujemo šta je to nama Isus još želeo da poruči sa ovim.
Ovaj Zizanium-Pijani Ljulj koji je u simbolici vezan za ljude, ljudske karaktere i lažne ljudske nauke, ovaj kukolj odgovara stanju ljudi, karaktera i svih lažnih nauka. Ovaj se korov (nepravedni) mešaju sa pšenicom, (sa pravednima).

Napravimo usporedbu kukolja Pijanog Ljulja sa ljudima iz Isusove priče iz Matej 13:24-30 kroz sledeći link:

https://www.plantea.com.hr/pijani-ljulj/

Da li ste pogledali? Veoma interesantno.

-Ovaj kukolj je rasprostranjen širom sveta.

*Otkrivenje 12,9; "I zbačena bi aždaha velika, stara zmija, koja se zove đavo i sotona, koja vara sav vasioni svijet, i zbačena bi na zemlju, i anđeli njezini zbačeni biše s njom."

1) On (Zizanium) raste kao korov na vlažnim oranicama. Mi treba da smo kao plodne i vlažne oranice, da nismo suva neplodna zemlja već ona zemlja koja je osvežena vodom života sa neba.

*Joilo 2,23; "I vi, sinovi Sionski, radujte se i veselite se u Gospodu Bogu svojem, jer će vam dati dažd na vrijeme, i spustiće vam dažd rani i pozni na vrijeme."

2) Ono raste na ruderalnim staništima i uz puteve.
(Ruderalne biljke – biljke koje se javljaju na zemljištu izmenjenom pod uticajem čoveka. Najčešće se javljaju u blizini ljudskih naselja, na neobrađenim golim površinama sa nagomilanim zemljišnim i drugim materijama, na neobrađenim ivicama puteva, ruševinama i sl.)

3) Odgovaraju mu svetla staništa bogata Azotom. Mi treba da smo deca svetlosti koji nose u sebi život. (*Filibljanima 2,15; "Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,"

Azot se u prirodi nalazi u elementarnom stanju i u vidu svojih jedinjenja. U elementarnom stanju čini najveći deo vazduha, 78 zapreminskih procenata. Azot je neophodan svim živim bićima.)

4) Kada smo u gornjem linku čitali sve karakteristike ovog kukolja ZIZANIUM (ljude bezakonja), vidimo da je ona i opijajuća jer konzumiranjem zaraženog semena ono izaziva stanje slično pijanstvu.

*Otkrivenje 14,8; "I drugi anđeo za njim ide govoreći: pade, pade Vavilon grad veliki: jer otrovnijem vinom kurvarstva svojega napoji sve narode."

*1. Korinćanima 6:9-11; "Ili ne znate da nepravednici neće naslijediti carstva Božijega? Ne varajte se: ni kurvari, ni idolopoklonici, ni preljubočinci, ni adžuvani, ni muželožnici, Ni lupeži, ni lakomci, NI PIJANICE, ni kavgadžije, ni hajduci, carstva Božijega neće naslijediti. I ovakovi bijaste neki; nego se opraste i posvetiste i opravdaste imenom Gospoda našega Isusa Hrista i Duhom Boga našega."

5) Dalje kada smo čitali o upotrebi ovog Pijanog Ljulja (Zizanium) videli smo da je njeno seme jestivo ali zbog zaraze semena gljivicom "sclerotinia temulenti" koja živi u simbiozi sa uljem sadrži alkaloid temulin. Ovaj spoj u manjim dozama deluje narkotično i halucigeno. Ali je u još većim dozama otrovno i može napraviti velike štete živčanom sistemu. Semenke Pijanog Ljulja-Zizaniuma kada se nađu u brašnu (kada se dobro spoji sa lošim) već sa udelom od samo 0,05% čine ga otrovnim...

Jasno vidimo da je ovaj kukolj, Zizanium/Pijani Ljulj vrlo opasan i u vrlo, vrlo malim dozama. Isto tako je vrlo opasno ako mi gajimo i negujemo takav kukolj u našoj sredini i u životima, čak i u malim dozama. To je poruka i našeg Gospoda da budemo plodni rodom kao pšenica a ne da samo izgledamo pobožni i ustvari da smo mi ti Pijani Ljulj ili Zizanium.

Ali mi imamo veliku pomoć, Božja reč nas ohrabruje i menja i mi ne moramo biti Zizanium.

*Filibljanima 2:13-15; "Jer je Bog što čini u vama da hoćete i učinite kao što mu je ugodno. Sve činite bez vike i premišljanja. Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,"

Budimo pšenica i imajmo svaki dobar rod!

Matej 7:16-20; "Po rodovima njihovijem poznaćete ih. Eda li se bere s trnja grožđe, ili s čička smokve?
Tako svako drvo dobro rodove dobre rađa, a zlo drvo rodove zle rađa.
Ne može drvo dobro rodova zlijeh rađati, ni drvo zlo rodova dobrijeh rađati.
Svako dakle drvo koje ne rađa roda dobra, sijeku i u oganj bacaju.
I tako dakle po rodovima njihovijem poznaćete ih."

Jovan 15:1-5; "Ja sam pravi čokot, i otac je moj vinogradar; Svaku lozu na meni koja ne rađa roda otsjeći će je; i svaku koja rađa rod očistiće je da više roda rodi. Vi ste već očišćeni riječju koju vam govorih. Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete. Ja sam čokot a vi loze: i koji bude u meni i ja u njemu on će roditi mnogi rod; jer bez mene ne možete činiti ništa."

 

napisao
Borislav Subotin