Maranatha Media: Serbian

Predloženi redosled čitanja

Borba za identitet

Knjiga “Borba za identitet” je staza koja vodi ka otkrivanju sopstvene ličnosti. Knjiga je poziv da otkrijete šta je to, što nam jedino može dati ličnu vrednost. Otkrijte životodavnu važnost veza.

Naši životi su neprekidno bombardovani porukama da smo uspešni jedino, ako možemo sebi i svetu, iznova i iznova dokazati da imamo ono što je potrebno, ono što se traži. Ovaj svet je jedan sistem koji nas uči da smo vredni i važni jedino ako imamo dostignuća, ako dajemo očekivane rezultate. Posledice ovakvog načina razmišljanja su daleko od dobrih, milioni ljudi su depresivni, stotine svakodnevno okončavaju svoj život u očaju.

Pozivam vas da otkrijete pravu istinu o ovoj borbi za identitet u kojoj se svako od nas nalazi, otkrijte definiciju naše prave vrednosti i važnosti. Ulog je veliki jer se radi o pitanju života i smrti. U knjizi su opisani ključni principi o ovoj borbi, koje sam otkrio na mom ličnom životnom putu. Verujem da je to put ka istinskoj slobodi.

Agape

Život Isusa Hrista, koji je hodao Zemljom pre 2000 godina, nam pruža primer nesebične ljubavi koja je donela mir neizbrojivom mnoštvu ljudi. Velika razlika između opisa Boga u Bibliji i Hristovog života je učinila da ljudima koje interesuje Božja Reč postane jako teško da shvate neke Hristove izjave. Međutim, u jednom potresnom i tužnom trenutku tokom razgovora sa jednim od Svojih sledbenika, Isus je rekao: "Koji vide Mene, vide Oca."

Kako je ovo moguće? Da li je istina da je Bog zaista milostiv, žalostiv i milosrdan kao što je to otkriveno u Isusovom životu? Da li je moguće razrešiti ovu dilemu a da pritom ostanemo dosledni rečima zapisanim u Pismu? Ti u svojoj ruci držiš ključ za otključavanje ove zagonetke.

Božja mudrost

Pružanje Duha Svoga ljubljenog Sina - slatkog, nežnog i poslušnog Duha koji voli Očeve zapovesti  - celom univerzumu je Očeva mudrost. Hristos je mudrost Božja i garancija carstva veza ispunjenog ljubavlju.

Životna pitanja - Kanal blagoslova

Duboko u srcu svakog ljudskog bića se nalazi potreba da bude sigurno u svoj osećaj lične vrednosti. Naša verovanja u vezi toga odakle potiče lična vrednost, utiču na sve šta radimo u životu. U ovoj knjizi ćete pronaći biblijsko stanovište o tome odakle dolazi naša vrednost uz fokus na ulogu koju porodične veze imaju u uspostavljanju osećanja lične vrednosti. Bićete povedeni na putovanje koje prati istoriju čovečanstva kako bi uočili kontrast između
Božjeg porodičnog carstva, gde je svaki član toga carstva siguran u svoj osećaj lične vrednosti,i sotoninog carstva koje se zasniva na učincima i dostignućima, u kome svaka individua teži da osigura svoj osećaj lične vrednosti. Vaš život će se promeniti kao rezultat uvida koji se nalaze u ovoj knjizi pošto ovi uvidi razjašnjavaju porodične veze i pružaju jasnije razumevanje Boga i Njegovog Sina.

Božanski obrazac života

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Subotni Izvor

Reči koje je Otac isporučio Svome Sinu prilikom Njegovog krštenja odjekuju od onog blagoslova kojega je On izlio prve subote kod stvaranja. Svakog dana se Otac radovao svom Sinu, a Sin se radovao pred Njim. U subotu je Otac pirnuo osveženje na Svog Sina i Sin je bio okrepljen u ljubavi Svog Oca. Ova intimna veza između Oca i Sina je zauvek usađena u suboti, i svake subote Otac daje svoj okrepljujući odmor Svom Sinu i svima onima koji prihvataju Sina.

Moj Ljubljeni

Čujem Njegove korake, moj puls se ubrzava u iščekivanju. Čujem Njegov glas, koji je kao huk mnogih voda. Ovo je melem za moju dušu. Moj Ljubljeni zove. Da li je moguće da mene zove? Da li mogu da nosim ovu ljupku nadu u svojim grudima? Odakle mi ova ideja? Zašto bih bio vredan Njegove pažnje, pažnje ovog moćnog Princa, ljubljenog Očevog Sina?

Slušaj! Da li čuješ u tišini? On opet zove! Njegov glas, najumilniji od svih ostalih, se probija kroz hladan noćni vazduh, On traži one koje ljubi. O srce moje, ne prepuštaj se sumnji! Nemoj da se izlažeš strelama prezrivih. On me zove, da, On zove. Čujem moje ime! Sigurno je, On zove.

Izvorna ljubav

Ako obožavamo boga koji voli urođene osobine, tada ćemo i mi raditi isto. Menjamo se u ono šta posmatramo. Međutim, ako obožavamo Sina kome je sve dato i koji je spokojan u potvrdi Očeve slatke blagonaklone agape ljubavi, tada možemo biti preobraženi u obličje ove ljubavi i voleti      onako kako Bog voli Svoga Sina.

Naš Bog je agape i u Njemu nema                                                nimalo erosa.

Božanski obrazac

“Božanski obrazac” je prisutan u svakom aspektu naših života. U njemu je ključ za radost, mir i harmoniju u našim brakovima, društvu, crkvama i svim ostalim društvenim strukturama koje nas okružuju.

Na primeru veze koja postoji između Boga i Njegovog Sina, vidimo šta je to božanski obrazac. Što ih više posmatramo, volimo, usklađujemo svoje živote sa ovim obrascem, to se približavamo kanalu blagoslova.

Pre nego što je svet stvoren, sotona i njegovi anđeli su želeli da uklone ovaj obrazac, da ga zamene lažnim obrascem koji će prekinuti krug bezgranične Božje ljubavi i prouzrokovati u svetu neviđenu bedu.

Razotkrijte lažni obrazac, u svetlosti velikog i pravog božanskog obrasca nađite ključ, kako bi naša crkva mogla da se vrati ispravnom obožavanju Boga i Njegovog Sina.

Hristov pretpotopni krst

Pavle je rekao: "... jer sam odlučio ne znati među vama ništa drugo osim Hrista i to raspetog." Hristov krst je prikazan u svim najvećim događajima uništenja zapisanim u Pismu. U svim žalostima koje Hristova deca imaju je i On tužan.

U početku je seme Hristovo, koje je Njegova Reč, bilo dato ženi, to jest Njegovoj crkvi. Sve vreme pre potopa žena se mučila u trudničkim bolovima da prikaže Hrista, Nadu slave, u njoj. Međutim, oni su žalostili Njegovog Svetog Duha i potiskivali istinu. 

Obrazac Božjih sudova

Većina hrišćana ima čvrste ideje u vezi Božjeg gneva, sudova, Njegovog pohođenja, osvete i kažnjavanja. Oni veruju da su ovo Božje aktivne radnje kada On izgubi strpljenje u određenim trenucima i da kažnjava i uklanja prekršitelje Njegovog zakona tako što naredi Svojim svetim anđelima da povređuju, muče, ubijaju ljudska bića i tako što upotrebljava sile prirode na destruktivan način kako bi ispunio Svoj cilj - uništio otpadnike, ali  kako ljudi dolaze do ovakvih zaključaka?

Egipatski bogovi kao munja sa neba

Biblija sadrži nekoliko primera da su ljudi bili osuđeni na smrt kamenovanjem zbog svojih prestupa. Odakle je ova praksa potekla? Da li je Bog upoznao Mojsija sa ovom idejom ili je došla iz drugog izvora?

Golgota u Egiptu

Hristos se, u Svom posredničkom delu, dugo zalagao za egipatski narod. On je stajao u jazu otpadništva koji se sve više povećavao sve dok naposletku zahtevi koje je uništitelj upućivao nisu morali biti odobreni. U žalosnom ubijanju u Egiptu čujemo odjeke Spasiteljevih koraka u koračanju ka krstu. U podignutom štapu-zmiji je bio otkriven karatker uništitelja, a takođe i nesebična Očeva i Sinovljeva ljubav.  Zaista, u ovom svetlu su svi ljudi privučeni ka Hristu.

Korejeva buna

Ko je Koreja, Datana i Avirona poslao žive u ponor? 

4. Mojsijeva 16:31-33 "A kad izgovori reči ove, rasede se zemlja pod njima, I otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora."

 

Anđeli zatirači

Šta da radimo sa ovakvim izjavama?

"Pod Božjom upravom anđeli su svemoćni. Jednom prili- kom, izvršujući Hristov nalog, uništili su asirsku vojsku od 185000 ljudi tokom jedne noći." Čežnja vekova, 702. str. orig.

"Isti anđeo koji je došao iz carskih dvorova da izbavi Petra, bio je glasnik gneva i suda Irodu. Anđeo je udario Petra da ga probudi iz sna, ali je jednim drugačijim udarcem udario pokvarenog cara, bacivši u prah njegov ponos i doneo nad njega kaznu od Svemogućeg. Irod je umro u velikom agoniji uma i tela pod Božjim sudom odmazde." Apostolska crkva, 152. str. orig.

Božje neobično delo

"Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgneviće se kao u dolu gavaonskom, da učini delo Svoje, neobično delo Svoje, da svrši posao Svoj, neobičan posao Svoj." Isaija 28:21

Šta je to "neobično delo" koje je Bog uradio? Mnogi kažu da je to Božji nekarakterističan postupak čišćenja svemira od greha. Da li Bog ikad postupa na način koji nije u skladu sa Njegovim karakterom?

Ko je Bog kome se klanjate? Da li je On Tvorac života, ljubavi i slobode ili je Tvorac i života i smrti? Da li su Božja milost i pravda dve suprotne strane Njegove prirode ili je pravda izraz Njegove milosti?

Ilijin povratak

Nova knjiga! Ova knjiga razotkriva posledice sotonine laži “Nećete vi umrijeti“, koja je kao talas lažnih doktrina, talas koji guta sve pred sobom, zapljusnuo našu crkvu. Crkva se nesvesno odrekla Oca i Njegovog Sina. Promena koja se desila kada se poverovalo u laž “Nećete vi umrijeti“ je uzrokovala da se promeni i naša slika o Bogu.