Maranatha Media: Serbian

Dragoceni Poziv

Objavljeno Jan 21, 2019 napisao Borislav Subotin u Božanski obrazac
2,282 Broj pregleda

-Dragoceni poziv-

Možda smo često željni da čujemo nešto potpuno novo iz Biblije. Možda nam duša stalno čezne za nekim novotarijama. Ali ono što jeste činjenica je da vrlo često ne razumemo one osnovne, stare a spasonosno važne poruke. Isus je upravo u sledećem stihu dao jednu vrlo važnu, spasonosnu poruku, celom čovečanstvu. Od našeg razumevanja toga i svega što je On rekao, zavisi i svaki naš napredak.

*Matej 13,44; "Još je carstvo nebesko kao blago sakriveno u polju, koje našavši čovjek sakri i od radosti zato otide i sve što ima prodade i kupi polje ono."*Danas razmišljam o ovom stihu, o ovoj paraboli koju je Isus izrekao uz nadu da će Njegovi slušaoci razumeti to što je On rekao. Stavićemo fokus na ovo blago.

"Carstvo je nebesko kao BLAGO sakriveno u polju..." ; govori nam Božji Sin. Malo sam pretraživao ovaj stih u originalnom grčkom tekstu i našao sam još lepe i interesantne stvari, dobre pouke za onog ko voli da još iscrpljuje Božju reč.

Prvo, ova reč 'blago' u grčkom originalu je 'thēsaurós' . Ono bukvalno znači i 'Prodavnica za dragocene stvari'. Ali ova reč može da označava i to da je ovaj čovek našao i 'pravilno uskladišteno blago kao misli smeštene u srcu i umu'.

U ovom stihu imamo dve stvari.

-Prvo to je jedno mesto odakle je ovaj čovek našao ovo ogromno blago zbog čega sve ostalo žrtvuje.

-Druga stvar je da je ovo blago bilo pravo bogatstvo za ovog čoveka! To blago je bilo i pravilno poređano, tu je postojao jedan red. Ako zamislim tu sliku u mojoj glavi, tog blaga što je ovaj čovek pronašao u tom polju onda verujem da je to bilo vrlo lepo i posmatrati, to još više doprinosi samom pogledu i doprinosi želji da on to poseduje, da to bude njegovo. Za ovo blago koje je ovaj čovek pronašao, on je pohvaljen a ne ukoren što ga je poželeo tako jako da je sve ostalo prodao, samo da se domogne tog blaga. U ovom iskustvu, ovo nije bilo srebroljublje.Ali o kom se ovde blagu govori? Šta je Isus smatrao da je blago, šta je On rekao da je naše pravo blago?

*Matej 6,19-21; "Ne sabirajte sebi blaga na zemlji, gdje moljac i rđa kvari, i gdje lupeži potkopavaju i kradu;
Nego sabirajte sebi blago na nebu, gdje ni moljac ni rđa ne kvari, i gdje lupeži ne potkopavaju i ne kradu.
Jer gdje je vaše blago, ondje će biti i srce vaše."

Vidimo da nas Isus upućuje na vrednosti onih večnih interesa, ne na interese ove zemlje i ovog zemaljskog blaga.

U Isusovim rečima se jasno vidi da koliko god da je veliko naše blago na ovoj zemlji, šta god da imamo, mi ga nikada nećemo zauvek zadržati, nikada. Jer ili je ono sklono kvarenju Ili je sklono da ono dodje u pogrešne ruke. Ali svakako, mi to blago u grob sigurno nećemo nositi. Ima puno razloga zašto ovo zemaljsko blago u našim rukama večno ne ostaje!

Dalje u ovom stihu mi jasno vidimo da se ono blago na nebu ne kvari za razliku od ovog blaga na zemlji. To blago ne može doći u pogrešne ruke. To blago će ostati večno pored nas jer će i svaki pravi Hristov prijatelj i brat i živeti zauvek. Da li veruješ u ovo?

*Matej 19:21; "Reče mu Isus: ako hoćeš savršen da budeš, idi i prodaj sve što imaš i podaj siromasima; i imaćeš blago na nebu; pa hajde za mnom."

Zar ovaj čovek iz ove parabole iz Matej 13:44 nije to i uradio, prodao sve što je imao da bi dobavio sebi to blago?
To je savet i za ovog bogatog mladića zapisano u Mateju 19:21 ali to je savršen savet i za sve nas.
* Takođe u priči iz Mateja 25:14-30 mi vidimo jednog bogatog čoveka (Boga) koji je predao svoje blago svojim slugama (ljudima). On im je dao njegove talante a svojim slugama dao nalog da trguju sa tim blagom. Znači sa ovim blagom čovek treba i da trguje sa ljudima.

*Isaija 55:1,2; "Oj žedni koji ste god, hodite na vodu, i koji nemate novaca, hodite, kupujte i jedite; hodite, kupujte bez novaca i bez plate vina i mlijeka. Zašto trošite novce svoje na ono što nije hrana, i trud svoj na ono što ne siti? Slušajte me, pa ćete jesti što je dobro, i duša će se vaša nasladiti pretiline."

U ovom gornjem stihu iz Isaije 55:1,2 je očigledno reč o duhovnim vrednostima. Vodu i hleb života mi zabadava dobijamo ko dođe ka Njemu, ka Isusu. Ovde postoji i jedan ukor šta i u koje to stvari mi najviše ulažemo!

Kroz ovaj stih iz grčkog originala za reč "blago -thēsaurós", nalazimo i to figurativno značenje i Isus nam još govori u ovoj paraboli da je to jedno skladište blaga uključujući (dragocene) misli pohranjene u srcu i umu jedne osobe. Ta reč nas doslovno uči i da naš um i srce treba biti doslovno ta "Posuda za dragocenosti". Bog želi da u nama stvori jedan skladan karakter pun vrlina i plemenitosti, istine i ljubavi.


*Rimljanima 12,2; "I ne vladajte se prema ovome vijeku, nego se promijenite obnovljenjem uma svojega, da biste mogli kušati koje je dobra i ugodna i savršena volja Božija."

Verujem da dobro razumemo gornji citat iz Biblije. Kroz početni stih ovog proučavanja jasno vidimo da je potrebno i da uložimo odredjenu žrtvu i napor u toj borbi za jedino pravo blago na ovoj zemlji. Dobro je reći i da naš um nije dizajniran da bude jedna kanta za smeće i da prima svakojake otpatke već naš um treba biti upravo to, "Posuda za dragocenosti". Iz jednog takvog uma dolaze sve sami blagoslovi.*1. Korincanima 12,8; "Jer jednome se daje Duhom riječ premudrosti; a drugome riječ razuma po istome Duhu;".

*Efescima 4,22-24; "Da odbacite, po prvome življenju, staroga čovjeka, koji se raspada u željama prevarljivijem; I da se obnovite duhom uma svojega, I obučete u novoga čovjeka, koji je sazdan po Bogu u pravdi i u svetinji istine."

*Kološanima 2:2;3 "Da se utješe srca njihova, i da se stegnu u ljubavi, i u svakome bogatstvu punoga razuma, na poznanje tajne Boga i oca i Hrista, U kojoj je sve blago premudrosti i razuma sakriveno."
(Evo i gde sve možemo pronaći to sakriveno blago u gornjem stihu, u poznanje tajne Boga i Hrista)

*1. Petrova 1,13; "Zato, ljubazni, zapregnuvši bedra svojega uma budite trijezni, i zacijelo se nadajte blagodati koja će vam se prinijeti kad dođe Isus Hristos."

Nesumnjivo je to da je naše blago, izvor svog našeg blaga na ovoj zemlji, naš nebeski Otac i Božji jedinorodni Sin Isus koji rade Svetim Duhom Svojim u našim srcima da se u nama stvori to novo, pravo blago. Svako blago i svaki dobri dar ili poklon dolazi od Oca svetlosti.

*Jakov 1,17; "Svaki dobri dar i svaki poklon savršeni odozgo je, dolazi od oca svjetlosti, u kojega nema promijenjivanja ni mijenjanja vidjela i mraka;".

Za nebo, mi smo to polje rada, naš um i naše srce. On nas čini da mi postanemo to blago na zemlji sa kojim treba trgovati sa svim narodima na zemlji. Mi se danas spremamo da večno živimo na večnim poljima gde se nalaze prave vrednosti ali i sa svima onima oko nas sa kim smo mi danas otvoreno trgovali sa tim blagom i svi se time obogatili.
Ko ne trguje sa tim blagom, kako se se ono može i uvećati onda? Nikako. Ovo je poziv svima nama da vrlo pazimo kako i šta radimo sa pravi blagom koje smo pronašli i koje nam je povereno.

Ovo blago za ovog čoveka iz Matej 13:44 postaje njegova preokupacija na zemlji. Njemu je sve drugo tako manje važno. On se ovom blagu potpuno posvećuje.

Tvoj nebeski Otac želi da se tvoj um, srce i telo složi u jednom Njegovom blagu u Njegovim večnim i spasonosnim istinama. Da se svi tvoji gresi i urođene i stečene sklonosti ka grehu pobede kroz Njegovu pomoć i vodjstvo i da budu usklađene sa večnim Božjim principima ljubavi, mira, harmonije i reda. To bi bio miomiris svima okolo nas. Zar nije to naše pravo blago? Ako jeste, takvi nasleđuju Carstvo Nebesko.

*Efescima 5,27; "Da je metne preda se slavnu crkvu, koja nema mane ni mrštine, ili takoga čega, nego da bude sveta i bez mane."

*Filibljanima 2,15; "Da budete pravi i cijeli, djeca Božija bez mane usred roda nevaljaloga i pokvarenoga, u kojemu svijetlite kao vidjela na svijetu,"

*Price Solomunove 20,15; "Ima zlata i mnogo bisera, ali su mudre usne najdragocjeniji nakit."

*Psalam 36,7; "Kako je dragocjena milost tvoja, Bože! sinovi ljudski u sjenu krila tvojih ne boje se."

*Price Solomunove 21,20; "Dragocjeno je blago i ulje u stanu mudroga, a čovjek bezuman proždire ga."

*Price Solomunove 24,3-6; "Mudrošću se zida kuća i razumom utvrđuje se. I znanjem se pune klijeti svakoga blaga i dragocjena i mila. Mudar je čovjek jak, i razuman je čovjek silan snagom. Jer mudrijem savjetom ratovaćeš, i izbavljenje je u mnoštvu savjetnika."

Da li si TI pronašao to blago na ovoj zemlji? Da li Ga želiš pronaći?
Ako nisi još, potraži GA dok jos imamo vremena, DANAS. Ako zaista želiš ovo blago i ako zaista tražis pravu svrhu ovog života, jednostavno se pomoli od srca Bogu koji je na nebu, zamoli Ga da te upozna sa tim blagom i videćeš šta će se desiti. Veruj i traži to od Njega dokle god ne dobiješ.Matej 7,7-11; "Ištite, i daće vam se; tražite, i naći ćete; kucajte, i otvoriće vam se.
Jer svaki koji ište, prima; i koji traži, nalazi; i koji kuca, otvoriće mu se.
Ili koji je među vama čovjek u koga ako zaište sin njegov hljeba kamen da mu da?
Ili ako ribe zaište da mu da zmiju?
Kad dakle vi, zli budući, umijete dare dobre davati djeci svojoj, koliko će više otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?"


Jeremija 15,19; "Zato ovako veli Gospod: ako se obratiš, ja ću te opet postaviti da stojiš preda mnom, ako odvojiš što je dragocjeno od rđavoga, bićeš kao usta moja; oni neka se obrate k tebi...."Napisao
Borislav Subotin