Maranatha Media: Serbian

Post i Reforma

Objavljeno Jan 21, 2019 napisao Borislav Subotin u Božanski obrazac
3,082 Broj pregleda

-Post i reforma-


Da se podsetimo na kratko kako treba da izgleda pravi, Biblijski post. Šta je sam Bog rekao o tome?*U knjizi proroka Isaije 58,3-11 za nas je zapisano sledeće:

"Zašto postismo, vele, a ti ne pogleda, mučismo duše svoje, a ti ne htje znati? Gle, kad postite, činite svoju volju i izgonite sve što vam je ko dužan. Eto postite da se prete i svađate i da bijete pesnicom bezbožno.
Nemojte postiti tako kao danas, da bi se čuo gore glas vaš. Taki li je post koji izabrah da čovjek muči dušu svoju jedan dan? Da savija glavu svoju kao sita i da stere poda se kostrijet i pepeo? To li ćeš zvati post i dan ugodan Gospodu? A nije li ovo post što izabrah: da razvežeš sveze bezbožnosti, da razdriješiš remenje od bremena, da otpustiš potlačene, i da izlomite svaki jaram? Nije li da prelamaš hljeb svoj gladnome, i siromahe prognane da uvedeš u kuću? Kad vidiš gola, da ga odjeneš, i da se ne kriješ od svoga tijela? Tada će sinuti vidjelo tvoje kao zora, i zdravlje će tvoje brzo procvasti, i pred tobom će ići pravda tvoja, slava Gospodnja biće ti zadnja straža. Tada ćeš prizivati, i Gospod će te čuti: vikaćeš, i reći će: evo me. Ako izbaciš između sebe jaram i prestaneš pružati prst i govoriti zlo; I ako otvoriš dušu svoju gladnome, i nasitiš dušu nevoljnu; tada će zasjati u mraku vidjelo tvoje i tama će tvoja biti kao podne. Jer će te Gospod voditi vazda, i sitiće dušu tvoju na suši, i kosti tvoje krijepiće, i bićeš kao vrt zaliven i kao izvor kojemu voda ne presiše."

Po ovim gornjim jasnim stihovima, očigledno je da post treba da ima svoju pravu svrhu a to nije gladovanje. Kroz post mi trebamo donositi odluke koje idu uz Božju volju a Njegova je volja za nas uvek savršena. I iz medicine znamo da je 24 sata uzdržavanje od vode i hrane dobro i korisno za ceo naš organizam, tako se on čisti ali Bog je zainteresovan da sa postom postignemo mnogo više nego samo jednu detoksikaciju organizma. Naš um se takodje u toku 24 sata čisti i bistriji je. Krv iz glave ne silazi u želudac da potpomogne varenju hrane koju smo pojeli i uz molitvu i razmišljanje mi uz post imamo veći kapacitet razumevanja stvari kako za lično preispitivanje tako i za jasnije razumevanje Božje volje za nas koja je uvek svakom čoveku uvek samo na dobro. Bog nas ohrabruje na post! On nas ohrabruje da ponekad zastanemo i uzmemo vreme da preispitamo naš lični život i da popravimo stvari a uvek ima mesta popravku.

Evo jedan savršeni primer posta koji je sam Isus imao.

*Matej 4,2-11; "I postivši se dana četrdeset i noći četrdeset, napošljetku ogladnje. I pristupi k njemu kušač i reče: ako si sin Božij, reci da kamenje ovo hljebovi postanu.

-A on odgovori i reče: pisano je: ne živi čovjek o samom hljebu, no o svakoj riječi koja izlazi iz usta Božijih.


Tada odvede ga đavo u sveti grad i postavi ga navrh crkve; Pa mu reče: ako si sin Božij, skoči dolje, jer u pismu stoji da će anđelima svojijem zapovjediti za tebe, i uzeće te na ruke, da gdje ne zapneš za kamen nogom svojom.

-A Isus reče njemu: ali i to stoji napisano: nemoj kušati Gospoda Boga svojega.

Opet ga uze đavo i odvede ga na goru vrlo visoku, i pokaza mu sva carstva ovoga svijeta i slavu njihovu; I reče mu: sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se.

-Tada reče njemu Isus: idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svojemu poklanjaj se i njemu jedino služi. Tada ostavi ga đavo, i gle, anđeli pristupiše i služahu mu."


Hajde da pokušamo da na kratko izvidimo pitanje šta bi sve moglo biti razlog za post?

1. Lična potreba čoveka greha u svojoj borbi protiv greha u svim njegovim oblicima i manifestacijama.

2. Potrebe i brige porodice/roditelja: odnosi roditelja izmedju sebe, izmedju roditelja i dece, zabrinutost u odgoju dece.

3. Potrebe crkve/zajednice:

* Spoljne okolnosti i progonstva zbog pravednosti (kada smo u istini), kada sve to postane teško;

* Sotonini napadi unutar crkve/zajednice i pojačane manifestacije tame;

* Za ozbiljne zahteve cele crkve/zajednice za bolesne i za one koji pate;

* I za druge očekivane ili neočekivane okolnosti koje podstiču osobu, porodicu, zajednicu ili celu crkvu da posti.

Evo vam šaljem neke Biblijske primere gde i iz kojih razloga je post bio imenovan:

* Pod Judejskim carom Josafatom zbog straha od svojih neprijatelja (2. Dnev. 20:3,4);

* U danima Jezdre u Vavilonu (8:21);

* Pod Jestirom zbog Hamanovih intriga koje je pravio; (Jestira 4:1-3);

* U danima Jeremije ( Jeremija 36,9);

* U danima proroka Joila (Joilo 1:14; 2:15);

* U danima apostola (Dela 13:3);

* Poseban slučaj kada su čak i pagani -stanovnici Ninevije - odredili post za sebe. (Jona 3:5). Ovo je nama jedan primer i pouka, primer za nas koji smo verujući.- Kakav post Bog može isključivo prihvatiti?

Naš Gospod može prihvatiti samo onaj post koji se izvodi iz ljubavi prema Bogu, ljudima, istini i miru koje su iznad svega. (Zah. 8:19; Filib. 4:7; Jovan 14:27)

*Zaharija 8:19; "Ovako veli Gospod nad vojskama: post četvrtoga meseca, i post petoga i post sedmoga i post desetoga obratiće se domu Judinu u radost i veselje i u praznike vesele; ali ljubite istinu i mir."

*Filibljanima 4:7; "Što i naučiste, i primiste, i čuste, i videste u meni, ono činite, i Bog mira biće sa vama."

* Jovan 14:27; "Mir vam ostavljam, mir svoj dajem vam: ne dajem vam ga kao sto svet daje, da se ne plaši srce vaše i da se ne boji."

- Šta za nas znači suština Isusovih reči napisanih u Mateju 6:17 koje nam pomažu u razumevanju istine oko posta;

"A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij,"

Ovo se može odnositi i na to da ne idemo natmureni i namrgođeni kroz post. A namazati ili pomiriti u drugom prevodu znači i kao miropomazanje, namazati glavu uljem znači biti napunjen Svetim Duhom tokom naše molitve i posta posebno sa Njegovim plodovima radosti mira kao i sa poniznošću srca. "Oprati lice", znači oprati, očistiti svoj karakter vodom Božje reči, oprati (očistiti) ponos i bilo kakvu tamnu senu prekršaja i nezadovoljstva, i svakako taj tmuran duh vezan sa postom koji je uklonjen sa naseg lica bojama licemerja i samouzvišenja. (Psalam 104:15).

Psalam 104:15; "I vino veseli srce čoveku, i lice se svetli od ulja, i hleb srce čoveku krepi."
(Uzmimo Biblijske simbole da bi razumeli Psalam 104:15 još bolje. Vino simboliše nauku, istinu Božju i to veseli srce čoveku, lice se svetli od prisustva Boga u našem životu kroz puninu Njegovog Duha i hleb koji je ovde spomenut je čest simbol hrane/hleba koji silazi sa neba koji je naš Gospod Isus i Njegova reč.)Propov. 9:8;

"Svagda neka su ti haljine bele, i ulja na glavi tvojoj da se ne premiče."
(Bela haljina kao simbol čistote i ulje kao simbol punosti Božjeg Duha)

Na kraju ovog kratkog razmišljanja, ostaje nam razumevanje da je post itekako jedna vrlo dobra, važna i vrlo potrebna stvar u našim životima na putu prema Bogu. Posebno za vernike u ovim poslednjim vremenima. Ali post nije i ne sme biti nešto sa čime bi se mi javno kitili. Post ne sme biti naš pokušaj da mi sa tim činom lažno umirimo našu savest ili pokušaj da se mi tim delom opravdamo. Post je tu da bi nam pomogao kao sredstvo u usavršavanju našeg karaktera a post nije naš cilj niti je post sredstvo da mi sami sebe opravdamo.

*Matej 6,1; "Pazite da pravdu svoju ne činite pred ljudima da vas oni vide; inače plate nemate od oca svojega koji je na nebesima."


Matej 6,16-18; "A kad postite, ne budite žalosni kao licemjeri; jer oni načine blijeda lica svoja da ih vide ljudi gdje poste. Zaisto vam kažem da su primili platu svoju. A ti kad postiš, namaži glavu svoju, i lice svoje umij. Da te ne vide ljudi gdje postiš, nego otac tvoj koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno, platiće tebi javno."Evo da stavim i jedan citat od vernog Božjeg sluge, vezano i za post.

"Koliko ima onih koji trebaju poniziti svoja srca pred Bogom i doći u pravu vezu sa nebom kako bi oni izvršili spasavajući uticaj na svoju porodicu (i nad onima koji su oko njih)." GC 477"

Ne zaboravimo pravi Biblijski post i ne zanemarimo pravu pripremu karaktera za drugi dolazak našeg Gospoda Isusa, Božjeg Sina.


Napisao
Borislav Subotin