Maranatha Media: Serbian

Menora

Objavljeno Jan 21, 2019 napisao Borislav Subotin u Božanski obrazac
2,290 Broj pregleda

-Sedmokraki svećnjak, Menora-"Kao i zemaljska svetinja koju je Mojsije sagradio prema uzorku koja mu je pokazana na planini, Solomunov hram, sa svim svojim službama, figura za tadašnje vreme kada su nuđene oboje, darovi i žrtve; "njegova dva sveta mesta bili su" uzorci stvari na nebesima; "Hrist naš veliki prvosveštenik, koji je sluga Svetinjama i istinite skinije, koju je podigao Gospod a ne covek. (Jevrejima 8:2.) Ceo sistem tipova i simbola bilo je kompaktno proročanstvo jevanđelja, u kojem su bila povezana obećanja o otkupljenju."
-Christ in His Sanctuary str. 40.

Dela apostolska 14 str. originala EGW: "Ceo sistem tipova i simbola predstavljala je evanđelje u malom, otkrivenje sa kojim su povezana obećanja o iskupljenju."

Vazno je da odmah stavim napomenu da po gornjim citatima mi imamo jedno te isto Jevanđelje kako u Starom tako i u Novom Zavetu.

2. Mojsijeva 25. 31-37

2. Mojsijeva 25,31: "I načini svijetnjak od čistoga zlata, jednostavan neka bude svijetnjak; stup i grane i čašice, jabuke, i cvjetovi neka budu u njega."

 Kada proučavamo ovu poruku o svećnjaku tu jasno možemo da vidimo da je Gospod dao Mojsiju jasne instrukcije kako da se taj svećnjak napravi. Lično verujem da su sve Božje reči date Mojsiju oko svećnjaka bile važne i da je tu postojalo jedno važno značenje za sve ljude, kako za ljude onoga vremena, tako i za nas danas. Zato ne bi bilo loše da prođemo sada, deo po deo jednu kraću analizu ovog posvećenog svećnjaka koji je stajao u zemaljskoj svetinji a koji je prvi put bio načinjen u vreme Mojsija. Taj svećnjak je bio načinjen - "...po slici koja ti je pokazana na gori" (2. Moj. 25,40; 4. Moj. 8,4) - namenjen službi ljudima na zemlji iz perioda vremena ceremonijalne službe a koja je ukazivala na Hrista.

Ovaj je svećnjak bio iskovan iz jednog dela i bio je potpuno okovan u zlato. Na njemu nije bilo drugih metala od kojih je on bio sastavljen. Zlato kao najplemenitiji metal u bibliji može da simboliše Božansku prirodu ali takođe zlato u Bibliji simboliše i vrednost našeg očišćenog karaktera kroz našu zajednicu u Bogu i Hristu u zajednici Duha:*Jov 22,21-26: "Složi se s njim i pomiri se; tako će ti biti dobro.
Primi iz usta njegovijeh zakon, i složi riječi njegove u srcu svom.
Ako se vratiš k Svemogućemu, opet ćeš se nazidati, ako udaljiš od šatora svojih bezakonje,
Tada ćeš metati po prahu zlato i Ofirsko zlato po kamenju iz potoka.
I Svemogući biće ti zlato i srebro i sila tvoja.
Jer ćeš se tada radovati o Gospodu, i podignućeš k Bogu lice svoje."

*Jov 23,10: "Ali on zna put moj; kad me okuša, izaći ću kao zlato."

*Isaija 13,12: "Učiniću da će čovjek više vrijediti nego zlato čisto, više nego zlato Ofirsko."

Svećnjak je imao i 5 stvari na sebi. Imao je stup, grane, čašice, jabuke i cvetove.

Ako želimo da se još udubimo u razmišljanje o Božjoj nedokučivoj premudrosti verujući da sve što Gospod nama daje ima svoju svrhu, odmah bih mogao samo nešto da kažem i o ovih 5 stvari koje je Gospod dao da bude na svećnjaku ali i o samom broju 5 i o njegovom značenju u Bibliji. Gospod je dao 5 stvari Mojsiju da stoji na svećnjaku a broj 5 u Bibliji ima značenje "Božja milost" ili "Otkupljeni Božjom milošću".

Evo samo nekoliko stvari o broju 5 u Bibliji:

*Postojale su 5 primarnih darova u Starome Zavetu;

1. Žrtva paljenica, (3. Moj. 1; 8:18 - 21; 16:24).
2. Žrtva za greh, (3. Moj. 4; 16:3 - 22).
3. Žrtva za prestup, (3. Moj. 5:14 - 19; 6:1 - 7; 7:1 - 6).
4. Žrtva za dar, (3. Moj. 2).
5. Žrtva zahvalna, ( 3; 7:11- 34).

U Bibliji imamo 5 knjiga Mojsijevih. U knjizi proroka Danila drugo poglavlje imamo kip iz sna Navuhodonosora sastavljen iz 5 delova. Imamo 5 mudrih i 5 ludih devojaka (Matej 25: 1-13). Imamo 5 talanata (Matej 25, 14-31). Imamo 5 hlebova (i dve ribe) od kojih 5 hlebova Isus hrani 5 hiljada ljudi (Matej 14. 17-21; Matej 16,9). U Jerusaliu kod Ovčijih vrata bila je banja Vitezda i oko nje 5 pokrivenih tremova gde su se bolesnici lečili Božjom milošću (Jovan 5. 2-9). Čovek ima 5 čula i Gospod radi na svim našim čulima da budu posvećeni Njemu. Puno toga ima da se kaže samo o broju 5 u Biblijskoj simbolici što nam sada nije tema.

Sad možemo ići dalje oko sedmokrakog svećnjaka. Svećnjak je prvo imao:

(1) -Stup u originalu 'yarek' što označava i stub, kao baza ili osnova na kome se oslanjaju druge stvari a u ovom slučaju baza ili osnova tog svećnjaka na kome se oslanjaju ostale grane svećnjaka koje su se palile da osvetljavaju hram pred Gospodom i ljudima .


Ko je naš stup, baza ili osnova života koja nam osvetljava put?

*1. Korincanima 3,11: "Jer temelja drugoga niko ne može postaviti osim onoga koji je postavljen, koji je Isus Hristos."

*Efescima 2,20: "Nazidani na temelju apostola i proroka, gdje je kamen od ugla sam Isus Hristos."

*1. Korincanima 8,6: "Ali mi imamo samo jednoga Boga oca, od kojega je sve, i mi u njemu, i jednoga Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza nj."

Stup našeg spasenja je naš Gospod Isus koji je došao da nas spasi i pokaže nam Oca i koji radi kroz Svoga Duha.

Ovaj svećnjak je stalno morao biti upaljen da osvetljava okolo.

3. Mojsijeva 24,4: "Na svijetnjak čisti namještaće žiške pred Gospodom vazda."

Vidimo da je ovaj svećnjak uvek trebao isijavati svetlost. Kakva savršena usporedba Božjeg Sina i savršena usporedba pravih Božjih slugu?
Ali isto tako, primetimo da u 3. Moj. 24,4 svećnjak treba uvek da bude čist! Ko je naše čisto videlo koje nam stalno svetli?

*1. Petrova 2,22: "Koji grijeha ne učini, niti se nađe prijevara u ustima njegovijem;"

*Jovan 1,9: "Bješe vidjelo istinito koje obasjava svakoga čovjeka koji dolazi na svijet."

*Matej 4,16: "Ljudi koji sjede u tami, vidješe vidjelo veliko, i onima što sjede na strani i u sjenu smrtnome, zasvijetli vidjelo."

*Jovan 1,7: "Ovaj dođe za svjedočanstvo da svjedoči za vidjelo da svi vjeruju kroza nj."

Očigledno je da je naše videlo i stup Gospod Isus.

A ako je On u nama, da li ćemo i mi svagda svetleti, kao On?

*Matej 5,14: "Vi ste vidjelo svijetu; ne može se grad sakriti kad na gori stoji."

*Matej 5,16: "Tako da se svijetli vaše vidjelo pred ljudima, da vide vaša dobra djela, i slave oca vašega koji je na nebesima."

(2) - Grane, u originalu 'qaneh'. Ova jevrejska reč nama govori da ove grane, stabljike označavaju da su grane na svećnjaku bile i od trske. Ove grane su izlazile iz baze, stupa a te grane isto su bile od zlata, oslanjajući se na stub. I te grane su bile izlivane iz jednog stuba takodje, od zlata. Kada nebeski Otac izliva naš karakter, On ga izliva preko stuba našeg spasenja, kroz svoga Sina.

Ali hajde sada da vidimo ove grane od trske na svećnjaku, kakva je jedna simbolika trske u bibliji?*1. Carevima 14,15: "I udariće Gospod Izrailja da će se zaljuljati kao što se ljulja trska u vodi, i iščupaće Izrailja iz ove dobre zemlje, koju je dao ocima njihovijem, i razasuće ih daleko preko rijeke zato što načiniše sebi lugove gnjeveći Gospoda."

*Isaija 36,6: "Gle, uzdaš se u štap od trske slomljene, u Misir, na koji ako se ko nasloni, ući će mu u ruku i probošće je; taki je Faraon car Misirski svjema koji se uzdaju u nj."

Matej 11,7: "A kad ovi otidoše, poče Isus ljudima govoriti o Jovanu: šta ste izišli u pustinji da vidite? Trsku, koju ljulja vjetar?"

Matej 12,20: "Trske stučene neće prelomiti i svještila zapaljena neće ugasiti dok pravda ne održi pobjede."

Mi smo ta tanana i slaba trska, koja se lako lomi. Ta trska (mi) ume i da ubode ljude, da povredi druge. Ali On je obećao da će nas učiniti zlatnim, da ćemo biti očišćeni vise nego zlato Ofirsko (Isaija 13,12).

Interesantno je da su se uz ovaj stup svećnjaka sve ove pojedinačne grane od trsaka oslanjale. Ove se grane od trsaka oslanjaju na svoju bazu. Ove su grane pricepljene na tu bazu i one tu trebaju stajati pred Gospodom da svetle.

*Rimljanima 11:16,17: "Ako je kvasac svet, to je i tijesto; i ako je korijen svet, to su i grane.
Ako li se neke od grana odlomiše, i ti, koji si divlja maslina, pricijepio si se na njih, i postao si zajedničar u korijenu i u masti od masline;."

Kao što nam Pavle ovde opisuje da kakav je koren takve su i grane, kakav je kvasac takvo je i testo to nas povlači na jasnu misao, kakav je naš Gospod Isus, takvi treba da smo i mi. I mi treba da imamo udeo u božansku prirodu (karakter), kao što On to ima, kao izvor svega.

*2. Petrova 1:3,4 "Budući da su nam sve božanstvene sile njegove, koje trebaju k životu i pobožnosti, darovane poznanjem onoga koji nas pozva slavom i dobrodjetelju, Kroz koje se nama darovaše časna i prevelika obećanja, da njih radi imate dijel u Božijoj prirodi, ako utečete od tjelesnijeh želja ovoga svijeta."

Ceo taj svećnjak je bio od čistoga zlata pa i te grane svećnjaka. Grane su imale udeo u tom istom zlatu na stupu kao što i mi možemo i trebamo imati udela u Božjoj prirodi karaktera pod uslovom - "ako utečete od tjelesnijeh želja ovoga svijeta." (2. Pet. 1,4)

Kroz ove biblijske stihove dolazimo do jasnog zaključka i oko sedmokrakog svećnjaka, da kao što je baza ili osnova tog svećnjaka bila zlatna, tako i mi treba da imamo isti udeo u tome.

(3) - Čašice, u originalu 'gabia'. Ove čašice ili male posude su se nalazile na vrhu ovog sedmokrakog svećnjaka. Interesantno je spomenuti da su ove zlatne čašice u originalnom tekstu označavale i 'pehar' a takodje i 'kuća'. Pehar se dobije onda kada neko izađe kao pobednik u nečemu a kuća našeg bića jeste naš um. Isus je imao i um pobednika u Bogu, On je imao pobedu od svakoga greha. Šta nam govore sledeći stihovi o ovome?

 

 

*2. Korinćanima 10,4: "Jer oružje našega vojevanja nije tjelesno, nego silno od Boga na raskopavanje gradova, da kvarimo pomisli."

*1. Solunjanima 2,19: "Jer ko je naš nad ili radost, ili vijenac (kruna) slave? Nijeste li i vi pred Gospodom našijem Isusom Hristom o njegovu dolasku?"

*2. Timotiju 2,5: "Ako i vojuje, ne dobija vijenca ako pravo ne vojuje."

*"Otkrivenje 3,11: "Evo ću doći brzo: drži što imaš, da niko ne uzme vijenca tvojega."

Ima još jedan interesantan podatak oko ovih 7 zlatnih čašica koje su se nalazile na vrhu sedmokrakog svećnjaka. Izvor ove reči "Gabia" je "Geba". A Geba je jedan grad u Palestini koji je bio Levitski grad a Leviti su bili izabrani i zaduženi ljudi koji su radili u službi za Boga. Interesantno je da ovih 7 čašica na vrhu ovog svećnjaka označavaju i Levitski grad Gebu koji nama jasno govori da će oni koji su u potpunom predanju i službi Bogu i dobiti pehar na kraju, krunu pobede, "...ako vojuje pravo..." (2. Tim 2,5). Broj 7 ovde takodje svakako označava i puninu Božjeg Duha a koji je dat za večno spasenje i za puninu službe jer je broj 7 i broj punine.

*Efescima 4:12,13: "Da se sveti priprave za djelo službe, na sazidanje tijela Hristova; Dokle dostignemo svi u jedinstvo vjere i poznanje sina Božijega, u čovjeka savršena, u mjeru rasta visine Hristove;"

*2. Timotiju 4,5: "A ti budi trijezan u svačemu, trpi zlo, učini djelo jevanđelista, službu svoju svrši."

*2. Petrova 1,10: "Zato, braćo, postarajte se još većma da svoju službu i izbor utvrdite; jer čineći ovo nećete pogriješiti nikad;".

Želeo bih da naglasim još jednom sledeće. Ove su čašice na sedmokrakom svećnjaku trebale biti čiste, da svetle neprestano, bile su od zlata. Setimo se da su se u tim čašicama trebalo sipati ulja da bi svetlele. Zar nas ovo ne podseća na priču o 5 mudrih i 5 ludih devojaka? 5 mudrih su imale ulja a 5 ludih nisu (Matej 25. 1-13)Isto tako da li iz Biblijskih izveštaja mi možemo naći primer nekih Biblijskih vernih ljudi koji su imali "ulja u svojim lampama", vidljive manifestacije plamena iznad svoje glave kao usporedbu na ovaj sedmokraki svećnjak? Imamo primer, Dela Ap. 2. 1-12.

Djela apostolska 2,1-4; "I kad se navrši pedeset dana bijahu zajedno svi apostoli jednodušno.
I ujedanput postade huka s neba kao duhanje silnoga vjetra, i napuni svu kuću gdje sjeđahu;
I pokazaše im se razdijeljeni jezici kao ognjeni; i sjede po jedan na svakoga od njih.
I napuniše se svi Duha svetoga, i stadoše govoriti drugijem jezicima, kao što im Duh davaše te govorahu."
Da, ova naša braća mogu i trebaju biti naš primer kako da svetlimo svima oko nas.

(4) - Jabuke u našem prevodu a u originalu 'kaphtor' što označava - "čvor, glava, grumen, loptica", koja je podsećala na malu jabuku kako se isto prevodi i na nekoliko naših drugih prevoda. Te su "jabuke" izgledale kao jedan zaobljeni grumen ili lopta a posebno se stavljao na kraju ili na površinu nečega. U ovom slučaju bio je na površini. Da se podsetimo, ceo ovaj svećnjak je bio iz jednoga dela zajedno i sa ovim jabukama.

Pošto je ovo vrlo podsećalo na jabuku, kakvu simboliku jabuka ima u bibliji?

Price Solomunove 25,11: "Zlatne jabuke u srebrnijem sudima jesu zgodne riječi."


Ako mi ovaj sedmokraki svećnjak može ukazati na Isusa i ako je sve u Svetinji i u Svetinji nad Svetinjama Hristocentrično i pokazuje nam plan spasenja što sve jeste tačno, onda se ova simbolika jabuke sa ovog svećnjaka savršeno uklapa i u sve Hristove reči koje je On izgovorio na zemlji jer sve one jesu bile zgodne, ugodne i spasonosne za svakoga.
Ali, "ko je u Hristu nova je tvar, staro prodje gle, sve novo postade..."(2. Kor. 5,17) i onaj koji je u Njemu, - "i u njihovim ustima ne nadje se prevara, jer su bez mane pred prestolom Božjim". (Otk. 14,5)

(5) - Cvetovi, u originalu 'perach' a u našem prevodu 'pupoljak koji je nabujao, ili nikli cvet, procvat.Na šta nas asocira procvat, pupoljak koji je nabujao ili cvetni listovi? Očigledno je to nešto što je zdravo i raste, spolja izgleda vrlo lepo a nosi i svoj lep miomiris. Evo šta nam još biblija govori o tome:

*Psalam 72,7: "Procvjetaće u dane njegove pravednik i svuda mir dokle teče mjeseca."

*Isaija 44,2-4: "Ovako veli Gospod, koji te je stvorio i sazdao od utrobe materine, i koji ti pomaže: ne boj se, slugo moj Jakove, i mili, kojega izabrah. Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izliću duh svoj na sjeme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. I procvjetaće kao u travi, kao vrbe pokraj potoka."

*Osija 14,5: "Biću kao rosa Izrailju, procvjetaće kao ljiljan i pustiće žile svoje kao drveta Livanska."

Očigledno mi je da je cvet i na sedmokrakom svećnjaku označavao i jedan procvat svim granama koje su bile izlivene iz stupa, baze.

*Isaija 44,1-3: "Ali sada čuj, Jakove, slugo moj, i Izrailju, kojega izabrah.
Ovako veli Gospod, koji te je stvorio i sazdao od utrobe materine, i koji ti pomaže: ne boj se, slugo moj Jakove, i mili, kojega izabrah. Jer ću izliti vodu na žednoga i potoke na suhu zemlju, izliću duh svoj na sjeme tvoje i blagoslov svoj na tvoje natražje. I procvjetaće kao u travi, kao vrbe pokraj potoka."

Obratimo pažnju i na sledeći citat, ovaj stih je usko povezan u svom značenju sa cvetovima na sedmokrakom svećnjaku takodje:

*4. Mojsijeva 17,8: "A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva, i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva; bješe napupila i cvjetala, i bademi zreli na njoj."

A sada obratimo pažnju na stih 33:

*2. Mojsijeva 25,33: "Tri čašice kao badem neka budu na jednoj grani i jabuka i cvijet, i tri čašice kao badem i jabuka i cvijet na drugoj grani; tako neka bude na šest grana što izlaze iz svijetnjaka."

Bademo i na sedmokrakom svećnjaku i bademi na Aronovoj palici koja je bila smeštena odmah pored kovčega zaveta.

Imamo podatak iz Biblije da su te čašice na vrhu trebale izgledati kao badem po onome kako je Gospod zapovedio. Zašto kao badem?


Reč badem u originalu je i 'shaqad'.
Interesantno je da na jevrejskom jeziku reč za badem 'shaqad' znači i 'gledajte, probuditi se, ostati'. Ako bolje obratimo pažnju na badem plod badema i liči na oko.
Imam utisak da se kroz ovaj simbol badema na ovom sedmokrakom svećnjaku daje se poruka budnosti, jedne obazrivosti u nečemu kako se stvari posmatraju. A budući da ovaj zlatni badem stoji na zlatnom sedmokrakom svećnjaku i sam taj ceo svećnjak stoji na svetome mestu, sigurno nosi poruku svetosti a svetost nečijeg karaktera neizostavno uključuje i naše telesne i duhovne poglede i budnosti, ostajanje na svetome mestu.

Interesantan je i kratak podatak o bademu, njegove karakteristike. Badem je lekovita biljka, ima lekovit plod. Stablo badema dobro podnosi zimske temperature i do – 25°C. Ali se cvetovi badema otvaraju i veoma rano sa temperaturom odmah iznad 7°C .

Zar se i mi hrišćani koji smo dobro utemeljen u Bogu ne trebamo isto tako snalaziti u živoj veri i kada imamo utisak da je temperatura u ljudima oko nas u našoj okolini -25? A opet, da budemo spremni da vrlo brzo cvetamo i nosimo bogate i lekovite rodove.

Šta nam još biblija govori u bademu u sledećem stihu?

*4. Mojsijeva 17,8: "A sjutradan dođe Mojsije u šator od svjedočanstva, i gle, procvjetala palica Aronova od doma Levijeva; bješe napupila i cvjetala, i bademi zreli na njoj."

Suva Aronova palica koja je stavljena pored kovčega zaveta je procvetala i bademi su bili zreli na njoj! A gde smo mi verom danas u ovim poslednjim danima, da li smo i mi verom pored kovčega zaveta na nebu, u Svetinji nad svetinjama? Nije li upravo taj badem na toj Aronovoj palici nama jedna divna poruka danas? Nije li to i da ko god da se danas živom verom nađe tako blizu Gospoda u odeljku Svetinje nad svetinjama na nebu, gde se i nalazi kovceg zaveta koji sadrzi 10 zapovesti, da će i ta osoba procvasti iako je pre bila suva osoba i nerodna? Ako ta osoba danas verom jeste upravo u tom drugom odeljku svetinje na nebu, može li se reći da je ta osoba progledala što i reč badem na jevrejskom jeziku znači, 'gledajte, probuditi se'.

Šta nam biblija još govori o bademu?Jeremija 1:11,12: "Poslije mi dođe riječ Gospodnja govoreći: šta vidiš, Jeremija? I rekoh: vidim prut bademov.

Tada mi reče Gospod: dobro si vidio, jer ću nastati oko riječi svoje da je izvršim."

Prut bademov je po Gospodnjoj reči i Božje angažovanje da će Gospod izvršiti sve svoje što je rekao.
Kada je to tako, ja se veoma radujem jer znam da će On sva svoja obećanja izvršiti koja je dao za spasenje svakoga pravog, živog vernika.


O Menori ili sedmokrakom svečnjaku ima još toliko, toliko puno toga da se kaže, ali se nadam, da će bar ovoliko koliko sam sada napisao ohrabriti vas koji ste ovo čitali na duboko istraživanje Božje reči i Božje volje za vas.

I za kraj, setimo se i poruke apostola Jovana u Otkrivenju poglavlja 1, 2 i 3 o sedam crkava uspoređenom sa zlatnim sedmokrakim svećnjakom i poruka koja se tu krije za nas.

Otkrivenje Jovanovo 1. 10-20:

"Bijah u duhu u dan Gospodnji, i čuh za sobom glas veliki kao trube koje govoraše: ja sam alfa i omega, prvi i pošljednji; I što vidiš napiši u knjigu, i pošlji crkvama koje su u Aziji: u Efes, i u Smirnu, i u Pergam, i u Tijatir, i u Sard, i u Filadelfiju, i u Laodikiju. I obazreh se da vidim glas koji govoraše sa mnom; i obazrevši se vidjeh sedam svijećnjaka zlatnijeh, I usred sedam svijećnjaka kao sina čovječijega, obučena u dugačku haljinu, i opasana po prsima pojasom zlatnijem. A glava njegova i kosa bijaše bijela kao bijela vuna, kao snijeg; i oči njegove kao plamen ognjeni; I noge njegove kao mjed kad se rastopi u peći; i glas njegov kao huka voda mnogijeh;
I držaše u svojoj desnoj ruci sedam zvijezda, i iz usta njegovijeh izlažaše mač oštar s obje strane, i lice njegovo bijaše kao što sunce sija u sili svojoj.
I kad ga vidjeh, padoh k nogama njegovijem kao mrtav, i metnu desnicu svoju na me govoreći mi: ne boj se, ja sam prvi i pošljednji,
I živi: i bijah mrtav i evo sam živ va vijek vijeka, amin. I imam ključeve od pakla i od smrti.
Napiši dakle što si vidio, i šta je, i šta će biti potom;
Tajna sedam zvijezda koje si vidio na desnici mojoj, i sedam svijećnjaka zlatnijeh: sedam zvijezda jesu anđeli sedam crkava; i sedam svijećnjaka koje si vidio jesu sedam crkava."

*Jovan 15,4: "Budite u meni i ja ću u vama. Kao što loza ne može roda roditi sama od sebe ako ne bude na čokotu, tako i vi ako na meni ne budete."

*1. Petrova 1,16: "Jer je pisano: budite sveti, jer sam ja svet."

*Luka 12,40-44: "I vi dakle budite gotovi: jer u koji čas ne mislite doći će sin čovječij.
A Petar mu reče: Gospode! govoriš li nama ovu priču ili svima?
A Gospod reče: ko je dakle taj vjerni i mudri pristav kojega postavi gospodar nad čeljadi svojom da im daje hranu na obrok? Blago tome sluzi kojega došavši gospodar njegov nađe da izvršuje tako. Zaista vam kažem: nad svijem svojijem imanjem postaviće ga."

Menora:

1. Zlatni Stup ili Baza / Simbol Nebeskog Oca i Božeg Sina od koga je sve i kroz koga je sve.
2. Zlatne grane od trske / Simbol ljudi obnovljeni kroz Božansku prirodu Oca i Sina u Duhu Svetome.
3. Zlatne čašice / Simbol pobede vernika kroz službu bližnjima, simbol obnovljenog uma i pobede nad grehom.
4. Zlatne jabuke / Simbol čistog i svetog jezika Božjeg Sina ali simbol i čistog jezika vernika u Hristu.
5. Zlatni cvetovi / Simbol procvata i miomirisa onih ljudi koji su u Bogu i Hristu.


Želim vam obilje Božjih blagoslova kroz razmišljanje i posvećeni život oko večnih i neprolaznih stvari.


Napisao
Borislav Subotin