Maranatha Media: Serbian

Bog Isusa Hrista

Objavljeno Sep 14, 2014 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,241 Broj pregleda

Bog Isusa Hrista

“Koji pobedi učiniću ga stubom u crkvi Boga svog, i više neće izaći napolje; i napisadu na njemu ime Boga svog, i ime novog Jerusalima, grada Boga mog, koji silazi s neba od Boga mog, i ime moje novo.” (Otkriv. 3:12)

Na više mesta u Novom zavetu, kada Isus govori o Ocu, kaže Moj Bog. Možda će sledeće pitanje delovati kao veoma prosto pitanje, ali da li je Otac zaista Bog Isusa Hrista i da li Hrist obožava Svog Oca?

U opisu nagrade koja je ponuđena crkvi u Filadelfiji postoji jasna referenca da Isus naziva Oca – Svojim Bogom. Ovo sigurno nije jedina referenca.

“A oko devetog sata povika Isus glasno govoredi: Ili! Ili! Lama savahtani? To jest: Bože moj! Bože moj! Zašto si me ostavio?” (Matej 27:46)

“Reče joj Isus: Ne dohvataj se do mene, jer se još ne vratih k Ocu svom; nego idi k braći mojoj, i kaži im: Vraćam se k Ocu svom i Ocu vašem, i Bogu svom i Bogu vašem.” (Jovan 20:17)

Obratite posebnu pažnju da je Isus rekao da ide ka “svom Bogu i vašem Bogu ”. Mislim da je u ovom slučaju srpski jezik dovoljno jasan, jasno govori da je Isus mislio na istog Boga. Bog Isusa Hrista je takođe i naš Bog. Drugo pitanje koje treba razmotriti je da li Isus zapravo obožava Svoga Oca?

“I reče Mu: Sve ovo daću tebi ako padneš i pokloniš mi se. Tada reče njemu Isus: Idi od mene, sotono; jer stoji napisano: Gospodu Bogu svom poklanjaj se i Njemu jedino služi.” (Matej 4:9-10)

“Reče joj Isus: Ženo! Veruj mi da ide vreme kad se nećete moliti Ocu ni na ovoj gori ni u Jerusalimu. Vi ne znate čemu se molite; a mi znamo čemu se molimo: jer je spasenje od Jevreja. Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce. Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.” (Jovan 4:21-24)

Isus je ženi na studencu rekao: “mi znamo čemu se molimo” što je jasna naznaka da je Isus obožavao Svoga Oca. Mislim da bi se vedina složila da je celokupan Isusov život, kojemu je ovaj svet bio svedok, bio jedan neprekidan čin obožavanja Svoga Oca.

Isus je za Svoga Oca govorio da je On Njegov Bog i obožavao Ga je kao Svoga Boga, a takođe vidimo da je Otac rekao Isusu da je On Njegov Bog.

“Omilela Ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza Te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti većma od drugova Tvojih.” (Jevrejima 1:9)

Ako prihvatimo ove jednostavne tvrdnje onako kako govore onda dolazimo do jednog predloga mogao bi se pojaviti prigovor da nam je Isus pokazivao principe obožavanja. Ovo samo pogoršava stvari, jer onda ispada da se Isus samo pretvara da obožava, pretvara se da obožava Boga koji ustvari nije jedini pravi Bog iz Biblije, kako to govore trinitarijanci.

Razmotrimo još jedan aspekat. Srce hrišćanske vere je sledeće verovanje: “Hristos u vama, nada slave.” (Kološ.1:27)

“A ja više ne živim, nego živi u meni Hristos. A što sad živim u telu, živim verom Sina Božjeg, kome omileh, i predade sebe za mene.” (Galat. 2:20)

“Jer ko pozna um Gospodnji da Ga pouči? A mi um Hristov imamo.” (1.Korind. 2:16)

Ako hrišćanini žive VEROM Sina Božjeg i ta vera je bila izražavana u Boga koji nije trojstvo, već u Boga koji je Njegov Otac, tada, kada Isus uđe u naše srce i budemo privučeni da obožavamo Boga, kojeg Boga ćemo obožavati? Trojedinog boga, tri ko - večne osobe, boga adventizma ili Boga Isusa Hrista?

Automatska reakcija na ovo je tipična izjava: “Da li to govoriš da Isus nije Bog?!” Biblija ima jednostavan odgovor:

“A ovo je život večni da poznaju Tebe jedinog istinitog Boga, i koga si poslao Isusa Hrista.” (Jovan 17:3)

“Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kog je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kog je sve, i mi kroza Nj.” (1.Korind. 8:6)

“A sinu: Presto je Tvoj, Bože, va vek veka; palica je pravde palica carstva Tvog. Omilela Ti je pravda, i omrzao si na bezakonje: toga radi pomaza Te, Bože, Bog Tvoj uljem radosti većma od drugova Tvojih.” (Jevrejima 1:8-9)

Otac je jedini pravi Bog, Isus je to jasno rekao. Otac je Svome Sinu dao nasleđe, koje uključuje i ovo zvanje – Bog. Hrist je Očev predstavnik, Očevo ime je u Njemu. Ja Ga obožavam, volim Ga i služim Mu zato što Otac naređuje da to radim. Ovo je razlog zašto je Elen Vajt veoma jasno napisala:

“Gospod Isus Hristos, jedinorodni Sin Božji, jeste uistinu Bog u beskonačnosti, ali ne i u ličnosti.” (Pogled ka gore, str.org. 367.)

“Hrist je u svojoj suštini i u najuzvišenijem smislu bio Bog. Bio je s Bogom od večnosti, Bog nad svime, zauvek blagosloven.” (1.Odabrane poruke, str.org. 247.)

Trinitarijanski um ima samo jednu definiciju za Boga koja je zasnovana na nezavisnom životu i sili, životu bez porekla. Verujem da Biblija daje širu definiciju koja predstavlja Oca kao Boga koji nema poreklo, On je Izvor svega i Njegovog Sina koji je Bog na osnovu nasleđa i jedini je pravi božanski primer u celom univerzumu kako treba služiti Ocu. Mi obožavamo Oca i Sina u i kroz Duha Božjeg. Naše obožavanje i poštovanje Sina je poštovanje zapovesti koju je dao jedini pravi Bog – Otac. Nema kontradiktornosti u ovome.

Trenutna adventistička definicija Boga je:

“Postoji jedan Bog: Otac, Sin i Sveti Duh, jedinstvo tri ko - večne Osobe.”

Ako bilo koja od ove tri osobe nije prisutna, gornja definicija “pada u vodu” i taj pojam Bog više ne važi. Mnogi tvrde da je svaki član Bog po svome ličnom pravu, ali to je u direktnoj suprotnosti sa definicijom koja je gore navedena. Dalje se onda tvrdi da je to misterija koja se ne može razumeti i ja bi se srdačno složio sa ovim, dodajući još jednu stvar: Pismo mi ne zapoveda da to prihvatim.

Trenutni bog adventizma NIJE Bog Isusa Hrista i nije Bog koga On obožava. Kao Božji narod ostatka, mi tvrdimo da poštujemo Božje zapovesti i imamo veru Isusovu. U veri Isusovoj nema mesta za trojstvo. Trenutna adventistička definicija Boga je direktan napad na Boga Isusa Hrista i stavlja nas u užasnu poziciju da više ne možemo tvrditi za taj stih da se odnosi na nas.

Oče oprosti nam što kršimo Tvoje zapovesti i što odbacujemo Isusovu veru.