Maranatha Media: Serbian

Bog kaže – čovek kaže

Objavljeno Mar 05, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,367 Broj pregleda

Bog kaže – čovek kaže

Bog kaže: “...u koji dan okusiš s njega, umrećeš.“ (1.Mojs. 2:17)

Čovek kaže: Ovo je interpretirano tako da znači da kada umreš, promeni se stanje tvoga bića.

----------------------------------------------------------

Bog kaže: “Sećaj se dana od odmora da ga svetkuješ.“ (2.Mojs. 20:8)

Čovek kaže: Šabat je duhovni odmor koji je ispunjen u Hristu ili Šabat je promenjen u nedelju na osnovu autoriteta crkve.

----------------------------------------------------------

Bog kaže: “Jer je za šest dana stvorio Gospod nebo i zemlju.“ (2.Mojs. 20:11)

Čovek kaže: Šest dana su šest neodređenih vremenskih perioda koji predstavljaju, ustvari, milione godina.

----------------------------------------------------------

Bog kaže:   “Glavno je svemu što si čuo: Boga se boj, i zapovesti Njegove drži, jer to je sve čoveku.“ (Propovednik 12:13) 

Čovek kaže: Zapovesti su prikovane na Hristov krst ili Hrist ih je držao mesto mene tako da sam oslobođen od zakona ili pobeda nad grehom je stanje duhovne zrelosti, pošto mi ne možemo držati zapovesti.

----------------------------------------------------------

Bog kaže:   “Ovo je moj ljubljeni Sin (Matej 3:17), jedinorodni Sin kojega sam vam dao“ (Jovan 3:16)

Čovek kaže: Isus je duhovni Sin, ne bukvalni Sin. Za Njega važi da je jedinorodni na Zemlji, a ne u večnosti ili On je večna, mistična druga Osoba jedne srži ili duha bića koje se zove bog.  

----------------------------------------------------------

Bog kaže:

(1.Jovan. 5:12-13) “Ko ima Sina Božijeg ima život; ko nema Sina Božijeg nema život. Ovo pisah vama koji verujete u ime Sina Božijeg, da znate da imate život večni i da verujete u ime Sina Božijeg.“

Čovek kaže:

(Luka 19:14) “(I građani njegovi mržahu na Njega, i poslaše za Njim poslanike govoreći ) Nećemo da On caruje nad nama.“ Nećemo te prihvatiti kao Sina Božjeg na osnovu nasledstva, mi ćemo odlučiti šta znači reč Sin, mi ćemo odlučiti kakva je definicija božanstva, ne želimo čitati Pismo onako kako piše. Pismo će se potčiniti nama i našim odlukama.

Isus kaže:

(Matej 16:15-17) “Reče im Isus: A vi šta mislite ko sam Ja? A Simon Petar odgovori i reče: Ti si Hristos, Sin Boga Živoga. I odgovarajući Isus reče mu: Blago tebi, Simone sine Jonin! Jer telo i krv nisu to tebi javili, nego Otac Moj koji je na nebesima.“

(Jovan 8:42) “ A Isus im reče: Kad bi Bog bio vaš Otac, ljubili biste Mene; jer Ja od Boga iziđoh i dođoh; jer ne dođoh sam od sebe, nego Me On posla.“

(Jovan 5:43-44) “Ja dođoh u ime Oca svog i ne primate Me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugog, a slave koja je od jedinog Boga ne tražite?“

(Matej 4:4) “A On odgovori i reče: Pisano je: Ne živi čovek o samom hlebu, no o svakoj reči koja izlazi iz usta Božjih.“

(Matej 7:21) “Neće svaki koji Mi govori: Gospode! Gospode! Ući u carstvo nebesko; no koji čini po volji Oca Mog koji je na nebesima.“

(Luka 10:26) “Kako čitaš?“