Maranatha Media: Serbian

Božanski obrazac – ključ za razumevanje zakona

Objavljeno Mar 10, 2015 napisao Adrian Ebens u Božanski obrazac
1,570 Broj pregleda

Božanski obrazac – ključ za razumevanje zakona

 

Biblija za nas definiše, kroz ličnosti Oca i Sina, božanski obrazac života.

1.Korinćanima 8:6 ¨ Ali mi imamo samo jednog Boga Oca, od kojega je sve, i mi u Njemu, i jednog Gospoda Isusa Hrista, kroz kojega je sve, i mi kroza Nj ¨

Kao što sam već i govorio, primere ovog obrasca možemo naći i u našim životima.

 

Izvor – od koga

Kanal – kroz koga

Stihovi

Otac

Sin

1.Korinć. 8:6, 1.Korinć. 11:3, Jevr. 1:1-3

Suprug

Supruga

1.Mojs. 3:16, 1.Korinć. 11:3, Efesc.5:25, 1.Petrova 3:1

Otac

Majka

2.Mojs. 20:12, Efesc.6:1, Kološanima 3:20

Isus

Crkva

Efescima 5:25

Prorok

Sveštenik

2.Mojs. 4:16, 3.Mojs. 8:36

Starešine/Pastori

Stado

1.Petrova 5:2, 1.Solunjanima 5:12-13

Car/Upravitelj

Podanici/Građani

Rimljanima 13:1-3, 1.Petrova 2:13-14

Biblija

Pastor/Starešina

2.Timotiju 4:2, 1.Petrova 5:2

Sunce

Mesec

1.Mojs. 1:16

 

Što bolje razumemo vezu između Oca i Njegovog Sina, bolje ćemo razumeti i kako ovaj obrazac funkcioniše. Pogledajmo šta Isus kaže :

Jovan 14:6 ¨ Isus mu reče : Ja sam Put i Istina i Život; niko neće doći k Ocu do kroza Me ¨

Jovan 14:24 ¨ Koji nema ljubavi k Meni ne drži Mojijeh riječi; a riječ što čujete nije Moja nego Oca koji me posla ¨

Stoga, Sin Božji nije samo ¨ Put ¨ do Oca već i ¨ Reč ¨ koja dolazi od Oca. Na osnovu ovoga možemo naučiti da kada reč izlazi od izvora, ona dolazi kroz kanal. Primeri :

1. Majka prenosi i objašnjava očeve naredbe deci tako da ih oni mogu razumeti. Očeve reči dolaze do  nas  kroz naše majke.

2. Isus želi da dosegne svet kroz Svoju crkvu. On šalje Svoju reč kroz one koji su ga verom prihvatili. Rimljanima 10:14

3. Često je sveštenik skupu prenosio reči koje je prorok uputio. Aron je bio sveštenik koji je bio ¨ Mojsijeva usta ¨. 2.Mojs. 4:16 

4. Carevi i vođe imaju poslanike koji nose njihove objave u druge zemlje, a imaju i govornike koji objavljuju poruke sopstvenom narodu da narod čuje šta car ili vođa poručuje.

 

Takođe, vidimo da ako želimo doći do izvora moramo to uraditi kroz kanal. Primeri :

1. Pokorni duh naše majke u ophođenju prema ocu je primer nama kako treba da mu pristupimo. Kada to naučimo od majke i mi ćemo ocu pristupati u duhu pokornosti.

2. Ako želimo da se obratimo nekoj javnoj ličnosti ili biznismenu, obično se prvo obratimo njihovim predstavnicima ili sekretarima da bi zakazali sastanak.

 

Evo još jedan princip koji je važan za nas, a koji možemo naučiti proučavajućivezu između Oca i Sina.

Kološanima 1:13-15 ¨ Koji nas izbavi od vlasti tamne, i premjesti nas u carstvo Sina ljubavi svoje, (14) U kome imamo izbavljenje krvlju Njegovom i oproštenje grijeha; (15) Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari ¨

Isus je vidljiva slika nevidljivog Boga. Ovo uspostavlja princip nevidljivog izvora i vidljivog kanala. Da li nalazimo ovaj obrazac još negde u Bibliji?

 

Otac

Sin

 

Izvor (1.Korinć. 8:6)

Kanal (1.Korinć. 8:6)

Princip 1

Nevidljivo

¨ ...živi u svjetlosti kojoj se ne može pristupiti, Kojega niko od ljudi nije video, niti može vidjeti ¨ 1.Timot. 6:16

¨ Boga niko ne vidje nikad ¨ 1.Jovan. 4:12

Vidljiva slika

¨ Koji je obličje Boga što se ne vidi, koji je rođen prije svake tvari ¨ Kološ. 1:15

¨ Koji budući sjajnost slave i obličje bića Njegova...¨ Jevr. 1:2-4

Princip 2

Nebeska Svetinja

Imamo takvoga Poglavara svešteničkoga koji sjede s desne strane prijestola Veličine na nebesima; Koji je sluga Svetinjama i istinitoj Skiniji, koju načini Gospod, a ne čovjek ¨ Jevrejima 8:1-2

Zemaljska Svetinja

¨ I neka Mi načine Svetinju, da među njima nastavam...¨ 2.Mojs. 25:8-9

¨ Koji služe obličju i sjenu nebeskijeh stvari, kao što bi rečeno Mojsiju kad šćaše Skiniju da načini : Gledaj, reče, da načiniš sve po prilici koja ti je prikazana na gori ¨ Jevr. 8:5

Pre nego što je Isus došao, pristup nebu je bio omogućen kroz vidljivu zemaljsku Svetinju, koja je bila kanal do nebeske nevidljive Svetinje. Sada, u vremenu posle Hrista, vidljiva zemaljska Svetinja je onaj koji veruje u Hrista, živi po Duhu Hristovom, koji dolazi iz nebeske Svetinje.

Isus

¨ Nego vam Ja istinu govorim : Bolje je za vas da Ja idem, jer ako Ja ne idem, Utješitelj neće doći k vama; ako li odem, poslaću Ga k vama. ¨ Jovan 16:7

Vernik

¨ Ili ne znate da su tjelesa vaša crkva Svetoga Duha koji živi u vama, kojega imate od Boga, i nijeste svoji? ¨ 1.Korinć. 6:19

Svaki vernik je poslanik Isusov, vidljivi predstavnik Hrista koji je sada na nebu i nevidljiv je našem oku. Hrist doseže do nevernika kroz vernike.

Sunce

¨ I stvori Bog dva vidjela velika : Vidjelo veće da upravlja danom...¨ 1.Mojs. 1:16

Mesec

¨ I stvori Bog... vidjelo manje da upravlja noću...¨ 1.Mojs. 1:16

Naša planeta je simbol greha i smrt. Noću se Sunce ne vidi, mesec reflektuje sunčevu svetlost do nas i ovo možemo videti.

Subota – nevidljiva

Ne možemo videti subotu. ¨ Sjećaj se dana od odmora da ga svetkuješ...¨ 2.Mojs. 20:8-11

Roditelji – vidljivi

¨ Poštuj oca svojega i majku svoju, da ti se produže dani na zemlji, koju ti da Gospod Bog tvoj ¨ 2.Mojs. 20:12

U srcu zakona se nalazi božanski obrazac subota – roditelji. Subota je uspomena na izvor našeg života, a 5. zapovest nas poziva da poštujemo kanal. Istinsko svetkovanje subote počinje sa poštovanjem autoriteta koji su iznad nas.

Kamene ploče zakona

¨ I izgovorivši ovo Mojsiju na gori sinajskoj, dade mu dvije ploče Svjedočanstva, ploče kamene pisane prstom Božjim¨ 2.Mojs. 31:18

¨ I otvori se crkva Božja na nebu, i pokaza se ćivot zavjeta Njegova u crkvi Njegovoj...¨ Otkr.11:19

Knjiga zakona

5. Mojs. 30:10-11 ¨ Ako uzaslušaš glas Gospoda Boga svojega držeći sve zapovijesti Njegove i uredbe Njegove, napisane u knjizi ovoga zakona; kad se obratiš ka Gospodu Bogu svojemu svijem srcem svojim i svom dušom svojom. Jer zapovijest ova koju ti Ja zapovjedam danas niti je visoko ni daleko od tebe ¨ (stoji napisano ¨ blizu ti je ¨ Rimljan. 10:8 )

¨ I po tome rekoh : Evo idem, kao što je u knjizi pisano za mene ¨ Psalam 40:7

¨ I počevši od Mojsija i od sviju proroka kazivaše im što je za Njega u svemu Pismu ¨ Luka 24:27

10 zapovesti su bile sakrivene u kovčegu zaveta, Božji narod nije mogao da ih vidim, ali knjigu zakona su iznosili pred ljude i čitali im iz nje, ona im je bila vidljiva. Kroz detaljne uredbe i propise, zapisane u knjizi zakona, dolazi se do principa koji postoje uzapovestima.

 

Postoji mnogo lekcija koje možemo izvući iz jednostavnih činjenica o odnosu Otac – Sin. Celokupna služba u Svetinji koju je Izrael imao je bio vidljiv kanal nevidljivog izvora, nebeske Svetinje. Nebeska Svetinja je uvek bila original i ništa se nije desilo u zemaljskoj Svetinji, a da to nije imalo i svoj original na nebu. Sveštenik Aron je jednostavno ustvari bio vidljiva slika nevidljive Isusove službe na nebu.Nijedna Aronova ni Mojsijeva molitva ne bi stigla do Boga da Isus nije posredovao za njih. Svaka zaklana žrtva je bila vidljiva slika nevidljivog jagnjeta koje je ¨ zaklano od postanja svijeta ¨. Znajući ovo, možemo videti da se zaista Jevanđelje propovedalo Izraeluisto tako kao što se propoveda i nama danas. Jevrejima 4:2

Pošto je celokupni vidljivi zemaljski sistem ukazivao na Hrista, celokupni sistem zemaljske Svetinje je doživeo svoje potpuno ispunjenje u Njemu. On nije došao da ukine zakon nego da ga učini velikim i slavnim. Isaija 42:21, Matej 5:17.

Ranije (usled mojih trinitarijanskih stavova o jednakosti ) mislio sam da je Isus zamenio (zakon) Mojsija, koji je bio zasebna ličnost, ali na osnovu svetlosti o božanskom obrascu, Isus je ustvari u potpunosti izrazio principe koji su bili dati Mojsiju.  Što se tiče sistema žrtvovanja, on je bio prikovan na krst u osobi Isusa, jer je On bio taj na kojega je Pismo ukazivalo. Nije bio prikovan na krst pored Hrista, kao neka nezavisna, posebna celina, kao nešto što je Isus želeo da uništi. Nije nestalo nijedno slovo, nijedna tačka, već se svega pridržavao, sve je verno bilo ispunjeno kroz Njega. Žrtvovanja su ukinuta jer je ovo delo bilo ispunjeno, sada imamo vidljivi ugaoni kamen, poruka Jevanđelja se širi po svetu.

¨ Ceremonijalni sistem se sastoji od simbola koji ukazuju na Hrista, na Njegovu žrtvu, na Njegovo sveštenstvo. Ceremonijalni zakon, s njegovim žrtvama i obredima, Jevreji su morali da izvršavaju sve dok se simbol ne bude sreo sa svojim ispunjenjem prilikom smrti Isusa Hrista, Božjeg Jagnjeta, koje je preuzelo grehe sveta. Tada je trebalo da prestanusve žrtve. ¨  Patrijarsi i proroci, str.org. 365.

Takođe vidimo da su Mojsije i svi proroci, od početka do kraja, govorili o Hristu. Kada je Isus učenicima kazivao o sebi, ¨ počevši od Mojsija ¨ objašnjavao im je sebe i svoju misiju. Luka 24:27, Jovan 5:39. 10 zapovesti, koje su prepis Božjeg karaktera, su izvor za knjigu zakona. Isus, o kome je knjiga zakona govorila, je bio vidljiva slika tog prepisa. Kao što se knjiga zakona nalazila pored kovčega zaveta, tako se i  Isus nalazi pored Oca. Da li ste se nekad zapitali zašto se knjiga zakona nalazila baš u Svetinji nad Svetinjama i stajala s desne strane kovčega, simbola Božjeg večnog prestola? Ako je knjiga zakona samo privremena knjiga onda je trebala da bude smeštena u staru drvenu kutiju i stavljena blizu vrata, u dvorište Svetinje. Svetinja i Svetinja nad Svetinjama su prikaz službe na nebu, a dvorište se odnosilo na Zemlju. Koračanje grešnika napred ka Svetinji nad Svetinjama je koračanje napred ka Božjem zakonu, 10 zapovesti su sažetak zakona, a izraz toga su uredbe i propisi. Pravilno shvatanje veze koja postoji između Oca i Sina je od ključnog značaja za razumevanje veze koja postoji između 10 zapovesti i uredaba i propisa koji se nalaze zapisani u knjizi zakona. Obrazac izvor – kanal, vidljivo – nevidljivo koji vidimo u vezi Otac – Sin, direktno objašnjava vezu između ova dva zakona. Zapazite šta Elen Vajt piše o ovome :

¨ Međutim, nije se zaustavio na davanju propisa Dekaloga. Narod se pokazao tako podložnim skretanju na pogrešne staze da Bog nije mogao da dozvoli da neka vrata iskušenja ostanu bez straže. Mojsiju je zato bilo naređeno da zapiše, onako kako će mu Bog govoriti, zakone i propise u kojima će biti potanko opisano šta se zahteva od naroda. Ova uputstva, koja su se odnosila na dužnosti prema Bogu, prema sunarodnicima i prema strancima, predstavljala su samo proširenje načela  Deset zapovesti, tako jasno izraženih da se niko nije mogao prevariti. Njihov cilj je bio da čuvaju svetost deset pravila urezanih na kamenim pločama ¨ Patrijarsi i proroci str. org. 364.1

¨ Kao posledica neprekidnih prekršaja, moralni zakon je bio ponovljen u strašnoj veličanstvenosti na Sinaju. Isus je dao Mojsiju religiozna pravila da regulišu svakodnevni život. Uredbe su bile eksplicitno date da bi štitile 10 zapovesti. One nisu bile simboli koji će prestati da važe posle Hristove smrti. One su obavezujuće za čoveka u svim vekovima sve dok vreme postoji. Moć moralnog zakona je naglašavala tj. ¨ pojačavala ¨ ove uredbe. Uredbe su jasno i nedvosmisleno objašnjavale  10 zapovesti¨ Pregled i glasnik 6. Maj 1875.

Vidimo još jedan primer principa božanskog obrasca – izvor svih zakona je primenjen i detaljno objašnjen kroz zakon Mojsijev, baš kao što i majka detaljno objašnjava svojoj deci pravila koje je otac uspostavio. Knjiga zakona, koja je ukazivala na Hrista, Njegovo delo i objašnjavala značenje Božjih deset zapovesti, je kanal ili put do izvora. 5.Mojs. 6:6-9, 5.Mojs. 30:10,11. 

Ako je naše mišljenje da su Otac i Sin dva potpuno jednaka Bića, da su i jedan i drugi Izvor, to će odmah dovesti do stvaranja napetosti između dva izvora. Svet jednostavno ovaj paradoks naziva Jing – Jang suprotnost, ali ako bi se govorilo da ovakav jedan sukob postoji unutar Božanstva, tada bi se ovaj sukob prirodno preneo i na svaki drugi primer koji sam spomenuo gore u prvoj tabeli, po ugledu na primer Oca i Sina. Moje je ubeđenje da problem koji većina hrišćana ima kako da uklope Božji zakon i Mojsijev zakon je direktna posledica problema pogrešne ideje o jednakosti. Kada shvatimo pravu vezu koja postoji između Oca i Sina, ovaj problem nestaje, a celokupni zakon će nam omiliti i moći ćemo razmišljati o njemu dan i noć. Psalam 1:1-2

Ako prihvatamo ideje o jednakosti, naićićemo na još jedno sukobljavanje. Ovaj sukob proizilazi iz mišljenja da je Isusovo sinaštvo, kao jedan deo trojstva, rezultat dela, a ne vere. Istinski Sin veruje i drži se za obećanja Božjih reči o svom sinaštvu. Ovaj Sin može da uhvati grešnika koji drhti i da mu pripiše pravednost koju zahtevaju sve zapovesti i uredbe Božje, i to po veri, upravo veri Isusovoj. Sin, čija je pozicija u trojstvu rezultat njegovih sopstvenih dela, ne može da uteši grešnika (protestantskog). Ovo će prouzrokovati da grešnik pobegne od zakona, jer će ga doživeti kao neprijatelja i smatraće da je zakon zaista bio ukinut na krstu. S druge strane, oni koji prihvataju knjigu zakona ali joj pristupaju bez pravilnog razumevanja veze između Oca i Sina će pasti u problem koji se zove opravdanje sopstvenim delima, jer i trinitarijanski sin je sin dela, a ne vere. On je sam izvor svoje moći umesto da se oslanja u veri na Božje reči.        

Postavlja se pitanje da li vreme kada je knjiga zakona data može biti problem? Da li to što je data za vreme Mojsija ukazuje da principi zapisani u njoj nisu večni već konačnog trajanja? Želim da primetite nešto interesantno, a povezano je sa Stvaranjem. Primećujemo da je svetlost stvorena prvog dana, ali Sunce i Mesec tek četvrtog dana. Zemlja je bila okupana u svetlosti pre nego što su Sunce i Mesec bili stvoreni. Ali nakon što su stvoreni, pojačali su ovaj princip, princip koji postoji i u primeru svetlosti i kako svetlost dolazi do nas. Znajući da su Sunce i Mesec stvoreni četvrtog dana, pogledajte sledeće paralele :

 

Sedmica stvaranja

Svetlost je stvorena prvog dana 1.Mojs. 1:3

Sunce i Mesec su stvoreni četvrtog dana. Svetlost otkrivena preko dva različita, posebna tela.

Zakon

Principi Božjeg zakona postoje i na početku stvaranja. Dokaz o postojanju uredaba i pravila se vidi u 1.Mojs. 26:5 ali ne postoji razdvojenost

Ako podelimo 4000, broj godina koje su prošle dok Isus nije došao sa 6 i pomnožimo sa četiri dobija se približno 2600. 2600. godina je približno godina kada je zakon bio dat i to preko dve različite, posebne celine

Otac i Sin

Otkrivenje Jednoga Boga, dokaz o Ocu i Sinu se vidi mada nije jasno otkriveno. 1.Mojs. 19:24, 2.Mojs. 23:20-23, Priče 30:4

Kada je Isus došao na kraju četvrtog milenijuma, Otac progovara Sinu za vreme Njegovog krštenja i po prvi put je jasno naznačena razlika između ta dva bića.

 

Tako da ako sledimo ovaj obrazac prisutan u Stvaranju, vreme kada je zakon bio dat Mojsiju se slaže sa vremenom kada su Sunce i Mesec stvoreni, koji su simboli Oca i Sina, kao i sa vremenom kada je to otkriveno. Pogledajte moje druge članke : Božanski obrazac; Sunce i Mesec, subota i zakon.

Da zaključimo, ako jasno shvatamo da je Isus izašao od Oca i da je On slika nevidljivog Boga, počećemo da otkrivamo blagoslovenu harmoniju koja postoji između Božjeg zakona i knjige zakona, koja pre nije mogla biti spoznata. Kada shvatimo božanski obrazac koji postoji između Oca i Sina, tada ćemo i mi kao i David uzviknuti : ¨ Kako ljubim zakon Tvoj ¨ Psalam 119:97 

image1