Maranatha Media: Serbian

Doći u Očevo ime

Objavljeno Feb 16, 2015 napisao Adrian Ebens u Otac i Sin
1,286 Broj pregleda

Doći u Očevo ime

(Jovan 5:43) “Ja dođoh u ime Oca Svog i ne primate Me; ako drugi dođe u ime svoje, njega dete primiti.“

Isus je došao ka nama u ime Svoga Oca. Rekao nam je da je Bog Njegov Otac. Otac nam je rekao da je Isus Njegov Sin prilikom Njegovog krštenja. (Matej 3:17) Isus nam je rekao da Ga je Otac proslavio. (Jovan 8:54) On je vidljiva slika Svoga Oca. (Jevrejima 1:3) Otac mu je dao da ima životu sebi. (5:26)

Najuzvišeniji način kako poštovati Isusa je priznati Njegovog Oca, priznati i prihvatiti da je sve nasledio od Svoga Oca. Ako tvrdimo da Isus nije nasledio od Svoga Oca sve što ima, onda to znači da poričemo Njegov pravi identitet; mi onda poričemo ono što je Njemu najdragocenije, a to je njegova zajednica koju ima sa Svojim Ocem. Bez ovog pojma - nasleđe, reči Otac i Sin gube značenje, upravo je nasleđe ono što daje smisao ovim rečima. Sotona je u vrtu izgovorio laž da nam nije potrebno da prihvatimo da sve dolazi od Oca. Čak je i Isus bio iznedren iz Oca. (Jovan 8:42, Priče 8:22-24). Isus se nije stideo ove istine. On je bio radostan da kaže odakle je došao. On se nije odrekao od Svoga Oca.

Ako kažemo da Isus ima Svoj vlastiti život, sam od Sebe, a ne da taj život potiče od Oca, onda poričemo istinu da je Isus Sin živoga Boga. To onda znači da ne prihvatamo da je Isus došao u Očevo ime. To znači da ćemo Ga prihvatiti jedino ako dođe u Svoje ime. To je ono što su fariseji radili. Oni nisu hteli da prihvate da je Isus došao u ime Oca i u Njegovoj sili. Razlog ovome je bio što je njihov otac bio đavo. Sotona nije hteo da prihvati da je Isus došao u ime Svoga Oca. On bi prihvatio jedino Boga koji je došao u Svoje ime. Ovo je centralna stvar u velikoj borbi. Da li ja mogu prihvatiti Boga koji dolazi u ime nekog drugog? Ovo je upravo ono ko je Isus – Onaj koji je došao u ime Svoga Oca. Sotona je ovo odbacio. Odbio je da prihvati Isusa, nije to hteo, osim ako bi Isus došao u Svoje ime.

Ovo je upravo ono što crkva radi danas. Crkva odbija da prihvati da Isus dolazi u Očevo ime. Nadahnuti spisi su izvrnuti da bi bili u saglasnosti sa lažima koje je sotona rekao. Širi se vika: “U Isusu je bio život originalan, nepozajmljen, nestečen“, da Ga nije primio ni od koga. On ga je imao u sebi. I tako su ispunjene reči koje je Isus rekao: “Ja dođoh u ime Oca Svog i ne primate Me; ako drugi dođe u ime svoje, njega dete primiti.“ (Jovan 5:43)

(Jovan 5:26) Ovaj stih je veoma jasan što se tiče života koji je Isus dobio od Svoga Oca.

“Jer kao što Otac ima život u Sebi, tako dade i Sinu da ima život u Sebi.” (Jovan 5:26)

Piše sledeće: KAO što Otac ima život, TAKO je i Sinu dao. KAO što Otac ima originalan, nepozajmljen, nestečen život, TAKO je i Sinu dat isti takav život. Izjava koju je napisala Elen Vajt o ovom život u je zapisana u “Čežnji vekova“ :

“Još uvek želedi da njenu veru upravi u pravom smeru, Isus je izjavio:“Ja sam vaskresenje i život.“U Hristu je iskonski (originalan, izvorni), nepozajmljeni, nestečen život. “Ko ima Sina Božjeg ima život“ (1.Jovan. 5:12). Hristovo božanstvo je vernikovo čvrsto obećanje o večnom životu. “Koji veruje Mene“, rekao je Isus, “ako i umre živeće. I nijedan koji živi i veruje Mene neće umreti vavek. Veruješ li ovo?“ Hristos ovde unapred gleda u vreme Svog drugog dolaska. Tada de umrli pravednici ustati u neraspadljivosti, a živi pravednici biće uzeti na nebo ne videvši smrt. Čudo koje će Hristos upravo učiniti, vaskresenjem Lazara iz mrtvih, predstavljaće vaskresenje svih umrlih pravednika. On je Svojom reči i Svojim delima proglasio Sebe Začetnikom vaskrsenja. On koji će i sam uskoro umreti na krstu, stajao je sa ključevima smrti, kao Pobednik nad grobom pokazujući Svoje pravo i silu da da večni život.“(Čežnja vekova str.org. 530.)

Ova izjava je data u kontekstu vaskrsavanja iz mrtvih. Isus je vaskrsenje i život. Ali odakle Mu taj život koji ima da bi mogao da vaskrsava mrtve? Čitajmo iz Pisma:

(Jovan 5:26-30) “Jer kao što Otac ima život u sebi, tako dade i Sinu da ima život u sebi; I dade Mu vlast da i sud čini, jer je Sin čovečiji. Ne divite se ovome, jer ide čas u koji će svi koji su u grobovima čuti glas Sina Božijeg, I izići će koji su činili dobro u vaskrsenje života, a koji su činili zlo u vaskrsenje suda. Ja ne mogu ništa činiti Sam od Sebe; kako čujem onako sudim, i sud je Moj pravedan; jer ne tražim volje svoje nego volju Oca koji Me je poslao.”

Pogledajte još jednom šta Isus kaže malo ranije u istom poglavlju:

(Jovan 5:18-23) “I zato još više gledahu Jevreji da Ga ubiju što ne samo kvaraše subotu nego i Ocem svojim nazivaše Boga i građaše se jednak Bogu. A Isus odgovarajući reče im: Zaista, zaista vam kažem: Sin ne može ništa činiti Sam od Sebe nego šta vidi da Otac čini; jer šta On čini ono i Sin čini onako; Jer Otac Sina ljubi, i sve Mu pokazuje što Sam čini; i pokazaće Mu veća dela od ovih da se vi čudite. Jer kao što Otac podiže mrtve i oživljuje, tako i Sin koje hoće oživljuje. Jer Otac ne sudi nikome, nego sav sud dade Sinu, Da svi poštuju Sina kao što Oca poštuju. Ko ne poštuje Sina ne poštuje Oca koji Ga je poslao.”

Isus nam jasno kaže odakle mu sila da podiže mrtve. On nam kaže da to ne radi Sam od Sebe, već da je tu silu primio od Svoga Oca. Ovo je kontekst izjave Elen Vajt koja se nalazi u “Čežnji vekova“.

Najveća uvreda Hrista je ako Mu odričemo Njegov identitet  –Sina Božjeg i ako izvrćemo nadahnute reči da bi delovalo kao da je došao u Svoje ime i sa Svojom silom, nezavisno od Oca.

Ovo je izdaja najvišeg ranga. Jedino oni koji imaju Sina će imati život, a oni koji tumače sledede reči - Isus ima original, nepozajmljen, nestečen život – tako da znače da Isus život nije dobio od Oca, nemaju Sina iz Pisma, već biće koje dolazi u svoje lično ime , kao Nevrod ili Sotona.

Jednom sam verovao da Isus ima ovaj život sam od sebe, a ne od Njegovog Oca. U potpunosti me je sramota što sam verovao tako nešto i molim Oca da mi oprosti za ovu uvredu prema Njemu i Njegovom Sinu. Uzdam se u Njegovu milost da mi je oprošteno i radujem se sada upoznanju Sina. Prihvatam da je On došao u ime Oca. Volim Sina Božjeg i volim Oca što mi Ga je dao kao ličnog Spasitelja i Prijatelja.

Molim sve koji ne prihvataju da je Isus došao u ime Svoga Oca da se pokaju i da se okrenu ka istini dok još ima vremena. Vratite se nazad na pravi put, vratite se na put, istinu i život i otkrijte radost u spoznaji da je Isus zaista Sin živoga Boga.