Maranatha Media: Serbian

Matej 3:16-17

Objavljeno Mar 03, 2015 napisao Borislav Subotin u Otac i Sin
2,597 Broj pregleda

Matej 3: 16-17

 Pitanje: Nije li Isusovo krštenje nepobitan dokaz da postoje tri božanska bića ili trojstvo?

Odgovor: Da pročitamo najpre stihove koji govore o ovom događaju, Isusovom krštenju:

 "I krstivši se Isus iziđe odmah iz vode; i gle, otvoriše Mu se nebesa, i vide Duha Božjeg gde silazi kao golub i dođe na Njega. I gle, glas s neba koji govori: Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." Matej 3: 16-17

Ovi stihovi govore jasno o najmanje dva Bića, Isus i Onaj čiji glas se čuo s neba. To je jasno, Bog Otac. Ko je Isus prema rečima Boga Oca? Njegov Sin ljubazni. Ova izjava je dovoljan dokaz da je učenje o trojstvu pogrešno, jer to učenje odbacuje ideju da je Isus Sin Božji.

Ali šta je sa Svetim Duhom? Da li ovi stihovi kažu da je On druga osoba, biće odvojeno od Oca i Sina? Postoje dve stvari koje možemo videti iz ovih stihova:

1. Duh je nazvan: "Duh Božji".

2. Duh je sišao u obliku goluba.

1. Duh je nazvan "Duh Božji". Izraz "Duh Božji", pokazuje da Sveti Duh pripada nekome. On pripada Bogu, On je Duh Božji, a ne neko drugo biće odvojeno od Njega. Biblija i Duh Proroštva to jasno kažu:

"... Duh Božji dizaše se nad vodom" 1. Moj. 1: 2

 "Kuda bih otišao od duha Tvog, i od prisustva Tvog kuda bih pobegao? Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si." Ps. 139: 7-8 (Duh je ovde nazvan "prisustvo" Boga)

"Nemoj me odvrgnuti od lica svog, i Svetog Duha svog nemoj uzeti od mene." Ps. 51: 11

"Duh Božji stvorio me je, i dah Svemogudega dao mi je život." Jov 33: 4 (Duh je nazvan "dah Svemogućega", tj. Boga)

"I ne ožalošćavajte Svetog Duha Božijeg, kojim ste zapečaćeni za dan izbavljenja." Ef. 4: 30

"A kad dođe utešitelj, koga ću vam poslati od Oca, Duh istine, koji od Oca izlazi, On će svedočiti za mene." Jovan 15: 26 (Duh "izlazi od Oca").

"Sveti Duh je slobodni, aktivni i nezavisni agent. Bog neba koristi Svoj Duh kako Mu je volja..." RH 5. Maj 1896

"Božja riječ - istina - sredstvo je preko kojega Gospod ispoljava svoj Duh i silu" AA 519.

 "Bez Svetog Duha, bez daha Božjeg, savest je umrtvljena a duhovni život se gasi i nestaje." (4. BC 1166)

"Bog nam govori posredstvom prirode i otkrivenja, svojim proviđenjem i uticajem svog Duha." SC 93.

"Dajući nam svoj Duh, Bog nam daje samog Sebe, pretvarajući se u izvor božanskog dejstva da bi podario zdravlje i život svetu" 7T 273

Dalje, Biblija jasno uči da je Otac pomazao Svog Sina, svojim Duhom, a ne nekom drugom osobom:

 "Duh je Gospoda Boga na meni, jer me Gospod pomaza da javljam dobre glasove krotkima, posla me da zavijem ranjene u srcu, da oglasim zarobljenima slobodu i sužnjima da će im se otvoriti tamnica." Isaija 61: 1

"Evo sluge mog, koga podupirem, izabranika mog, koji je mio duši mojoj; metnuću Duh svoj na Njega, sud narodima javljade." Isaija 42: 1

"Ali će izadi šibljika iz stabla Jesejevog, i izdanak iz korena njegovog izniknuće. I na Njemu će počivati Duh Gospodnji, duh mudrosti i razuma, duh saveta i sile, duh znanja i straha Gospodnjeg." Isaija 11: 1-2

"... Isusa iz Nazareta kako ga pomaza Bog Duhom Svetim i silom, koji prođe čineći dobro i isceljujući sve koje đavo beše nadvladao; jer Bog beše s njim." Dela 10: 38

 Duh proroštva:

"Otac je dao svome Sinu svoga Duha bez mere" GC 477

"Isus je hteo da utisne u njima misao da dajući im svoj Sveti Duh, On im je dao slavu koju je Otac dao Njemu, kako bi On i Njegov narod bili jedno u Boga." ST 3 Oct. 1892

 2. Duh je sišao u obliku goluba. Je li to dokaz da je Duh osoba? Osim ovog simbola, Sveti Duh je prikazan u Bibliji i kroz druge simbole, kao što su ulje, voda, vetar, vatra, itd. ali nikada kao osoba.

Da pogledamo dalje nekoliko citata Duha Proroštva. Ako je Ellen White verovala u trojstvo, kao što tvrde današnji teolozi, onda Isusovo krštenje je svakako sjajna prilika da bi izrazila to verovanje:

 "Anđeli nisu nikada ranije čuli takvu molitvu kakvu je Hristos dao na svom krštenju i bili su spremni da budu nosioci poruke od Oca Njegovome Sinu. Ali ne, direktno od Oca izlazi svetlost Njegove slave. Nebesa se otvoriše i zraci slave spuštile su se na Božjeg Sina i uzele su formu goluba, sličan sjajnom zlatu. Ova forma goluba je bila simbol Hristove poniznosti i krotosti..." 2SP 60.61

 "Pošto je bio kršten, Hristos je kleknuo na obali Jordana; nikada ranije nebo nije čulo takvu molitvu kakva je izašla iz Njegovih božanskih usta. Hristos je uzeo našu prirodu na Sebe. Božja slava, u obliku zlatnog goluba, zaustavila se na Njega i iz besknačne slave čule su se sledeće reči: "Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji" Te 284

"Dok se molio, Božja slava u liku jasnog goluba, zaustavio se na Njega i iz visine neba čuo se glas Beskonačnog: "Ovo je Sin moj ljubazni koji je po mojoj volji" GCB 4 April, 1901

"Nikada ranije anđeli nisu čuli takvu molitvu. Oni su žarko želeli da svom voljenom Zapovedniku donesu vest ohrabrenja i utehe. Ali ne – sam Otac če odgovoriti na molbu svoga Sina. Direktno sa prestola izlaze zraci Njegove slave. Nebesa su se otvorila i na Spasiteljevu glavu sišla je najčistija svetlost u obliku goluba – prikladan znak Onoga koji je ponizan i krotak. Od ogromnog mnoštva na Jordanu, malo njih, osim Jovana, raspoznalo je ovo nebesko viđenje. Ipak, svečana ozbiljnost božanskog Prisustva počivala je nad okupljenima. Narod je stajao i u tišini posmatrao Hrista. Njegova prilika kupala se u svetlosti koja večno okružava Božji presto. Njegovo podignuto lice bilo je proslavljeno, što nikada ranije nisu videli na čovekovom licu. Sa otvorenih nebesa čuo se glas kako govori: "Ovo je sin moj ljubazni koji je po mojoj volji." DA 112

 U ovim citatima Ellen White jasno kaže da Duh koji je sišao na Isusa je "slava Božja", koja izlazi "direktno s prestola" Božjeg ili drugim rečima, iz Njegovog Bića. One se slažu sa ostalim svedočanstvima u kojim kaže da je Bog, dok sedi na svom nebesnom prestolu, istovremeno svuda prisutan kroz svoj Sveti Duh:

"Nama je neshvatljiva Božja uzvišenost. "Presto je Gospodnji na nebesima" Ps. 11, 4. Ali On je svojim Duhom svuda prisutan. On sve tačno zna i lično vodi računa o svim delima svoje ruke... "Kuda bih otišao od Duha Tvog, i od prisustva Tvog kuda bih pobegao? Da izađem na nebo, Ti si onde. Da siđem u pakao, onde si" Ed 131

Na kraju, možemo zaključiti da nam Isusovo krštenje potvrđuje da postoji Bog Otac, Njegov Sin i Sveti Duh, ali ne i da su oni tri odvojena bića, koja zajedno sačinjavaju jednog Boga ili trojstvo.

 

Napisao

Dejan Andov