Maranatha Media: Serbian

Nauka je mudroga izvor životni

Objavljeno Mar 15, 2016 napisao Adrian Ebens u Božji zakon
1,480 Broj pregleda

Priče 13:13-14 ¨ Ko prezire riječ sam sebi udi; a ko se boji zapovesti, platiće mu se. Nauka je mudroga izvor životni da se sačuva prugala smrtnijeh ¨

Zakon Božji je otkrivenje Njega samog. Nadahnuto pero  nam govore da je zakon prepis Božjeg karaktera.

¨ Božji zakon je prepis  Božjeg karaktera. On utelovljuje načela Njegovog carstva ¨ Pouke velikog Učitelja str. 305

Kada razmišljamo o zapovestima Božjim to će nas osvedočavati i o tome kakav je Božji karakter. Zato je David rekao :

Psalam 119:97 ¨ Kako ljubim zakon Tvoj, vazdan mislim o njemu ¨

Kako je David mogao toliko puno da razmišlja o zakonu i da ga voli ako u zakonu, kao što to većina misli, nalazimo samo osudu, smrt, legalizam? Zakon će zaista doneti smrt ali onima koji prihvataju zmijinu prevaru da je izvor našeg života nezavistan od Boga : ¨ Nećete vi umreti ¨ Ova laž uzrokuje da mnogi pokušavaju da u svojoj sili drže zakon da bi na taj način udovoljili Bogu umesto da zakon sagledaju kao obećanje šta će Bog uraditi u nama kada se povežemo sa Njim. Ovo je obećanje o novom zavetu, da će Bog upisati svoj zakon u naša srca.

Jevrejima 8:10 ¨ Jer je ovo Zavjet koji ću načiniti s domom Izrailjevijem poslije onijeh dana, govori Gospod : Daću zakone Svoje u misli njihove, i na srcima njihovima napisaću ih, i biću im Bog, i oni će biti Meni narod ¨

Zakon će doneti smrt onima koji ne razumeju pravo značenje i smisao ovih reči. Kao što Pavle kaže :

Rimljanima 7:7-8 ¨ Šta ćemo, dakle, reći? Je li zakon grijeh? Bože sačuvaj! Nego ja grijeha ne poznah osim kroz zakon; jer je znadoh za želju da zakon ne kaza : Ne zaželi. A grijeh uze početak kroz zapovijest, i načini u meni svaku želju; jer je grijeh bez zakona mrtav ¨

Greh, na koji nas zmija ohrabruje, će doneti na nas prokletstvo zakona. Kada nam je zakon zapisan u srcu, a Bog je obećao da će to uraditi, tada smo povezani sa izvorom životnim.

Subota je u srcu zakona

Ovaj proces ispisivanja zakona u naša srca je najdirektnije povezan sa zapovešću o suboti.

2.Mojs. 31:16-17 ¨ Zato će čuvati sinovi Izrailjevi Subotu praznujući Subotu od koljena do koljena zavjetom vječnim. To je znak između Mene i sinovi Izrailjevih dovijeka;  jer je za šest dana stvorio Gospod nabo i Zemlju, a u sedmi dan počinu i odmori se ¨

Jezekilj 20:12 ¨ I Subote svoje dadoh im da su znak između Mene i njih da bi znali da sam Ja Gospod koji ih posvećujem ¨

Iznova i iznova je Gospod upućivao Izrael na subote, kao na znak veze između Njega i njih.  Subota je bila test Gospodnji da vidi da li će Ga narod zaista prihvatiti i uću u blisku zajednicu sa Njim. Pogledati 2.Mojs. 16. 

Zašto je Gospod to tako uredio da se u suboti nalazi ključ procesa posvećivanja? Zašto će subota biti ključan test u finalnom sukobu između borba i zla, kao što nas, advenste, poučavaju već više od 160 godina? Ono što je ključno kod procesa posvećivanja je povezanost sa izvorom životnim. Kada se povežemo, sva punina Njegovog karaktera će poteći u naše živote, a kroz nas i u druge. Pažljivo pročitajte sledeće reči Elen Vajt :

¨ Prava posvećenost je harmonija sa Bogom, poistovećivanje s Njim u karakteru. To se dobija prihvatanjem onih načela koja predstavljaju prepis Njegovog karaktera. Subota je stoga i znak poslušnosti. Onaj ko se svim srcem pokorava četvrtoj Božjoj zapovesti – pokoravaće se Njegovom zakonu u celosti. On se posvećuje potpunom poslušnošću ¨ Svedočanstva za zajednicu, 6. knjiga, str. org. 350.

U svetkovanju subote se krije ključ poslušnosti  zakonu u celosti. Primetite šta piše dalje :

¨ Nama, kao i starozavetnom Izrailju, subota je data ¨ zavjetom večnim¨. Za one koji poštuju Njegov sveti dan, subota je znak da ih Bog priznaje kao svoj izabrani narod. Ona je za njih jemstvo da će Bog ispuniti svoj zavet načinjen sa njima. ¨ Svedočanstva za zajednicu, 6. knjiga, str.org.  350.

Božji zavet, da će nas posvetiti, da će zapisati svoj zakon nama u srce, da će nas učiniti karakterno sličnim Njemu, je povezan sa subotom. Pogledajmo detaljnije zakon i mesto koje subota zauzima u njemu, pogledajmo zašto je ona od tolikog značaja.

Ključ za ostvarivanje procesa posvećivanja je direktna povezanost sa izvorom života, povezanost sa izvorom životnim, povezanost sa Gospodom koji je naša pravednost. Gde u zakonu nalazimo ovakvu jednu direktnu zapovest da povežemo naš um sa umom Gospodnjim? Prve tri zapovesti su zabrane, govore nam šta da ne radimo, gde da ne idemo. One su zaštitni putokazi koji nas upućuju na veličanstven izvor – subotu.

Zapovesti od 6 do 10 su takođe zabrane ili zaštitni putokazi koji pokazuju na centar zakona gde se nalazi centralna misao koja povezuje levu i desnu stranu.

Ono što je centralno u našoj vezi sa Gospodom je zapovest koja u sebi sadrži reči : ¨ Sećaj se...¨ Pored ove zapovesti, nalazi se zapovest da poštujemo one kroz koje nam je Gospod podario život, naše roditelje.

Zapovesti o svetkovanju subote i poštovanju roditelja, nisu ¨ pasivne ¨ zapovesti, već su jedine dve koje se tiču međuljudskih odnosa, a koje takođe i ¨ pozivaju na akciju ¨. Ove dve zapovesti nas najviše približavaju vodi koja teče iz izvora. Zapovest o suboti naše umove direktno usmerava na Stvoritelja, da razmišljamo o Njegovim delima. Zapovest o poštovanju roditelja nam otkriva koji je to kanal kroz koji nam Bog šalje životne blagoslove. Isto tako kao što su subota i porodica bile jedine vidljive institucije pre pada, tako sada vidimo da su ove dve zapovesti u srcu onoga što predstavlja našu vezu sa izvorom.

 Kao što možemo primetiti na slici, zapovesti ustvari prave kanal kroz koji se Duh životni uliva u naše živote. Zapovesti od 1-3 i 6-10 su kao obale reke koje usmeravaju naša srca prema srcu izvoru. Izvor se nalazi u 4. i 5. zapovesti.

 

images

 

 

Poštovanje roditelja (Uspostavljeni autoriteti/kanali)

5. zapovest nas poziva da poštujemo naše roditelje jer oni predstavljaju kanal i slika su Oca i Sina, jer je čovek načinjen po Božjem obličju. Bog daje roditelje i oni su vidljiva i opipljiva slika života koji dolazi od Oca i Sina. Rimljanima 1:20.

Priče 17:6 ¨ Vijenac su starcima unuci, a slava sinovima ovi njihovi ¨

Priče 18:21 ¨ Smrt je i život u vlasti jeziku, i koga miluje, ješće plod njegov ¨

¨ Svako dete živi životom dobijenim od oca ¨  Misli s gore blagoslova, str.org. 78          

Pravedan život i karakter Božji izlaze iz Oca kroz Sina, dalje teku do oca, kroz njega do majke, i dalje do njihove dece.  1.Korinć. 11:3. Ovo je izvor i kanal Života. Ovo je kanal koji je bio uspostavljen kroz Avrama :

1.Mojs. 12:2-3 ¨ I učiniću od tebe veliki narod, i blagosloviću te, i ime tvoje proslaviću, i ti ćeš biti blagoslov. Blagosloviću one koji tebe uzblagosiljaju, i prokleću one koji tebe usproklinju; i u tebi će biti blagoslovena sva plemena na Zemlji.  ¨

Bog je rekao Avramu da će sva zemaljska plemena biti blagoslovena kroz njega. Zato mi postajemo deca Avramova kada prihvatimo Hrista (Rimlj. 4:16, Galat. 3:16,29). Zato što je obećanje o zavetu dato Avramu i moramo postati njegova deca da možemo primiti ta obećanja. Nisu nam data direktno, mi primamo nasledstvo od obećanja koje je bilo uspostavljeno sa ljudskim kanalom, Avramom.

Avramu je obećanje bilo dato pod sledećim uslovima :

1.Mojs. 18:19 ¨ Jer znam da će zapovijediti sinovima svojim i domu svojemu nakon sebe da se drže putova Gospodnjih i da čine što je pravo i dobro, da bi Gospod navršio na Avramu ono što je obećao ¨

Obećanje o zavetu koji će Gospod načiniti je bilo pod uslovom da Avram verno upravlja svojom porodicom, na taj način je Bog trebalo da da Avramu sve što mu je obećao.  

¨ Društvo je sastavljeno od porodica i ono je onakvo kakvim ga čine glave porodica. Pošto iz srca ¨izlazi život ¨ dom je srce društva, crkve, naroda. Od uticaja doma zavisi dobro društvo, napredak crkve, blagostanje naroda ¨  Temelji srećnog doma, str.org. 15

Ovo obećanje se odnosi i na starešine u crkvi :

1.Timot. 3:2-5 ¨ Ali starešina treba da je bez mane, jedne žene muž, trijezan, pametan, pošten, gostoljubiv, vrijeda da uči; Ne pijanica, ne bojac, ne lakom, nego krotak, miran, ne srebljoljubac; Koji svojijem domom dobro upravlja, koj ima poslušnu djecu sa svakijem poštenjem; A ako ko ne umije svojijem domom upravljati, kako će se moći starati za crkvu Božiju? ¨

Kada dodamo ovome činjenicu da nadahnuto pero govori da se 5. zapovest odnosi i na pastore i starešine, vidimo vezu između izvora života, od Boga kroz roditelje, a isto tako i kroz pastore, koje je Bog postavio da hrane narod Njegovom rečju.

¨ Peta zapovest obavezuje decu ne samo da roditeljima ukažu poštovanje, pokornost, poslušnost, već i ljubav i nežnost, da im olakšaju brige, da čuvaju njihov ugled, da im pomažu i teše u starosti. Ova zapovest naređuje da se poštuju propovednici, vladari i svi oni kojima je Bog dodelio autoritet. ¨ Patrijarsi i proroci, str.org. 308 

Božji životni kanal teče kroz autoritete koje je On uspostavio.  Ako ovo odbacimo, ako budemo optuživali autoritete tada ćemo prekinuti te blagoslove, blagoslove koji počinju sa subotom i teku dalje.

Da li možete videti zašto je dolazak okupljene porodice u subotu ispred Gospoda nešto najsnažnije što imamo za ostvarivanje povezivanja sa izvorom života. Oni koji su mudri videće da je upravo zakon taj izvor životni. Priče 13:14

Gospod je ovo veoma pojednostavio za nas. Naša odluka da se odazovemo na poziv da svetkujemo subotu, da pripremimo naša srca da se sretnu sa Njim svake sedmice, će doneti sa sobom i sva druga obećanja. Dok smo povezani sa Njim svake subote, ješćemo duplu porciju nebeskog hleba, naš um će se ispuniti Hristovim karakterom i bićemo ojačani da se nosimo sa izazovima nove sedmice koja predstoji.

Zar ne bi trebali da učinimo sve što možemo da budemo spremni za subotu, znajući da ćemo primiti sve što nam treba za sledeću sedmicu? Da li vidimo zašto petak često zna da bude ispunjen stresom onima koji se spremaju da se susretnu sa Gospodom u subotnjem danu?

Zar ne bi trebalo da budemo usrdni u našim molitvama, u traženju da nam Gospod pomogne da se spremimo za subotu? Godinama nisam uspevao da zaista budem spreman za dolazak subote. Traži se od nas da naše kuće budu uredne i čiste, hrana pripremljena. Traži se od nas da okupani i čisti dočekamo subotu. Da li se puno zahteva ako znamo da nam je omogućeno da se povežemo sa izvorom života. Da li Bog traži od nas nemoguće?

Hvalite Gospoda što je sve pojednostavio. Pripremati se za subotu radosnog srca, očekivati dolazak Duha Isusovog je sve što treba da radimo. Kada naš Spasitelj bude došao, On će nas nadahnuti i prosvetliti naš um da bi nas promenio, posvetiće nas i učiniće da budemo isti kao On, zapisaće svoj zakon u naša srca kao što je i obećao.

Zahvalan sam Bogu za subote i za obećanje o spasenju koje one donose. Koliko je jaka svetlost koja sija iz ove posebne zapovesti koja se nalazi u srcu zakona! Ona je izvor koji se nalazi u Fontani Života, a voda teče kroz porodice i uspostavljene autorite i uliva se u naša srca.