Maranatha Media: Serbian

Knjižice

Anđeli zatirači

Šta da radimo sa ovakvim izjavama?

"Pod Božjom upravom anđeli su svemoćni. Jednom prili- kom, izvršujući Hristov nalog, uništili su asirsku vojsku od 185000 ljudi tokom jedne noći." Čežnja vekova, 702. str. orig.

"Isti anđeo koji je došao iz carskih dvorova da izbavi Petra, bio je glasnik gneva i suda Irodu. Anđeo je udario Petra da ga probudi iz sna, ali je jednim drugačijim udarcem udario pokvarenog cara, bacivši u prah njegov ponos i doneo nad njega kaznu od Svemogućeg. Irod je umro u velikom agoniji uma i tela pod Božjim sudom odmazde." Apostolska crkva, 152. str. orig.

Bokser Postaje Princ

Pridružite se Branku na njegovom putovanju dok prevazilazi svoje strahove kao dete koje je preživelo drugi svetski rat, kroz njegove bitke protiv drugih boksera, na njegovu odlučnost da izgradi novi život.

Kako mu je čekanje autobusa zauvek promenilo život? Ne samo da se Branko nije nikoga plašio, nije se bojao ni da traži odgovore na teška životna pitanja, i kada je pronašao odgovore koje je tražio, nije se bojao da promeni smer u svom životu. Savršena ljubav izgoni strah.

Pridružite se Branku dok on ide od trčanja za svoj život do trke svog života. Izašao je kao pobednik u Isusu Hristu. Slava Bogu.

Božanski obrazac života

Univerzalni obrasci života se nalaze svuda oko nas. Njihovo poreklo je u originalnom božanskom obrascu, koji dolazi od Oca, kroz Sina, što se može pronaći u svakom aspektu života. Sunce i mesec, seme i biljka, roditelj i dete, car i nacija, Stari i Novi zavet, obrazac izvor – kanal je ključ.

Božja mudrost

Pružanje Duha Svoga ljubljenog Sina - slatkog, nežnog i poslušnog Duha koji voli Očeve zapovesti  - celom univerzumu je Očeva mudrost. Hristos je mudrost Božja i garancija carstva veza ispunjenog ljubavlju.

Božje neobično delo

"Jer će Gospod ustati kao na gori Ferasimu, razgneviće se kao u dolu gavaonskom, da učini delo Svoje, neobično delo Svoje, da svrši posao Svoj, neobičan posao Svoj." Isaija 28:21

Šta je to "neobično delo" koje je Bog uradio? Mnogi kažu da je to Božji nekarakterističan postupak čišćenja svemira od greha. Da li Bog ikad postupa na način koji nije u skladu sa Njegovim karakterom?

Ko je Bog kome se klanjate? Da li je On Tvorac života, ljubavi i slobode ili je Tvorac i života i smrti? Da li su Božja milost i pravda dve suprotne strane Njegove prirode ili je pravda izraz Njegove milosti?

Ceremonijalna Razdvojna linija

 Adventistička istorija puna je borbe i debata po pitanju kada i gde se Stari zavet, sa svim svojim obredima i ceremonijama, počinje i završava. Kao i sve druge protestantske crkve iz kojih su došli, i adventisti su dugo prihvatali opšte mišljenje da se sve staro i jevrejsko završilo sa HRistovom smrću. Za sve ostale protestante, to je obuhvatalo i Subotu. Ali ne i za adventiste koji su nedavno bili osudjeni četvrtom zapovešću. Moralni zakon je večan; zakon Mojsija je prikovan na krst. Mojsije je zakucan na krstu. Ali, šta ćemo sa desetkom, opijanjem alkoholom i nečistim mesom? Sve više rastući spisak Mojsijevih zakona bio je prenesen kroz ceremonijalnu liniju razdvajanja. A tada je nastupila 1888-a godina. Posledice su bile neosporive. Nešto se moralo promeniti. Linije borbe bile su postavljene a sve ostalo – ostalo je istorija.

Egipatski bogovi kao munja sa neba

Biblija sadrži nekoliko primera da su ljudi bili osuđeni na smrt kamenovanjem zbog svojih prestupa. Odakle je ova praksa potekla? Da li je Bog upoznao Mojsija sa ovom idejom ili je došla iz drugog izvora?

Golgota u Egiptu

Hristos se, u Svom posredničkom delu, dugo zalagao za egipatski narod. On je stajao u jazu otpadništva koji se sve više povećavao sve dok naposletku zahtevi koje je uništitelj upućivao nisu morali biti odobreni. U žalosnom ubijanju u Egiptu čujemo odjeke Spasiteljevih koraka u koračanju ka krstu. U podignutom štapu-zmiji je bio otkriven karatker uništitelja, a takođe i nesebična Očeva i Sinovljeva ljubav.  Zaista, u ovom svetlu su svi ljudi privučeni ka Hristu.

Hristos, Subota i vrhunac poruke iz 1888. godine

Hristova crkva već više od 120 godina - od perioda između 1888. godine i 1895-1896. godine - kada je Isus pokucao na njena vrata, traga za svojim Ljubljenim. Nakon tog perioda crkva je imala bezbroj okupljanja i molitvenih sastanaka kako bi se ponovo zapalio obećani dar Svetoga Duha u sili kakva je bila ispoljena tokom Pedesetnice.

Hristov pretpotopni krst

Pavle je rekao: "... jer sam odlučio ne znati među vama ništa drugo osim Hrista i to raspetog." Hristov krst je prikazan u svim najvećim događajima uništenja zapisanim u Pismu. U svim žalostima koje Hristova deca imaju je i On tužan.

U početku je seme Hristovo, koje je Njegova Reč, bilo dato ženi, to jest Njegovoj crkvi. Sve vreme pre potopa žena se mučila u trudničkim bolovima da prikaže Hrista, Nadu slave, u njoj. Međutim, oni su žalostili Njegovog Svetog Duha i potiskivali istinu. 

Izvorna ljubav

Ako obožavamo boga koji voli urođene osobine, tada ćemo i mi raditi isto. Menjamo se u ono šta posmatramo. Međutim, ako obožavamo Sina kome je sve dato i koji je spokojan u potvrdi Očeve slatke blagonaklone agape ljubavi, tada možemo biti preobraženi u obličje ove ljubavi i voleti      onako kako Bog voli Svoga Sina.

Naš Bog je agape i u Njemu nema                                                nimalo erosa.

Korejeva buna

Ko je Koreja, Datana i Avirona poslao žive u ponor? 

4. Mojsijeva 16:31-33 "A kad izgovori reči ove, rasede se zemlja pod njima, I otvorivši zemlja usta svoja proždre ih, i domove njihove i sve ljude Korejeve i sve blago njihovo. I tako siđoše sa svim što imahu živi u grob, i pokri ih zemlja i nesta ih iz zbora."

 

Lekcije iz istorije o crkvenoj organizaciji

"Videla sam da se vrata na koja neprijatelj ulazi da bi zbunjivao stado i stvarao teškoće mogu zatvoriti. Za- pitala sam anđela kako se to može učiniti. On reče: "Zajednica se mora obratiti Reči Božjoj i pridržavati jevanđeoskog poredka koji je bio olako shvaćan i zanemaren." Ovo je neminovna potreba da bi zajed- nica došla u jedinstvo vere. Videla sam da je zajednici i u vreme apostola pretila opasnost da bude obmanuta i zavedena od strane lažnih učitelja. Stoga su braća za prosvetljivanje onih koji su se nalazili u tami birala ljude koji su mogli pružiti dokaze da dobro upravljaju svojim domom i održavaju red u svojoj porodici. Prvo su u vezi s tim zapitali Gospoda i tek tada, u saglasnosti sa Svetim Duhom i mišljenjem zajednice, izvršili ruko- položenje. Primivši tako ovlašćenje od Boga i odob- renje od crkve..." Elen Vajt, "Rani spisi", 100-101. str. orig.

Obrazac Božjih sudova

Većina hrišćana ima čvrste ideje u vezi Božjeg gneva, sudova, Njegovog pohođenja, osvete i kažnjavanja. Oni veruju da su ovo Božje aktivne radnje kada On izgubi strpljenje u određenim trenucima i da kažnjava i uklanja prekršitelje Njegovog zakona tako što naredi Svojim svetim anđelima da povređuju, muče, ubijaju ljudska bića i tako što upotrebljava sile prirode na destruktivan način kako bi ispunio Svoj cilj - uništio otpadnike, ali  kako ljudi dolaze do ovakvih zaključaka?

Odbacivanje Avgustinovih Zavetnih naočala

Od pojave adventizma, kada su položeni njegovi temelji, deo materijala koji se koristio da izgradi njegove osnove bio je drvo i slama Avgustinove pogrešne teologije o Zavetima. Koristeći pogrešne naočale, adventni pokret izgradio je zid oko dva ključna biblijska teksta koja se nalaze u Galatima 3:19-24 i Kološanima 2:16-17, što je sprečilo jevandjelje da izvrši svoje potpuno delo na ljudskoj duši.

Gospod je poslao najdragoceniju poruku kroz starešine Džonsa i Vagonera, da spali ovu slamu i drvo koji su blokirali celokupnu adventnu poruku i zaustavili pozni dažd.

Oganj koji proždire

Oni koji veruju u Boga, praktično svugde veruju da je jedini način da se grehu učini kraj – ubiti nepokajane i zaustaviti ih u njihovim zlim planovima, tako što će od Boga izaći ognjena reka gnjeva, koja će ih pretvoriti u pepeo i učiniti im kraj.

Razmišljanja za Praznik Truba

Razmišljanja za Praznik Truba

Razotkrivanje zmije tokom pohoda na Hanan

Kako da pomirimo masovno pogubljivanje naroda uz pomoć mača od strane Izraela i sledeće Hristove reči?

... jer svi koji se maše za nož od noža će izginuti.

Oni nisu ubijali samo muškarce, već takođe i ženu i decu:

5. Mojsijeva 2:34 "I uzesmo tada sve gradove njegove, i pobismo ljude po svim tim gradovima, i žene i decu, ne ostavismo živog nijednog."

Da li su Izraelci zaista bili u harmoniji sa Božjim karakterom? Zašto ih je neprekidno bio strah da ih je On izveo u pustinju kako bi ih ubio? Da li je duboka tama koja je zadesila Avrama na bilo koji način povezana sa njegovim uzimanjem mača kako bi spasio svog rođaka i porodicu?

Da li je pogubljivanje Sihemita od strane Levija i Simeuna izvršilo neki uticaj na izraelsko zavetovanje da potpuno unište svoje neprijatelje?

Da li treba da to znate? Ako ne budete znali, da li bi vam Hristos mogao prići kao što je prišao Jakovu u njegovoj nevolji i da bude doživljen kao neprijatelj? Jakov je, jedino poverenjem u Božju milost, nadvladao kao istinski Izrael Božji.

Služba smrti

Zašto je Isus rekao Petru da skloni svoj mač, a Levitima da prođu širom logora i ubiju one koji su odbili da se pokaju?

2. Mojsijeva 32:26-28 "Stade Mojsije na vrata od okola, i reče: k meni ko je Gospodnji. I skupiše se pred njega svi sinovi Levijevi. I reče im: ovako kaže Gospod Bog Izrailjev: pripašite svaki svoj mač uz bedro svoje, pa prođite tamo i amo po okolu od vrata do vrata, i pobijte svaki brata svojega i prijatelja svojega i bližnjega svojega. I učiniše sinovi Levijevi po zapovijesti Mojsijevoj, i po- gibe naroda u onaj dan do tri tisuće ljudi."

Smrtno oružje iz 9. glave Jezekiljine knjige

Jezekilj 9:4-6 "I reče mu Gospod: Prođi posred grada, posred Je- rusalima, i zabeleži belegom čela onim ljudima koji uzdišu i koji ridaju radi svih gadova što se čine usred njega. A drugima reče i čuh: Prođite za njim po gradu, i pobijte, neka ne žali oko vaše niti se smilujte; Starce i mladiće, i devojke i decu i žene pobijte da se istrebe; ali na kome god bude znak, k njemu ne pristupajte; i po-čnite od Moje svetinje. I počeše od Moje svetinje. "

Šta je sa Praznicima?

 Da li su zakoni (statuti) potrebni za nas danas?

                Šta je uključeno u statute?

       Da li praznici sadrže moralne principe?

    Trebamo li držati statute za naše spasenje?

         Zašto držimo neke statute, ali ne sve?

Subotni Izvor

Reči koje je Otac isporučio Svome Sinu prilikom Njegovog krštenja odjekuju od onog blagoslova kojega je On izlio prve subote kod stvaranja. Svakog dana se Otac radovao svom Sinu, a Sin se radovao pred Njim. U subotu je Otac pirnuo osveženje na Svog Sina i Sin je bio okrepljen u ljubavi Svog Oca. Ova intimna veza između Oca i Sina je zauvek usađena u suboti, i svake subote Otac daje svoj okrepljujući odmor Svom Sinu i svima onima koji prihvataju Sina.

Sveštenik doveka

"Hristovo sveštenstvo je otpočelo čim je čovek sagrešio. On je bio učinjen svešte- nikom po redu Melhisedekovom... Sotona je mislo da je Gospod napustio čoveka, ali je Zvezda Nade osvetlila mračnu i sumornu budućnost prilikom propovedanja jevanđelja u Edemu." Ms43b-1891 (4. jul 1891; 5. deo)

Živi Hleb sa neba

Žrtveni sistem, sa svojim životinjskim žrtvama i prinosima, ukazuje na život dobijen blagodaću Isusovom kroz Njegovo delo na krstu i Njegovim posredovanjem na nebu za nas.

Postavlja se pitanje - kakav značaj imaju sve one težine i mere brašna i ulja kao i broj životinja? Ako svi ti dogadjaji ukazuju samo na smrt Isusovu pre 2000 godina, onda kako može da varira broj svake od tih životinja i prinosa na svakom prazničnom okupljanju? Šta to znači?

Postoje li lekcije za nas u ovim žrtvama i prinosima koje možda nismo uračunali?

Zakon je utelovljeno evandjelje, a evandjelje je otkriveni zakon. Zakon je koren, evandjelje je miomirisni cvet i plod koji je koren doneo. Stari Zavet baca svetlo na Novi, a Novi Zavet baca svetlo na Stari. I jedan i drugi predstavljaju otkrivenje slave Božje u Hristu. I jedan i drugi sadrže istine čiji će duboki smisao pred usrdnim istraživačem uvek otkrivati nove dubine. Istina u Hristu i Njegovim posredstvom otkrivena - neizmerna je. Onaj koji proučava Sveto Pismo gleda, takoreći, u jedan izvor koji je, što se duže gleda u njegovu dubinu sve dublji i sve opsežniji. (Hristove očigledne pouke, 128)

Možda ćemo saznati više o jevandjelju kroz svetlost koju nalazimo u Starom Zavetu. Hajde da pijemo sa izvora i produbimo našu radost u jevandjelju Hrista.